​​​​​​​​​​​​​​

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 162/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n yleinen tietosuoja-asetus; vakiomuotoisia sopimuslausekkeita koskevat komission täytäntöönpanopäätökset

Valtiopäiväasia
E 161/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 95/93 muuttamisesta väliaikaisista helpotuksista slotien jakamisen käyttösääntöihin yhteisön lentoasemilla Covid-19-pandemiatilanteessa

Valtiopäiväasia
E 160/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta

Valtiopäiväasia
E 158/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)

Valtiopäiväasia
E 159/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys; Komission tiedonanto uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma - kuluttajien selviytymiskyvyn vahvistaminen kestävän elpymisen varmistamiseksi

Valtiopäiväasia
E 157/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio)

Valtiopäiväasia
E 154/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto liikenteen vihreiden kaistojen päivittämisestä talouden käynnissä pitämiseksi covid-19-pandemian kiihtyessä uudelleen

Valtiopäiväasia
E 155/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Liikenteen alan asetukset, joilla varaudutaan sopimuksettomaan tilanteeseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä

Valtiopäiväasia
E 156/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) – kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa

Valtiopäiväasia
E 153/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU-puheenjohtajamaan keskustelun avaus EU:n tasapainoisesta lähestymistavasta salaukseen sekä toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksiin saada pääsy salattuun tietoon yksittäistapauksissa toimivaltuuksien puitteissa

Valtiopäiväasia
E 151/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta

Valtiopäiväasia
E 152/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot Euroopan terveysunionista ja lääkestrategiasta

Valtiopäiväasia
E 150/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission yritysten kestävää hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta (”due diligence”) koskevat tulevat aloitteet

Valtiopäiväasia
E 149/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU, Tutkimus, Komission tiedonanto uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta

Valtiopäiväasia
E 148/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin uudistukseen

Valtiopäiväasia
E 147/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

Valtiopäiväasia
E 146/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n kahdeksannesta ympäristöohjelmasta

Valtiopäiväasia
E 145/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto EU:n digitaalisen rahoituksen strategiasta

Valtiopäiväasia
E 142/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta

Valtiopäiväasia
E 143/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan rakennusten perusparannusaallosta

Valtiopäiväasia
E 144/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Covid-19-rokotusstrategioihin ja covid-19-rokotteiden käyttöönottoon liittyvistä valmistelutoimista

Valtiopäiväasia
E 141/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission uusi pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma

Valtiopäiväasia
E 140/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"

Valtiopäiväasia
E 138/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Pankkisektorin riskien vähenemisarvio ja yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto

Valtiopäiväasia
E 139/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

Valtiopäiväasia
E 137/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta; Århus asetuksen muutos

Valtiopäiväasia
E 135/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro –diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta.

Valtiopäiväasia
E 136/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto uusista covid19-vastatoimista

Valtiopäiväasia
E 133/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto EU:n vähittäismaksustrategiasta

Valtiopäiväasia
E 134/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2021

Valtiopäiväasia
E 132/2020 vp

Euroopan komission ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (Bernin yleissopimus) pysyvän komitean 40. kokouksessa EU:n puolesta otettavasta kannasta

Valtiopäiväasia
E 131/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus (EU) 2020/1307 unionin yhteisestä välineistöstä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ja 5G-radiotaajuuksien oikea-aikaisen ja investointeihin kannustavan saatavuuden varmistamiseksi, jotta voidaan verkkoyhteyksiä edistämällä tukea talouden elpymistä covid-19 kriisistä unionissa

Valtiopäiväasia
E 130/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission strateginen ennakointiraportti 2020 ”Strateginen ennakointi – edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi”

Valtiopäiväasia
E 128/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025

Valtiopäiväasia
E 129/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien EU-tason arviota kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista joiden avulla edistetään vihreää siirtymistä ja talouden elpymistä integroidun energia- ja ilmastosuunnittelun avulla

Valtiopäiväasia
E 127/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2020: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot

Valtiopäiväasia
E 126/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (Komission IV päivitys-direktiiviehdotus

Valtiopäiväasia
E 124/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
E 125/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus

Valtiopäiväasia
E 122/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2020

Valtiopäiväasia
E 123/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Berliinin julkilausuma arvopohjaisesta digitalisaatiosta

Valtiopäiväasia
E 121/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen vastaus Euroopan komission julkiseen kuulemiseen osana postidirektiivin arviointia

Valtiopäiväasia
E 119/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta

Valtiopäiväasia
E 120/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020

Valtiopäiväasia
E 118/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusi ilmastotavoite 2030

Valtiopäiväasia
E 117/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin

Valtiopäiväasia
E 116/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi

Valtiopäiväasia
E 112/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tulevat kuluttajapolitiikan aloitteet; uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma, ehdotus kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta vihreässä siirtymässä, kulutusluottosopimuksista annetun direktiivin (2008/48/EY) tarkistus ja yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin (2001/95/EY) uudistaminen

Valtiopäiväasia
E 113/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu

Valtiopäiväasia
E 114/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästöjen tarkkailua ja raportointia koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 muuttaminen ja oikaiseminen