​​​​​​​​​​​​​​

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 63/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa.

Valtiopäiväasia
E 64/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla poistetaan väliaikaisesti assosiaatiosopimuksen mukaiset tuontitullit sekä Ukrainaista peräisen olevan teräksen polkumyynti- ja suojatoimitullit

Valtiopäiväasia
E 65/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ympäristökestävyyttä koskeva oppiminen

Valtiopäiväasia
E 62/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus asetuksen (EU) 508/2014 muuttamisesta ja korjaamisesta Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen kalastustoiminnalle aiheuttamien seurausten lieventämiseksi ja tästä sotilaallisesta hyökkäyksestä aiheutuvan markkinahäiriön vaikutusten lieventämiseksi kala- ja vesiviljelytuotteiden hankintaketjuun

Valtiopäiväasia
E 61/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU-Japani huippukokous 12.5.2022

Valtiopäiväasia
E 60/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kriisivarautumisen ja resilienssin vahvistaminen; Suomen näkemyksiä

Valtiopäiväasia
E 58/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelu

Valtiopäiväasia
E 59/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suositukset neuvoston päätöksiksi luvan antamisesta EU:n ja Ukrainan sekä EU:n ja Moldovan välisiin maanteiden tavaraliikennettä koskeviin sopimusneuvotteluihin

Valtiopäiväasia
E 57/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission kuuleminen: sisämarkkinoiden hätäapuväline

Valtiopäiväasia
E 54/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission asetusehdotus asetuksen 2018/1727/EU muuttamisesta koskien Eurojustin toimesta tapahtuvaa todisteiden keräämistä, säilyttämistä ja analysoimista liittyen joukkotuhontaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin

Valtiopäiväasia
E 55/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
E 56/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskevaa delegoitua asetusta täydentävä delegoitu asetus koskien ydinenergia- ja maakaasutoimintoja

Valtiopäiväasia
E 53/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen patenttien pakkolisensointeja koskevaksi uudeksi kehikoksi

Valtiopäiväasia
E 52/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen osapuolikonferenssin 19. kokouksessa (CITES CoP19) Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta

Valtiopäiväasia
E 51/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: OSA; Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvotteluihin kattavasta kansainvälisestä yleissopimuksesta, jolla torjutaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä rikollisiin tarkoituksiin

Valtiopäiväasia
E 49/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin tarkistamiseen

Valtiopäiväasia
E 50/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan laivojen pakkomyyntiä koskevasta yleissopimuksesta Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan (UNCITRAL) puitteissa

Valtiopäiväasia
E 47/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto: EU:n lähestymistapa avaruusliikenteen hallintaan– EU:n panos globaaliin haasteeseen vastaamiseksi

Valtiopäiväasia
E 48/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2021

Valtiopäiväasia
E 45/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustamiseksi vuosiksi 2023-2027 (turvallisten yhteyksien ohjelma)

Valtiopäiväasia
E 46/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: eurooppalaisen median vapaussäädös (European Media Freedom Act)

Valtiopäiväasia
E 44/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission horisontaalisten ryhmäpoikkeusasetusten ja suuntaviivojen luonnokset

Valtiopäiväasia
E 42/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tiedonanto toimitusvarmuudesta ja energianhinnoista: vaihtoehtoja lyhyen aikavälin toimiksi ja seuraavaan talvikauteen valmistautumiseen

Valtiopäiväasia
E 43/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen kansallinen uudistusohjelma 2022

Valtiopäiväasia
E 40/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen essentiaalipatentteja koskevasta uudesta kehyksestä

Valtiopäiväasia
E 41/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tiedonanto ruokaturvan takaamisesta ja elintarvikejärjestelmien resilienssin vahvistamisesta

Valtiopäiväasia
E 38/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU-Kiina virtuaalinen huippukokous 1.4.

Valtiopäiväasia
E 39/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ihmisarvoisesta työstä kaikkialla maailmassa globaalia oikeudenmukaista siirtymää ja kestävää elpymistä varten

Valtiopäiväasia
E 37/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä käytävät neuvottelut taloudellisista ohjauskeinoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kansainvälisessä merenkulussa

Valtiopäiväasia
E 36/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetusten EU 1303/2013 ja 223/2014 muuttamisesta REACT EU -välineen lisäennakoiden osalta

Valtiopäiväasia
E 35/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; komission kuulemispyyntö tavaroiden kestävää kuluttamista koskevan aloitteen vaikutustenarviointia varten

Valtiopäiväasia
E 34/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto kahdeksannesta koheesiokertomuksesta: Koheesio Euroopassa kohti vuotta 2050 mentäessä

Valtiopäiväasia
E 33/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/29/EU nojalla annettava komission täytäntöönpanopäätös pyroteknisiin tuotteisiin liittyvien tapaturmien raportoinnista komissiolle

Valtiopäiväasia
E 30/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: REPowerEU: Kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa koskevat yhteiset eurooppalaiset toimet

Valtiopäiväasia
E 31/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tilapäisiksi kriisiajan valtiontukipuitteiksi talouden tukemiseksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Valtiopäiväasia
E 32/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi Baselin yleissopimuksen 15. osapuolikokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kyseisen yleissopimuksen 6 artiklan 2 kohdan tiettyihin muutoksiin

Valtiopäiväasia
E 29/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: OSA; Venäjän Ukrainaan kohdistaman suurhyökkäyksen muuttoliikevaikutuksiin vastaamiseksi toteutettavat EU-toimet ja yhteisvastuu liittyen Ukrainasta sotaa pakeneviin ihmisiin

Valtiopäiväasia
E 28/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Sisämarkkinat; standardointi; Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta standardointia koskevasta EU:n strategiasta

Valtiopäiväasia
E 25/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: OSA: Asetusten (EU) No 514/2014, (EU) No 516/2014 ja (EU) 2021/1147 muuttaminen Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi

Valtiopäiväasia
E 26/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiopolitiikan toimiksi Euroopan pakolaisille (CARE)

Valtiopäiväasia
E 27/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Kalatalouden valtiontukisääntöjen uudistaminen

Valtiopäiväasia
E 24/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Rautatieliikenteen valtiontukisuuntaviivat

Valtiopäiväasia
E 23/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston, parlamentin ja komission julistukseksi koskien digitaalisia oikeuksia ja periaatteita

Valtiopäiväasia
E 21/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission puolustuspaketti: komission panos Euroopan puolustukseen sekä turvallisuuden ja puolustuksen kannalta kriittisten teknologioiden etenemissuunnitelma

Valtiopäiväasia
E 22/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto; Global Gateway

Valtiopäiväasia
E 20/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston päätös Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen sopimuksen soveltamisen osittaisesta keskeyttämisestä ((EU)2022/333, 25.02.2022)

Valtiopäiväasia
E 17/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston 24.2.2022 seuranta

Valtiopäiväasia
E 18/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta Euroopan unionissa

Valtiopäiväasia
E 19/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: tilapäisen suojelun direktiivin aktivoiminen Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi

Valtiopäiväasia
E 15/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU-lainsäädäntöön pohjautuvien makrovakausvälineiden uudelleentarkastelu