​​​​​​​​​​​​​​

​Valiokuntien mietinnöt

Valiokunnan mietintö on valiokunnan hyväksymä asiakirja, jonka pohjalta täysistunto päättää asiasta.  Valiokunnan mietintö sisältää perustelut ja päätösehdotuksen. 

 Uusimmat valiokuntien mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 21/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 3/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 4/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2020

Valtiopäiväasiakirja
StVM 20/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 21/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 4/2021 vp

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 20/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 19/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 8/2021 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 3/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentän alueelle

Valtiopäiväasiakirja
StVM 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 17/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 11/2021 vp

Dieselautojen käyttövoimaveron poisto

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 12/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 19/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 2/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 15/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Valtiopäiväasiakirja
StVM 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 11/2021 vp

Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 11/2021 vp

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 15/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 1/2021 vp

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta