​​​​​​​​​​​​​​

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 88/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Luonnos komission suuntaviivoiksi riskirahoituksen edistämistä koskevalle valtiontuelle

Valtiopäiväasia
E 87/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Toimivaa ja kestävää Schengen-aluetta edistävä strategia

Valtiopäiväasia
E 84/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - 2000 luvun yritysverotus

Valtiopäiväasia
E 85/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut energiaperuskirjasopimuksen uudistamiseksi Euratomin puolesta

Valtiopäiväasia
E 86/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: Euroopan unionin datasäädös

Valtiopäiväasia
E 83/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut yhteistyötä ja tietojenvaihtoa kilpailuasioissa koskevasta Euroopan unionin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksesta

Valtiopäiväasia
E 81/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin ja Japanin välillä tehdyn sopimuksen muuttamiseksi

Valtiopäiväasia
E 82/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission esitys Euroopan unionin ehdotukseksi vientiluotoista ja hiilivoimaloista

Valtiopäiväasia
E 80/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin vuoden 2022 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2022 (budjetti; Euroopan unioni)

Valtiopäiväasia
E 78/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Arvio Yhdistyneen kuningaskunnan hakemuksesta liittyä Luganon yleissopimukseen

Valtiopäiväasia
E 79/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: OSA; ihmiskaupan torjuntaa koskeva EU:n strategia vuosille 2021-2025

Valtiopäiväasia
E 77/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevien täytäntöönpanopäätösten hyväksyntä neuvostossa

Valtiopäiväasia
E 75/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien EU:n strategiaa Covid-19 lääkkeistä

Valtiopäiväasia
E 76/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävästä sinisestä taloudesta

Valtiopäiväasia
E 74/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotouttamista koskeva EU:n strategia

Valtiopäiväasia
E 73/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2022

Valtiopäiväasia
E 71/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Yhdysvaltojen välinen huippukokous 15.6.2021

Valtiopäiväasia
E 72/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kanadan välinen huippukokous 15.6.2021

Valtiopäiväasia
E 68/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto EU:n vahvemmasta panostuksesta sääntöihin perustuvaan monenvälisyyteen (multilateralismi)

Valtiopäiväasia
E 69/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission toimintasuunnitelma kohti ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta

Valtiopäiväasia
E 70/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteisestä digitaalisesta palveluväylästä (Single Digital Gateway SDG) annetun asetuksen (EU) 2018/1724 nojalla annettava täytäntöönpanosäädös ja asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisen tarkistamissoikeuden käyttö

Valtiopäiväasia
E 66/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: NextGenerationEU - Elpymisvälineen varainhankinnan strategia

Valtiopäiväasia
E 67/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut investointien helpottamista koskevasta Euroopan unionin ja Angolan tasavallan välisestä sopimuksesta

Valtiopäiväasia
E 65/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto puitteista tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin suunnattavasta valtiontuesta

Valtiopäiväasia
E 63/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta EU:n järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiaksi 2021-2025

Valtiopäiväasia
E 64/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto/EU:n parempi sääntely – yhteistyöllä parempaa ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaa EU:n lainsäädäntöä

Valtiopäiväasia
E 62/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Valtiopäiväasia
E 61/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Japanin välinen huippukokous 27.5.2021

Valtiopäiväasia
E 60/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (”MMA-assosiaatiopäätös ml. Grönlanti”)

Valtiopäiväasia
E 59/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi täytäntöönpanosäännöksiksi koskien tietosuojavastaavaa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/1725 soveltamista, rekisteröidyn oikeuksien rajoittamista tietosuojavastaavan tehtävien suorittamisen yhteydessä ja päätöksen 2004/644/EC kumoamisesta

Valtiopäiväasia
E 58/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Toimintasuunnitelma siviili- puolustus- ja avaruusteollisuuden synergioista

Valtiopäiväasia
E 56/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n lapsioikeusstrategia ja ehdotus neuvoston suositukseksi eurooppalaisen lapsitakuun käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
E 57/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Terveys; Neuvoston päätös EU:n kannaksi WHO:n 74. yleiskokouksessa kansainvälistä pandemiavarautumista ja -vastetta koskevan yleissopimuksen neuvotteluprosessin aloittamiseksi ja EU:n osallistumisoikeuden varmistamiseksi neuvotteluihin

Valtiopäiväasia
E 54/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Valtioneuvoston selvitys komission suosituksesta neuvoston päätökseksi yhteistyösopimusneuvottelujen avaamisen valtuuttamiseksi Euroopan unionin ja kansainvälisen rikospoliisijärjestö Interpolin kanssa

Valtiopäiväasia
E 55/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Valtiopäiväasia
E 53/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Valtiopäiväasia
E 52/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle uudistettu kumppanuus eteläisten naapurimaiden kanssa Uusi Välimeren alueen toimintaohjelma

Valtiopäiväasia
E 51/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tuleva ehdotus Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän laajentamisesta merenkulkuun

Valtiopäiväasia
E 50/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 3 EU:n talousarvioon vuodelle 2021

Valtiopäiväasia
E 49/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien vapautusten osalta yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä

Valtiopäiväasia
E 48/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: 2030 digitaalinen kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten

Valtiopäiväasia
E 47/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta

Valtiopäiväasia
E 46/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Luonnos komission tiedonannoksi Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteista

Valtiopäiväasia
E 45/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Asetus unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi; asetuksen uudistaminen, ennakkovaikuttaminen

Valtiopäiväasia
E 44/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n vammaisstrategia

Valtiopäiväasia
E 41/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalaisen kehitysrahoituksen rakenteen kehittäminen (EFAD)

Valtiopäiväasia
E 42/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Digitaaliset vihreät todistukset

Valtiopäiväasia
E 43/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan unionin puolesta Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevaan yleissopimukseen (Bernin yleissopimus) tehtävistä muutoksista

Valtiopäiväasia
E 39/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission täytäntöönpanopäätökset; tietosuojan riittävyys Yhdistyneessä Kuningaskunnassa

Valtiopäiväasia
E 40/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Selvitysdirektiivin ja rahoitusvakuusdirektiivin uudelleentarkastelu