​​​​​​​​​​​​​​

​Valiokuntien mietinnöt

Valiokunnan mietintö on valiokunnan hyväksymä asiakirja, jonka pohjalta täysistunto päättää asiasta.  Valiokunnan mietintö sisältää perustelut ja päätösehdotuksen. 

 Uusimmat valiokuntien mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 2/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 3/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 6/2022 vp

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp)

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 15/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 8/2022 vp

Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 6/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028

Valtiopäiväasiakirja
StVM 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 7/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 6/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 10/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 14/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 14/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 7/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 15/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 12/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 8/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 14/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 8/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 5/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 5/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 7/2022 vp

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 12/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 4/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 11/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 9/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 5/2022 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 7/2022 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 6/2022 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 7/2022 vp

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 12/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 12/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 4/2022 vp

Lakialoite laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 11/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 6/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 8/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 3/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 11/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 10/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022

Valtiopäiväasiakirja
StVM 9/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 6/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 10/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 5/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi