​Perustuslakivaliokunta

​​​

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Uusimmat mietinnöt

PeVM 21/2020 vp
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen
PeVM 19/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
PeVM 20/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
PeVM 17/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
PeVM 18/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
PeVM 16/2020 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018
PeVM 15/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

 Uusimmat lausunnot

PeVL 20/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
PeVL 21/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
PeVL 19/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistetusta käyttöönotosta ja muutoksista valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä (vakausmaksuja koskevan sopimuksen muuttaminen)

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
PeVE
50
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Maanantai 13.7.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
4
Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta
Muu asia
Merkitään saapuneeksi Keskusrikospoliisin esitutkintapöytäkirja. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Ennakkokäsittely 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu vain keltaisella huomiovärillä merkittyihin kohtiin muistion osassa ”Suomen kanta”. Nämä kappaleet sisältävät Suomen keskeiset tavoitteet neuvottelujen loppuvaihetta varten. Niiden julkistaminen tässä vaiheessa vaarantaisi Suomen neuvottelutavoitteiden saavuttamisen. Vaiteliaisuuspyynnön kestoa on tällä hetkellä vaikea arvioida. Valtioneuvoston kanslia katsoo, että vaiteliaisuuden tulisi olla voimassa siihen saakka, kunnes neuvottelut elpymiskokonaisuudesta ja rahoituskehyksistä on saatu päätökseen. 
U 27/2020 vp ja jatkokirjelmä UJ 20/2020 vp – U 27/2020 vp 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies
Satu
Keskinen
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntöneuvos
Johannes
Leppo
valtioneuvoston kanslia
neuvotteleva virkamies
Jussi
Lindgren
valtioneuvoston kanslia
valtiovarainministeriö
valtioneuvoston oikeuskansleri
Tuomas
Pöysti
oikeuskanslerinvirasto
professori
Päivi
Leino-Sandberg
professori
Juha
Raitio
professori
Janne
Salminen
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Tuomas
Ojanen
professori
Kaarlo
Tuori
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 408 final elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (elpymis- ja palautumistukiväline)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Ennakkokäsittely 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi. Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu kantaosion huomiovärillä merkittyyn kappaleeseen "Jäsenmaakohtainen enimmäissaanto" kokonaisuudessaan. Vaiteliaisuuspyynnön keston osalta valtiovarainministeriö katsoo, että peruste vaiteliaisuuden ylläpitämiselle on olemassa siihen saakka, kunnes rahoituskehysneuvottelut neuvostossa on saatettu päätökseen. 
U 30/2020 vp ja jatkokirjelmä UJ 19/2020 vp – U 30/2020 vp. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies
Satu
Keskinen
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntöneuvos
Johannes
Leppo
valtioneuvoston kanslia
neuvotteleva virkamies
Jussi
Lindgren
valtioneuvoston kanslia
finanssineuvos, yksikön päällikkö
Marketta
Henriksson
valtiovarainministeriö
valtioneuvoston oikeuskansleri
Tuomas
Pöysti
oikeuskanslerinvirasto
professori
Päivi
Leino-Sandberg
professori
Juha
Raitio
professori
Janne
Salminen
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Tuomas
Ojanen
professori
Kaarlo
Tuori
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 409 final teknisen tuen välineen perustamisesta (teknisen tuen väline)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Ennakkokäsittely 
Päätetään asian käsittelystä. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Ennakkokäsittely 
Jatkokirjelmä UJ 22/2020 vp – U 45/2018 vp. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu vain keltaisella huomiovärillä merkittyihin kohtiin muistion osassa ”Suomen kanta”. Nämä kappaleet sisältävät Suomen keskeiset tavoitteet neuvottelujen loppuvaihetta varten. Niiden julkistaminen tässä vaiheessa vaarantaisi Suomen neuvottelutavoitteiden saavuttamisen. Vaiteliaisuuspyynnön kestoa on tällä hetkellä vaikea arvioida. Valtiovarainministeriö katsoo, että vaiteliaisuuden tulisi olla voimassa siihen saakka, kunnes neuvottelut elpymiskokonaisuudesta ja rahoituskehyksistä on saatu päätökseen. 
Päätetään asian käsittelystä. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 14.7.2020 klo 9.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-07-08 14.53.34

 Viikkosuunnitelma

Perustuslakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 28/2020

 Kokoussuunnitelmat

Perustuslakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 28—35/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

PeVP 49/2020 vp
Keskiviikko 17.6.2020 klo 8.00—11.00
PeVP 48/2020 vp
Tiistai 16.6.2020 klo 9.00—12.00
PeVP 47/2020 vp
Perjantai 12.6.2020 klo 8.00—11.45
PeVP 46/2020 vp
Torstai 11.6.2020 klo 8.00—14.00
PeVP 45/2020 vp
Keskiviikko 10.6.2020 klo 9.00—12.20

 Puheenjohtaja

 

 

Johanna Ojala-Niemelähttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Antti Häkkänenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1334.aspxAntti HäkkänenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoVihreä eduskuntaryhmä
Bella Forsgrénhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1445.aspxBella ForsgrénVihreä eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Maria Guzeninahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/926.aspxMaria GuzeninaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Olli Immonenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1122.aspxOlli ImmonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Eeva Kallihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1412.aspxEeva KalliKeskustan eduskuntaryhmä
Hilkka Kemppihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1415.aspxHilkka KemppiKeskustan eduskuntaryhmä
Mikko Kinnunenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1453.aspxMikko KinnunenKeskustan eduskuntaryhmä
Anna Kontulahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1155.aspxAnna KontulaVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Mats Löfströmhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1345.aspxMats LöfströmRuotsalainen eduskuntaryhmä
Jukka Mäkynenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1438.aspxJukka MäkynenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sakari Puistohttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1419.aspxSakari PuistoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Wille Rydmanhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1282.aspxWille RydmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Heikki Vestmanhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1396.aspxHeikki VestmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Tuula Väätäinenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/794.aspxTuula VäätäinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Sanna Antikainenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1434.aspxSanna AntikainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Paavo Arhinmäkihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Markku Eestilähttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1094.aspxMarkku EestiläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Tarja Filatovhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/451.aspxTarja FilatovSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sanni Grahn-Laasonenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1100.aspxSanni Grahn-LaasonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mari Holopainenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1386.aspxMari HolopainenVihreä eduskuntaryhmä
Veronika Honkasalohttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1383.aspxVeronika HonkasaloVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Pihla Keto-Huovinenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1394.aspxPihla Keto-HuovinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Esko Kivirantahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/779.aspxEsko KivirantaKeskustan eduskuntaryhmä
Johannes Koskinenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/358.aspxJohannes KoskinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mikko Kärnähttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1348.aspxMikko KärnäKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Lindtmanhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1147.aspxAntti LindtmanSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Markus Lohihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1149.aspxMarkus LohiKeskustan eduskuntaryhmä
Leena Merihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1349.aspxLeena MeriPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Tom Packalénhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1095.aspxTom PackalénPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Riikka Purrahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1392.aspxRiikka PurraPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Päivi Räsänenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/499.aspxPäivi RäsänenKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Iiris Suomelahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1423.aspxIiris SuomelaVihreä eduskuntaryhmä
Sari Tanushttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1325.aspxSari TanusKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Erkki Tuomiojahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/357.aspxErkki TuomiojaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Juhana Vartiainenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1330.aspxJuhana VartiainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Matti Marttunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2670, 050 308 8704 

Ritva Bäckström, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2620, 050 550 7487

Jaana Junikka, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2092

Riitta Lyytinen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2049

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Perustuslakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2049
pev(at)eduskunta.fi