​​​​​​​​​​​​​​​​

Valiokuntien lausunnot

Valiokunnan lausunto on valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

 Uusimmat valiokuntien lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 10/2021 vp

Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 36/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 37/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 19/2021 vp

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 21/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 29/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 22/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 22/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi päästökauppadirektiivin 2003/87/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmailun osuudesta unionin koko talouden laajuisen päästövähennystavoitteen edistämisessä ja maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen asianmukaisesta toteuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 38/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 20/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta vuoteen 2030 ulottuvasta metsästrategiasta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 37/2021 vp

Ilmastovuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 20/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 21/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävän lentoliikenteen tasapuolisuuden varmistamisesta (uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön edistäminen Euroopan unionin alueella)

Valtiopäiväasiakirja
StVL 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 36/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista (eurooppalaiset vihreät joukkolainat)

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 16/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä kokeellisen ekosysteemitutkimuksen eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (AnaEE ERIC-konsortioon liittyminen)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 35/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
UaVL 7/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistumisen vahvistaminen EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusoperaatiossa Malissa

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 19/2021 vp

Ilmastovuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 11/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 19/2021 vp

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 34/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajaluotoista

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 20/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta

Valtiopäiväasiakirja
TuVL 6/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 19/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU)/2021/0953 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 35/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 31/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 15/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä yleissopimukseen ulkomaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 16/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 17/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 18/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU)/2021/0953 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 32/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja direktiiviksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi (rahanpesun vastainen lainsäädäntöpaketti)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 28/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 33/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVL 15/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 30/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 29/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 15/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 8/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 34/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 31/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 32/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 33/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 18/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 29/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 30/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi