Suuri valiokunta

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 1/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 3/2019 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 4/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
14
2020 vp
Suuri valiokunta
Maanantai 6.4.2020 klo 12.30, Pikkuparlamentin auditorio
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet U-asiat
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (ns. slot-asetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 18/2020 vp. 
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 16/2020 vp. 
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Saapuneet E-asiat
5
Valtioneuvoston selvitys: EU; kulttuuri: neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn audiovisuaalisia yhteistuotantoja varten myönnetyn oikeuden soveltamisajan jatkamisesta 1.7.2020 – 30.6.2023
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292598
EU; kulttuuri: neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn audiovisuaalisia yhteistuotantoja varten myönnetyn oikeuden soveltamisajan jatkamisesta 1.7.2020 – 30.6.2023
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi sivistysvaliokuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta, komission tiedonanto Euroopan datastrategiasta ja komission valkoinen kirja tekoälystä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295429
Komission tiedonanto Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta, komission tiedonanto Euroopan datastrategiasta ja komission valkoinen kirja tekoälystä
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295462
Tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020-2025
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Saapuneet jatkokirjelmät
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-294609
U-jatkokirje; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus)
Jatkokirjelmä UJ 9/2020 vp - U 19/2017 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 9/2020 vp - U 19/2017 vp. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta (Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-294428
Komission ehdotus kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttamiseksi
Jatkokirjelmä UJ 8/2020 vp - U 66/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 8/2020 vp - U 66/2018 vp. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021–2027, sisältäen ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta; neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta; neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä; sekä unionin ulkoasioiden korkean edustajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä UJ 7/2020 vp - U 88/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja puolustusvaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 7/2020 vp - U 88/2018 vp. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion sisällöstä.. 
Saapuneet kannanotot
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen, Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tekemien kahdenvälisten investointisuojasopimusten irtisanomisesta (Suomen muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa tekemien investointisuojasopimusten irtisanominen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanotto: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
12
Valtioneuvoston selvitys: Päästökauppaa koskevat valtiontuen suuntaviivat vuoden 2020 jälkeen; komission luonnos suuntaviivoiksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ympäristövaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
13
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkitään saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 12/2020 vp 
Merkitään saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 12/2020 vp 
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 12/2020 vp 
Merkitään saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Muuttunut asiaksi: U 5/2020 vp. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Muuttunut asiaksi: U 4/2020 vp. 
Kirjalliset asiantuntijalausunnot
16
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294338
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294564
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294565
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294566
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294567
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294570
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294573
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294574
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Climate Leadership Coalition ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294575
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294576
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294577
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294578
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294620
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
Pellervon taloustutkimus PTT
liite
Palkansaajien tutkimuslaitos
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Luontopaneeli
liite
Climate Leadership Coalition ry
liite
saamelaiskäräjät
liite
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
18
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294639
U 2/2020 vp SuV 03.04.2020 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
liite
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 7/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
19
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
 
Selvitysasiat
20
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys nro 1 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission esitys joustovälineen varojen käyttöönotosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-294384
Perusmuistio, 1.4.2020, Lisätalousarvioesitys nro 1 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission esitys joustovälineen varojen käyttöönotosta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
21
Laajennetun euroryhmän videokokous 24.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-292717
Laajennetun euroryhmän videokokous 24.3.2020
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
avustajinaan (etä):EU-sihteeristön päällikkö Marketta Henriksson jafinanssiasiantuntija Jouni Sinivuori.valtiovarainministeriö 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
22
Euroryhmän epävirallinen videokokous 7.4.2020
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
avustajinaan (etä):EU-sihteeristön päällikkö Marketta Henriksson jafinanssiasiantuntija Jouni Sinivuori.valtiovarainministeriö 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Kirjallinen menettely; valmistelu ja raportointi
23
Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous koronavirustilanteen hallinnasta 26.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-293594
Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous koronavirustilanteen hallinnasta 26.3.2020.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-293595
26-vc-euco-statement-fi.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-293596
26-vc-euco-statement-sv.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-293597
26-vc-euco-statement-en.pdf
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Kirjallinen menettely -raportteja
24
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 24.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-292757
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 24.3.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
25
Maatalous- ja kalastusministereiden videokokous 25.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Merkitään selvitys saaduksi. 
26
Epävirallinen kaupunkiasioista vastaavien ministereiden kokous 14.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-255784
Epävirallinen kaupunkiasioista vastaavien ministereiden kokous 14.6.2019 Bukarest
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
27
Euroopan unionin neuvoston kokous 2.-3.12.2019 (liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto /liikenne, televiestintä 2.-3.12.)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-281503
NEUVOSTORAPORTTI; Liikenneneuvosto 2.12.2019
EUN-raportti EDK-2019-AK-281995
Televiestintäneuvosto 3.12.2019
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
28
Euroopan unionin neuvoston kokous 4.12.2019 (Energianeuvosto 4.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-279090
Energianeuvosto 4.12.2019
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
29
Euroopan unionin neuvoston kokous 9.-10.12.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 9.-10.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-293852
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto 10.12.2019 EUN 71_2019 vp.pdf
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
30
Euroopan unionin neuvoston kokous 16.-17.12.2019 (Maatalous- ja kalastusneuvosto 16.-17.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-282040
Maatalous- ja kalastusneuvosto 16.-17.12.2019
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Selvitysasiat
31
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.1.2020 (Ulkoasiainneuvosto 20.1.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-284349
Ulkoasiainneuvosto 20.01.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
32
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.1.2020 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-282922
Maatalous- ja kalastusneuvosto 27.1.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
33
Euroopan unionin neuvoston kokous 13.2.2020 (Ylimääräinen terveysneuvosto, uusi koronavirus)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-285187
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK); ylimääräinen terveysneuvosto koronavirustilanteen takia 13.2.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
34
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.2.2020 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-285619
Yleisten asioiden neuvosto 17.2.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Merkitään selvitys saaduksi. 
35
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.2.2020 (Koulutusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-290093
Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 20. helmikuuta 2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
36
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.2.2020 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-286051
Ulkoasiainneuvosto 17.2.2020 Bryssel
Merkitään raportti saapuneeksi 
37
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.-28.2.2020 (Kilpailukykyneuvosto 27.-28.2.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-290674
Kilpailukykyneuvosto
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
38
Euroopan unionin neuvoston kokous 25.2.2020 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-287864
Yleisten asioiden neuvosto 25.2.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
39
Epävirallinen ulkoministerikokous 5.-6.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-290063
EU:n ulkoministereiden epävirallinen Gymnich-kokous 5.3.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
40
Ylimääräinen ulkoasiainneuvoston kokous 6.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-289847
Ylimääräinen ulkoasiainneuvosto 6.3.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
41
Epävirallinen liikenneministerikokous 10. - 11.3.2020 (merenkulku)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-290665
Epävirallinen liikenneministerikokous 11.3.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
42
Euroopan unionin neuvoston kokous 12.-13.3.2020 (Oikeus-ja sisäasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-293861
OSA; Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 13.3.2020; sisäasiat
Merkitään raportti saapuneeksi 
43
Euroopan unionin neuvoston kokous 6.3.2020 (Ylimääräinen terveysneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-289537
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK); ylimääräinen terveysneuvosto koronavirustilanteen takia 6.3.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Rauenneet asiat
44
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (valmisteverodirektiivi) ja siihen liittyvistä ehdotuksista neuvoston asetuksen muuttamisesta (hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla) sekä parlamentin ja neuvoston päätöksestä (tietokoneistaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
45
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-293370
Toissijaisuusasioiden_lista_2020_1.4.2020.pdf
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. 
46
Muut asiat
47
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 15.4.2020 klo 13.00, Pikkuparlamentin auditorio 
Viimeksi julkaistu 2020-04-03 17:03:20

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 14-15/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 14—31/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 13/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo 13.00—14.05

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 12/2020 vp

Perjantai 13.3.2020 klo 13.30—14.20

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 11/2020 vp

Keskiviikko 11.3.2020 klo 12.00—13.52, Pikkuparlamentin auditorio

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 10/2020 vp

Perjantai 6.3.2020 klo 13.30—14.55

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 9/2020 vp

Keskiviikko 4.3.2020 klo 12.00—13.55

 Puheenjohtaja

 

 

 1. varapuheenjohtaja

 

 

 2. varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Kristina Hyrri, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2043

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, Eduksi-järjestelmän
pääkäyttäjä, EU-puheenjohtajakauden projektipäällikkö
p. 09 432 2063

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, asiantuntija, eduskunnan Brysselin-toimisto
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, tiedottaja
p. 09 432 2482

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi