​​​​​​​​​​

Hallituksen esitykset

Valtaosa lainsäädäntöasioista tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä. Hallituksen esitys voi koskea mm. lakia, valtion talousarviota tai lisätalousarviota, eduskunnan suostumusta valtion lainanottoon, valtiontakauksen myöntämistä, kansainvälisen sopimuksen hyväksymistä tai aikaisemmin annetun hallituksen esityksen täydentämistä.

 Uusimmat hallituksen esitykset

Valtiopäiväasia
HE 130/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 129/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 128/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 127/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 126/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi covid-19-pandemiasta toipumiseksi

Valtiopäiväasia
HE 125/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 124/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 123/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 122/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 121/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 120/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 119/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Valtiopäiväasia
HE 118/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 117/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 116/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä

Valtiopäiväasia
HE 115/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

Valtiopäiväasia
HE 114/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta

Valtiopäiväasia
HE 113/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 112/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 111/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain 32 ja 89 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 110/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 109/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 108/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 107/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 106/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 105/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 104/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta

Valtiopäiväasia
HE 103/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 102/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 101/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 100/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 99/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 98/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 97/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 96/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 95/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasia
HE 94/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 93/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 92/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 91/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 90/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 89/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 88/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 87/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista

Valtiopäiväasia
HE 86/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 85/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 84/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 83/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä

Valtiopäiväasia
HE 82/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Valtiopäiväasia
HE 81/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta