​​​​​​​​​​​​​​

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 48/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: 2030 digitaalinen kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten

Valtiopäiväasia
E 47/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta

Valtiopäiväasia
E 46/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Luonnos komission tiedonannoksi Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteista

Valtiopäiväasia
E 45/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Asetus unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi; asetuksen uudistaminen, ennakkovaikuttaminen

Valtiopäiväasia
E 44/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n vammaisstrategia

Valtiopäiväasia
E 41/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalaisen kehitysrahoituksen rakenteen kehittäminen (EFAD)

Valtiopäiväasia
E 42/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Digitaaliset vihreät todistukset

Valtiopäiväasia
E 43/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan unionin puolesta Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevaan yleissopimukseen (Bernin yleissopimus) tehtävistä muutoksista

Valtiopäiväasia
E 39/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission täytäntöönpanopäätökset; tietosuojan riittävyys Yhdistyneessä Kuningaskunnassa

Valtiopäiväasia
E 40/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Selvitysdirektiivin ja rahoitusvakuusdirektiivin uudelleentarkastelu

Valtiopäiväasia
E 38/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto palauttamista ja takaisinottoa koskevan yhteistyön tehostamisesta osana oikeudenmukaista, tuloksellista ja kattavaa EU:n muuttoliikepolitiikkaa

Valtiopäiväasia
E 37/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Päätös yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen tulkinnasta

Valtiopäiväasia
E 36/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission 2021 luonnos tiedonannoksi valtiontukisääntöjen soveltamisesta kansallisissa tuomioistuimissa

Valtiopäiväasia
E 35/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen (UNCAC) täytäntöönpanosta Euroopan unionia koskevan tarkastelun osalta

Valtiopäiväasia
E 34/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Pankkiunionin syventäminen ja pankkien kriisinhallinta- ja talletussuojalainsäädännön kehittäminen

Valtiopäiväasia
E 33/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kanadan välinen CETA-sopimus; neuvottelut sopimuksesta ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtien osalta

Valtiopäiväasia
E 32/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020

Valtiopäiväasia
E 29/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevista tilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1165/2008, (EY) N:o 543/2009 ja (EY) N:o 1185/2009 ja neuvoston direktiivin 96/16/EY kumoamisesta.

Valtiopäiväasia
E 31/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n kauppapolitiikan tarkastelusta

Valtiopäiväasia
E 30/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus välittömästi sovellettavasta täytäntöönpanosäädöksestä Itämeren pääaltaan pyöriäisen suojelemiseksi

Valtiopäiväasia
E 27/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Vihreä kirja väestön ikääntymisestä: Sukupolvien välisen solidaarisuuden ja vastuullisuuden edistäminen

Valtiopäiväasia
E 28/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto HERA Incubator: varautuminen yhdessä covid-19-muunnosten aiheuttamaan uhkaan

Valtiopäiväasia
E 22/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta maatalouden alueellisten taloustilien osalta

Valtiopäiväasia
E 23/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto finanssipolitiikan koordinaatiosta vuosi covid-19-pandemian käynnistymisen jälkeen

Valtiopäiväasia
E 24/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouden ja rahoitusjärjestelmän roolista EU:n strategisen autonomian vahvistamisessa

Valtiopäiväasia
E 25/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Terveys; Komission tiedonanto EU:n syöväntorjuntasuunnitelmasta

Valtiopäiväasia
E 26/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: WTO:n useanväliset aloitteet; tilannekatsaus

Valtiopäiväasia
E 21/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tasa-arvon unioni: EU:n strateginen puiteohjelma romanien tasa-arvosta, osallisuudesta ja osallistumisesta

Valtiopäiväasia
E 20/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin sekä Islannin, Norjan ja Liechtensteinin sopimuksesta ETA:n ja EFTA-valtioiden tulevista rahoitusosuuksista Euroopan talousalueen taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen

Valtiopäiväasia
E 19/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Oikeudenkäytön digitalisointi Euroopan unionissa - välineet mahdollisuuksien hyödyntämiseen, komission tiedonanto

Valtiopäiväasia
E 18/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tasa-arvon unioni: HLBTIQ-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020-2025, komission tiedonanto

Valtiopäiväasia
E 17/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta (kodifikaatio)

Valtiopäiväasia
E 14/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission uusi strategia perusoikeuskirjan soveltamisen vahvistamiseksi

Valtiopäiväasia
E 15/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n terrorismin vastainen ohjelma

Valtiopäiväasia
E 16/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: kotouttamista ja osallisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta 2021–2027

Valtiopäiväasia
E 13/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Schengen-alueen kehittäminen

Valtiopäiväasia
E 9/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan keskuspankin selvitys digitaalisesta eurosta

Valtiopäiväasia
E 10/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimenpiteistä järjestämättömien lainojen vähentämiseksi EU:ssa

Valtiopäiväasia
E 11/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot Talven COVID19 -vastatoimet ja Yhtenä rintamana COVID19-virusta vastaan

Valtiopäiväasia
E 12/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n demokratiatoimintasuunnitelmasta

Valtiopäiväasia
E 8/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Oikeuden varmistaminen EU:ssa – eurooppalainen oikeusalan koulutusstrategia vuosiksi 2021–2024, tiedonanto

Valtiopäiväasia
E 6/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto 'Kaikki irti EU:n innovointipotentiaalista: Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva toimintasuunnitelma EU:n elpymisen ja palautumiskyvyn tueksi

Valtiopäiväasia
E 7/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille

Valtiopäiväasia
E 4/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU: Kriittisiin raaka-aineisiin liittyvä komission tiedonanto

Valtiopäiväasia
E 5/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia - Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle

Valtiopäiväasia
E 1/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus koskien päästöoikeuksien ilmaisjaon laskennassa sovellettavia vertailuarvoja vuosille 2021-2025

Valtiopäiväasia
E 2/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU uudelleentarkastelu

Valtiopäiväasia
E 3/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Korkean edustajan ja komission yhteinen tiedonanto: ’EU:n kyberstrategia digitaaliselle vuosikymmenelle

Valtiopäiväasia
E 167/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä Covid-19-pandemian johdosta koskien eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädännössä, asetusta (EU) 2020/698 seuraaville viiteajoille (COM(2021) 25 final)

Valtiopäiväasia
E 166/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Portugalin EU-puheenjohtajakausi sosiaali- ja terveyssektorilla 1.1.-30.6.2021