​​​​​​​​​​​​​​​​

Valiokuntien lausunnot

Valiokunnan lausunto on valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

 Uusimmat valiokuntien lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 16/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 24/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 4/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 18/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
StVL 6/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 5/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 14/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
UaVL 1/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 2/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 6/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 28/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 16/2022 vp

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 17/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 27/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 21/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 28/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TuVL 3/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
StVL 4/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVL 5/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 15/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta asetukseksi automaattisesta tietojenvaihdosta poliisiyhteistyössä (Prüm II)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 26/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 7/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta, direktiiviksi direktiivien 2013/36/EU ja 2014/59/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta (Basel III -standardien täytäntöönpano)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 20/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 21/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 12/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskevaa delegoitua asetusta täydentävä delegoitu asetus koskien ydinenergia- ja maakaasutoimintoja

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 13/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 23/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskevaa delegoitua asetusta täydentävä delegoitu asetus koskien ydinenergia- ja maakaasutoimintoja

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 22/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 4/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 12/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 20/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 27/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 11/2022 vp

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 19/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 25/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista: ehdotus neuvoston päätökseksi Europan unionin omien varojen järjestelmästä annetun päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 muuttamiseksi (omien varojen päätös); ehdotus neuvoston asetuksen vuosia 2021-2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen muuttamiseksi (rahoituskehysasetus)

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 3/2022 vp

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 14/2022 vp

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 19/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 14/2022 vp

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 15/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: OSA; Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvotteluihin kattavasta kansainvälisestä yleissopimuksesta, jolla torjutaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä rikollisiin tarkoituksiin

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 11/2022 vp

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtiopäiväasiakirja
TuVL 2/2022 vp

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 3/2022 vp

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 8/2022 vp

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 9/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista: ehdotus neuvoston päätökseksi Europan unionin omien varojen järjestelmästä annetun päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 muuttamiseksi (omien varojen päätös); ehdotus neuvoston asetuksen vuosia 2021-2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen muuttamiseksi (rahoituskehysasetus)

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 6/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 25/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 26/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 18/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto vuoteen 2030 ulottuvasta EU:n maaperästrategiasta