​Perustuslakivaliokunta

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 7/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96—103 §:n soveltamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 8/2020 vp

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 4/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 2/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 3/2020 vp

Muu asia:Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 6/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 5/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 5/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 6/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
PeVE
25
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 1.4.2020 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Pyydetään kirjalliset lausunnot: oikeusministeriö, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, professori Veli-Pekka Viljanen, professori Tuomas Ojanen, professori Eeva Nykänen, professori Lasse Lehtonen, OTT, yliopistonlehtori Anu Mutanen ja oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
7
Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
8
Muu asia: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi
Muu asia
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 2.4.2020 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-03-31 13:19:48

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 14—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 23/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo 8.30—12.55 ja 13.30—15.05

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 24/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo 18.20—19.45

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 22/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo 9.00—11.25, 11.30—12.20, 12.40—13.25, 14.20—15.00 ja 16.00—17.00

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 20/2020 vp

Torstai 19.3.2020 klo 10.00—13.00

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 21/2020 vp

Torstai 19.3.2020 klo 14.00—14.40

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Matti Marttunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2670, 050 308 8704 

Ritva Bäckström, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2620, 050 550 7487

Jaana Junikka, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2092

Riitta Lyytinen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2049

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Perustuslakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2049
pev(at)eduskunta.fi