​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 15/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 5/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 4/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 3/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
VaVE
44
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 23.10.2020 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Muutokset valiokunnan kokoonpanossa
Merkitään, että ed. Sanni Grahn-Laasoselle on 22.10.2020 myönnetty vapautus valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta (Tulli-ohjelma)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esitellään verojaoston päätösehdotus. 
Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esitellään verojaoston päätösehdotus. 
Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325721
HE 146/2020 vp VaV 23.10.2020 vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325771
HE 146/2020 vp VaV 23.10.2020 arviointineuvoston jäsen, professori Jukka Pirttilä, Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-326287
HE 146/2020 vp VaV 23.10.2020 arviointineuvoston jäsen, professori Jukka Pirttilä, Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
vanhempi ekonomisti
Jarkko
Kivistö
Suomen Pankki
liite
arviointineuvoston jäsen, professori
Jukka
Pirttilä
Talouspolitiikan arviointineuvosto
liite
Merkitään, että valiokunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita epävirallisessa etäkokouksessa 20.10.2020. 
Kuultavina olivat: 
ylijohtaja
Anni
Huhtala
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
ennustepäällikkö
Janne
Huovari
Pellervon taloustutkimus PTT
liite
tutkimusohjaaja
Tero
Kuusi
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
tutkimuskoordinaattori
Ohto
Kanninen
Palkansaajien tutkimuslaitos
liite
Merkitään saapuneeksi tiedusteluvalvontavaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkitään saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 8/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
11
Muut asiat
12
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 3.11.2020 klo 12.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-10-23 10.46.20

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 45/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 45—51/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 44/2020 vp

Perjantai 23.10.2020 klo 11.30—12.18

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 43/2020 vp

Perjantai 16.10.2020 klo 11.30—12.36

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 42/2020 vp

Keskiviikko 7.10.2020 klo 8.15—9.41

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 41/2020 vp

Perjantai 2.10.2020 klo 11.30—12.42

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 40/2020 vp

Tiistai 29.9.2020 klo 11.30—13.41