Suuri valiokunta

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Suuren valiokunnan 16.7. kokoukseen saamat kirjalliset asiantuntijalausunnot elpymispaketistahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuren-valiokunnan-16.7.-kokoukseen-saamat-kirjalliset-asiantuntijalausunnot-elpymispaketista.aspxSuuren valiokunnan 16.7. kokoukseen saamat kirjalliset asiantuntijalausunnot elpymispaketista2020-07-16T11:00:00Z
Suuri valiokunta kuuli pääministeriä tulevasta Eurooppa-neuvostosta ja antoi eduskunnan kannan EU:n elpymissuunnitelman jatkoneuvotteluihinhttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-pääministeriä-tulevasta-Eurooppaneuvostosta-ja-antoi-eduskunnan-kannan-EUn-elpymissuunnitelman-jat.aspxSuuri valiokunta kuuli pääministeriä tulevasta Eurooppa-neuvostosta ja antoi eduskunnan kannan EU:n elpymissuunnitelman jatkoneuvotteluihin2020-07-16T10:45:00Z
Suuri valiokunta sai pääministerin selvityksen EU-johtajien ensimmäisestä elpymispakettikeskustelustahttps://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-sai-paaministerin-selvityksen-eu-johtajien-ensimmaisesta-elpymispakettikeskustelusta.aspxSuuri valiokunta sai pääministerin selvityksen EU-johtajien ensimmäisestä elpymispakettikeskustelusta2020-06-24T09:20:00Z

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 7/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen) EU:n elpymispaketti, Eurooppa-neuvosto 17. - 18.7.2020
SuVL 6/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
SuVL 5/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
31
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 9.9.2020 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet U-asiat
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta täytäntöönpanoasetukseksi ajonaikaisten kulutustietojen keräämisestä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kliinisten tutkimusten tekemisestä ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittamisesta (COM(2020) 261 final)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
6
Euroryhmä, ECOFIN 11.-12.9.2020
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
7
Epävirallinen ulkoministerikokous 27.-28.8.2020 (tbc)
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
8
Epävirallinen maatalous- ja kalastusministerikokous 30.8.-1.9.2020
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
9
Eurooppa-neuvosto 17.-21.7.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Vaiteliaisuuden lakkaaminen
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Todetaan, että asiassa 23.7.2020 (UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp) annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 408 final elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (elpymis- ja palautumistukiväline)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Todetaan, että asiassa 23.7.2020 (UJ 19/2020 vp - U 30/2020 vp) annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 
12
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Todetaan, että asiassa 23.7.2020 (E 64/2020 vp) annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta elpymis- ja palautumistuki-välineestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Todetaan, että asiassa 23.7.2020 (E 75/2020 vp) annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 
14
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 2/2020 vp - U 48/2018 vp (6.3.2020) 
Todetaan, että asiassa 23.7.2020 (UJ 2/2020 vp ja UJ 22/2020 vp - U 45/2018 vp) annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 
Rauenneet ilmoitukset (tarkistettava ja lisättävä toimenpiteet)
15
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisen väliaikaisen tuen välineestä työttömyysriskien vähentämiseksi koronaviiruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa (SURE)
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi*valiokunnan kannanotto: 
Rauenneet asiat
16
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 862/2007 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksiksi valtuuttaa Italia tekemään sopimus ja Saksa muuttamaan sopimusta Sveitsin kanssa linja-autoliikenteen kabotaasin sallimiseksi kansainvälisen liikenteen yhteydessä maiden välisillä raja-alueilla
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
18
Valtioneuvoston selvitys: EU; kulttuuri: neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn audiovisuaalisia yhteistuotantoja varten myönnetyn oikeuden soveltamisajan jatkamisesta 1.7.2020 – 30.6.2023
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
19
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen avun antamiseksi laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille COVID 19- pandemiakriisissä
Valtioneuvoston E-selvitys
20
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä
Valtioneuvoston E-selvitys
21
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
Valtioneuvoston E-selvitys
22
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea maaseuturahastosta koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
23
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi COVID-19-pandemian vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
24
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
25
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (renkaiden merkitsemisestä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
26
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista (veden uudelleenkäyttöasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
27
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä takaisinottosopimuksesta (Valko-Venäjän takaisinottosopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
28
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19-epidemian seurauksena (SURE-asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
29
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
30
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanotto: Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että komission ehdotukset ovat oikeansuuntaisia ja tarpeellisia. Katsastusten osalta valiokunta pitää opt-out- mahdollisuutta erittäin tärkeänä. 
31
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta (vakavaraisuusasetuksen muutos COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
32
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva alojen älykästä integroitumista koskeva strategia ja vetystrategia
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 69/2020 vp 
33
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
34
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
35
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi COVID-19-pandemian vuoksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
36
Muut asiat
37
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on pp.kk.vvvv 
Viimeksi julkaistu 2020-07-24 14.54.25

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 35-37/2020

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 35—53/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 30/2020 vp
Torstai 16.7.2020 klo 10.00—13.33
SuVP 29/2020 vp
Keskiviikko 24.6.2020 klo 11.00—11.40
SuVP 28/2020 vp
Keskiviikko 17.6.2020 klo 12.30—13.37
SuVP 27/2020 vp
Perjantai 12.6.2020 klo 13.30—14.26
SuVP 26/2020 vp
Keskiviikko 10.6.2020 klo 13.00—13.57

 Puheenjohtaja

 

 

Satu Hassihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/363.aspxSatu HassiVihreä eduskuntaryhmä

 1. varapuheenjohtaja

 

 

Jani Mäkelähttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 2. varapuheenjohtaja

 

 

Merja Kyllönenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/963.aspxMerja KyllönenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Paavo Arhinmäkihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Ritva Elomaahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1096.aspxRitva ElomaaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sari Essayahhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Maria Guzeninahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/926.aspxMaria GuzeninaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jussi Halla-ahohttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1109.aspxJussi Halla-ahoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Hannakaisa Heikkinenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/938.aspxHannakaisa HeikkinenKeskustan eduskuntaryhmä
Eveliina Heinäluomahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1390.aspxEveliina HeinäluomaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Olli Immonenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1122.aspxOlli ImmonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Anne Kalmarihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä
Pia Kaumahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1135.aspxPia KaumaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ville Kaunistohttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1425.aspxVille KaunistoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kimmo Kiljunenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/464.aspxKimmo KiljunenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Johannes Koskinenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/358.aspxJohannes KoskinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Suna Kymäläinenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1144.aspxSuna KymäläinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jouni Ovaskahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1422.aspxJouni OvaskaKeskustan eduskuntaryhmä
Lulu Rannehttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1417.aspxLulu RannePerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Arto Satonenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/784.aspxArto SatonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Iiris Suomelahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1423.aspxIiris SuomelaVihreä eduskuntaryhmä
Anne-Mari Virolainenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/948.aspxAnne-Mari VirolainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Sanna Antikainenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1434.aspxSanna AntikainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Mari Holopainenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1386.aspxMari HolopainenVihreä eduskuntaryhmä
Inka Hopsuhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1402.aspxInka HopsuVihreä eduskuntaryhmä
Mai Kivelähttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1384.aspxMai KiveläVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Pasi Kivisaarihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1442.aspxPasi KivisaariKeskustan eduskuntaryhmä
Matias Marttinenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1265.aspxMatias MarttinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Matias Mäkynenhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1469.aspxMatias MäkynenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Anders Norrbackhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1440.aspxAnders NorrbackRuotsalainen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Jenna Simulahttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1450.aspxJenna SimulaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Hussein al-Taeehttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1397.aspxHussein al-TaeeSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Peter Östmanhttps://www.parliament.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1141.aspxPeter ÖstmanKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2074, 050 574 0603

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2043, 050 574 1625

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2063, 050 574 1157

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät),
p. 09 432 2605, 050 574 1837

Eero Säynäjäkangas, asiantuntija, eduskunnan Brysselin-toimisto
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, tiedottaja
p. 09 432 2482

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi