​​​​​​​​​​​​​​​​

Valiokuntien lausunnot

Valiokunnan lausunto on valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

 Uusimmat valiokuntien lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 6/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 38/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 ja asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 43/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 38/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista ja direktiivin 2009/125/EY kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 39/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta arvopaperikeskusasetuksen uudelleentarkastelulle (arvopaperikeskusasetuksen uudistus)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 40/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 14/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien velan ja oman pääoman perusteella yritysverotuksessa tehtävää vähennystä ja koron vähennyskelpoisuuden rajoittamista

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 19/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (teollisuuspäästödirektiivin muuttaminen)

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 20/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollisuuslaitosten ympäristötietojen ilmoittamisesta ja teollisuuspäästöportaalin perustamisesta (päästöportaaliasetus)

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 21/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 22/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 ja asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 21/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 22/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 37/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 23/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Romaniassa, Bulgariassa ja Kroatiassa

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 24/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen Euroopan parlamentin asetusten, neuvoston asetusten sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta viisumimenettelyn digitalisoimiseksi

Valtiopäiväasiakirja
StVL 10/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
StVL 11/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 11/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
TuVL 4/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 36/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä (energianhinta-asetus)

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 12/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 21/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
UaVL 2/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 30/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi, asetuksen (EU) 2021/1153 ja asetuksen (EU) 913/2010 muuttamisesta ja asetuksen (EU) 1315/2013 kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 42/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 35/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/1060, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen KOM(2022) 231 muuttamisesta (REPowerEU:n rahoitus)

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 23/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta (”strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet”)

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 41/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 33/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (teollisuuspäästödirektiivin muuttaminen)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 34/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollisuuslaitosten ympäristötietojen ilmoittamisesta ja teollisuuspäästöportaalin perustamisesta (päästöportaaliasetus)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 35/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 36/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 37/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n tekstiilistrategiasta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 39/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 40/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 10/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 38/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 32/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista ja direktiivin 2009/125/EY kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 20/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 34/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 29/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (ns. slot-asetuksen muuttaminen)

Valtiopäiväasiakirja
StVL 9/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 36/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 33/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/10160, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen - KOM(2022) 231 muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 20/2022 vp

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 37/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 30/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista (otsoniasetus)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 31/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetus)

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 5/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta