​​​​​​​​​​

Hallituksen esitykset

Valtaosa lainsäädäntöasioista tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä. Hallituksen esitys voi koskea mm. lakia, valtion talousarviota tai lisätalousarviota, eduskunnan suostumusta valtion lainanottoon, valtiontakauksen myöntämistä, kansainvälisen sopimuksen hyväksymistä tai aikaisemmin annetun hallituksen esityksen täydentämistä.

 Uusimmat hallituksen esitykset

Valtiopäiväasia
HE 110/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta

Valtiopäiväasia
HE 109/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 108/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 107/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 106/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 105/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 104/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 103/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 102/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 101/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasia
HE 100/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 99/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 98/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi

Valtiopäiväasia
HE 97/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 96/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 95/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 94/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 93/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi

Valtiopäiväasia
HE 92/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Valtiopäiväasia
HE 91/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 90/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 89/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 88/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 87/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 86/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 85/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 84/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 83/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 82/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 81/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasia
HE 80/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 79/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta

Valtiopäiväasia
HE 78/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 77/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 76/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 75/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022

Valtiopäiväasia
HE 74/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 73/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 72/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 71/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 70/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 69/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 68/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 67/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasia
HE 66/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 65/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 64/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 63/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 62/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasia
HE 61/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi