​Toissijaisuusasiat

Lissabonin sopimuksen mukaan jokainen kansallinen parlamentti voi esittää EU-toimielimille perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen loukkaamisesta.

Huomautus voidaan tehdä, jos ehdotetun EU-säädöksen tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin kansallisen tai paikallisen tason toimin EU-tason asemesta.

Eduskunnan suuri valiokunta ryhtyy arvioimaan EU-säädösehdotuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta vain, jos valiokunnan jäsen, eduskunnan erikoisvaliokunta tai Ahvenanmaan maakuntapäivät tekee asiasta pyynnön. Lopullisen päätöksen toissijaisuusmuistutuksen tekemisestä tekee täysistunto.

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 61/2020 vp
Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
TS 60/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi
TS 59/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luonnonmukaisesta tuotannosta annetun asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta asetuksen soveltamisen alkamispäivän ja tiettyjen muiden mainitussa asetuksessa tarkoitettujen päivämäärien osalta
TS 58/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-epidemian vastatoimena
TS 57/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta
TS 56/2020 vp
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta Ranskan syrjäisimpien alueiden meriveron voimassaoloajan osalta
TS 55/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta arvopaperistamiskehyksen mukautusten osalta talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-pandemian seurauksena
TS 54/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle annetun asetuksen (EU) 2017/2402 muuttamisesta covid-19-pandemiasta toipumisen helpottamiseksi
TS 53/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta
TS 52/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi
TS 51/2020 vp
Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verovelvollisten tunnistamisesta Pohjois-Irlannissa
TS 50/2020 vp
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verosta
TS 49/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tietyt lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeämisen osalta
TS 48/2020 vp
Ehdotus neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta
TS 47/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS direktiivin (EU) 2016/798 muuttamisesta rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussääntöjen kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen soveltamisen osalta
TS 46/2020 vp
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta "perinteisestä" rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa
TS 45/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta
TS 44/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19- pandemian johdosta
TS 43/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kliinisten tutkimusten tekemisestä ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittamisesta
TS 42/2020 vp
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin
TS 41/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI InvestEU-ohjelman perustamisesta
TS 40/2020 vp
Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta
TS 39/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä
TS 38/2020 vp
Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä
TS 37/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta sen siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi
TS 36/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin - tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline)
TS 35/2020 vp
Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+)
TS 34/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS humanitaarisesta avusta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun asetuksen (EY) N:o 1257/96 muuttamisesta
TS 33/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisen tuen välineen perustamisesta
TS 32/2020 vp
Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta
TS 31/2020 vp
Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta
TS 30/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamisesta ("EU4Health-ohjelma")
TS 29/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta
TS 28/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2017/1601 muuttamisesta
TS 27/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta
TS 26/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2015/1017 muuttamisesta vakavaraisuustukivälineen perustamisen osalta
TS 25/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
TS 24/2020 vp
Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Euroopan horisontti" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Euroopan horisontti" täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
TS 23/2020 vp
NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä
TS 22/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat
TS 21/2020 vp
Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi covid-19-pandemian vuoksi
TS 20/2020 vp
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS direktiivien (EU) 2017/2445 ja (EU) 2017/1995 muuttamisesta kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle asetetun määräajan ja soveltamispäivän osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi
TS 19/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2017/352 muuttamisesta, jotta sataman hallintoelimet tai toimivaltaiset viranomaiset voivat tarjota joustovaraa satamainfrastruktuurimaksujen perinnässä covid-19-epidemian yhteydessä
TS 18/2020 vp
Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2017/2454 muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi
TS 17/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS covid-19-epidemian johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla
TS 16/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin (EU) 2016/797 ja direktiivin (EU) 2016/798 muuttamisesta niiden saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetetun määräajan jatkamiseksi
TS 15/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena
TS 14/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta covid-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta
TS 13/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta covid-19-pandemian vuoksi
TS 12/2020 vp
Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä