​​

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta keskusteli EU:n ja UK:n sopimuksista ja talousasioistahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-keskusteli-EUn-ja-UKn-sopimuksista-ja-talousasioista.aspxSuuri valiokunta keskusteli EU:n ja UK:n sopimuksista ja talousasioista2021-01-15T12:40:00Z
COSAC-kokouksen aiheena EU:n taloudellinen elpyminen pandemiastahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/COSAC-kokouksen-aiheena-EUn-taloudellinen-elpyminen-pandemiasta.aspxCOSAC-kokouksen aiheena EU:n taloudellinen elpyminen pandemiasta2021-01-11T12:00:00Z
Suuri valiokunta käsitteli EU:n ja UK:n uutta suhdetta koskevien sopimusten väliaikaista soveltamistahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-kasitteli-eun-ja-ukn-uutta-suhdetta-koskevien-sopimusten-valiaikaista-soveltamista.aspxSuuri valiokunta käsitteli EU:n ja UK:n uutta suhdetta koskevien sopimusten väliaikaista soveltamista2020-12-28T14:30:00Z

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 9/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 8/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 7/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen) EU:n elpymispaketti, Eurooppa-neuvosto 17. - 18.7.2020

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
1
2021 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 5.2.2021 klo 13.30
Pikkuparlamentin auditorio
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet E-asiat
3
Valtioneuvoston selvitys: EU: Mandaatti komissiolle aloittaa neuvottelut 1) julkilausumasta tieteellisestä yhteistyöstä arktisella alueella, 2) julkilausumasta Länsi- Balkanin toimintasuunnitelmasta innovaation, tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin, nuorisoasioiden ja urheilun aloilla
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-345789
EU: Neuvoston hyväksyntä neuvottelujen aloittamiselle ei-sitovasta yhteisestä julkilausumasta Länsi- Balkanin toimintasuunnitelmasta innovaation, tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin, nuorisoasioiden ja urheilun aloilla
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-345790
EU: Neuvoston hyväksyntä neuvottelujen aloittamiselle yhteisestä julkilausumasta tieteellisestä yhteistyöstä arktisella alueella
Asia on saapunut eduskuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteistiedonanto: EU:n ja Yhdysvaltain yhteinen globaalin muutoksen agenda
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-345943
Komission ja korkean edustajan yhteistiedonanto: EU:n ja Yhdysvaltain yhteinen globaalin muutoksen agenda
Asia on saapunut eduskuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Algerian, Armenian, Bosnia ja Hertsegovinan, Egyptin, Israelin, Jordanian, Libanonin, Marokon, Tunisian ja Turkin välisistä, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) ja näiden kolmansien maiden rikosoikeudellisen yhteistyön alalla toimivaltaisten viranomaisten välillä tehtävää yhteistyötä koskevista sopimuksista
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-346054
OSA; Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Algerian, Armenian, Bosnia ja Hertsegovinan, Egyptin, Israelin, Jordanian, Libanonin, Marokon, Tunisian ja Turkin välisistä, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) ja näiden kolmansien maiden rikosoikeudellisen yhteistyön alalla toimivaltaisten viranomaisten välillä tehtävää yhteistyötä koskevista sopimuksista
Asia on saapunut eduskuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU; Portugalin EU-puheenjohtajakausi sosiaali- ja terveyssektorilla 1.1.-30.6.2021
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-346155
Portugalin EU-puheenjohtajakauden pääteemat STM:n sektorilla
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Saapuneet jatkokirjelmät
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-346048
OSA; Asetusehdotus sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä ja direktiiviehdotus yhdenmukaisista säännöistä koskien laillisten edustajien nimittämistä todistusaineiston keräämiseksi rikosasioissa
Jatkokirjelmä UJ 53/2020 vp - U 33/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 53/2020 vp - U 33/2018 vp. 
Päätetään lähettää tiedoksi perustuslakivaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 53/2020 vp - U 33/2018 vp. 
Saapuneet lausunnot
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission yritysten kestävää hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta (”due diligence”) koskevat tulevat aloitteet
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 31/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 49/2020 vp - U 38/2020 vp 
10
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus oikeusasiamiehen ohjesääntöä koskevaksi Euroopan parlamentin asetukseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
11
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio)
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 95/93 muuttamisesta väliaikaisista helpotuksista slotien jakamisen käyttösääntöihin yhteisön lentoasemilla Covid-19-pandemiatilanteessa
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Selvitysasiat - käsitelty kirjallisessa menettelyssä
13
Eurooppa-neuvoston epävirallinen videokokous 21.1.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2021-AK-346255
EUN 165_20 raportti Eurooppa-neuvoston jäsenten epävirallinen videokokous (covid-19-koordinaatio) 21.1..pdf
Kirjallinen menettely 20.1.2021. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Merkitään raportti saapuneeksi 
14
Euroopan unionin neuvoston kokous 25.1.2021 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Kirjallinen menettely 22.1.2021. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
15
Maatalous- ja kalastusministereiden epävirallinen videokokous 25.1.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Kirjallinen menettely 22.1.2021. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
16
Sisäministereiden epävirallinen videokokous 28.1.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Kirjallinen menettely 22.1.2021. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
17
Oikeusministereiden epävirallinen videokokous 29.1.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Kirjallinen menettely 22.1.2021. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
18
Muut asiat
-European Parliamentary Week & Art. 13 videokonferenssi ma 22.2.2021 klo 15.45-19.45(Suomen aikaa) (SuV, VaV, TaV) 
19
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 10.2.2021 klo 13.00, Pikkuparlamentin auditorio 
Viimeksi julkaistu 2021-01-27 13.40.14

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 2/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 3—30/2021 (luonnos; muutokset mahdollisia)

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 50/2020 vp

Perjantai 15.1.2021 klo 12.00—13.40

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 49/2020 vp

Keskiviikko 9.12.2020 klo 11.30—12.18

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 48/2020 vp

Perjantai 4.12.2020 klo 13.30—15.25

Valtiopäiväasiakirja
SuVtJP 2/2020 vp

Keskiviikko 2.12.2020 klo 13.00—13.50

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 47/2020 vp

Perjantai 27.11.2020 klo 13.30—16.11