Eduskunnan kirjelmä
EK
14
2015 vp
Eduskunta
Lepäämässä  oleva   ehdotus   laiksi   Suomen   perustuslain  25 §:n  muuttamisesta  (HE 55/2014 vp)
HE 55/2014 vp
PeVM 14/2014 vp
Asia
Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla vuoden 2014 valtiopäivillä päättänyt hyväksyä ehdotuksen laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin (HE 55/2014 vp, LJL 1/2015 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 4/2015 vp). 
Päätös
Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 
Eduskunta edellyttää, että suomalaisen vaalijärjestelmän kehittämiseksi ja vaalilainsäädännön uudistamiseksi käynnistetään parlamentaarinen valmistelu, jossa otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotot. Eduskunta painottaa, että valmistelun tulee olla avointa ja siinä tulee laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti selvittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla parhaiten voidaan lisätä vaalijärjestelmämme toimivuutta ja nostaa äänestysaktiivisuutta, parantaa vaalien suhteellisuutta, pienentää ns. piilevää äänikynnystä ja turvata alueellinen edustavuus. 
Nyt koolla oleva eduskunta on  
käsitellyt asian lopullisesti ja hylännyt lepäämässä olevan lakiehdotuksen. 
Helsingissä 23.10.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 26.10.2015 11.08