​​​​​​​​​​​​​​

​Valiokuntien mietinnöt

Valiokunnan mietintö on valiokunnan hyväksymä asiakirja, jonka pohjalta täysistunto päättää asiasta.  Valiokunnan mietintö sisältää perustelut ja päätösehdotuksen. 

 Uusimmat valiokuntien mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 12/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 25/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 42/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 26/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 13/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 6/2020 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtiopäiväasiakirja
StVM 40/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä

Valtiopäiväasiakirja
StVM 41/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 35/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 13/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 15/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 14/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 9/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 2/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 10/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 5/2020 vp

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 31/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 18/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 30/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 32/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 39/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 27/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 23/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 28/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 24/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 34/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 29/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 14/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 11/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 12/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 37/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 38/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 12/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 13/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 10/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 22/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 36/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 11/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 26/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 21/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 23/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 24/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021—2025

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 25/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuutta verotuksessa sekä eräiden luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 35/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 10/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 15/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 4/2020 vp

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019