Viimeksi julkaistu 12.10.2021 9.43

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2021 vp PNE 2/2021 vp  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

PNE 2/2021 vp
PeVM 13/2021 vp

Asia

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta (PNE 2/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 13/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan eduskunnan työjärjestyksen muutoksen:

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 48 §, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 219/2007, ja 
lisätään työjärjestykseen uusi 37 a § seuraavasti:  
37 a § 
Asiantuntijoiden etäkuuleminen 
Valiokunta voi kokoontua kuulemaan asiantuntijoita ja 37 §:n 2 momentissa tarkoitettuja henkilöitä puhemiesneuvoston hyväksymiä tietoteknisiä välineitä ja yhteyksiä käyttämällä (etäkuuleminen). Edellytyksenä on, että etäkuulemiseen osallistumaan ja siinä läsnä olemaan oikeutetut ovat tietoturvallisessa yhteydessä (etäyhteys) keskenään. 
Etäkuulemisen järjestelyillä on huolehdittava, että kuuleminen voidaan toimeenpanna luottamuksellisesti ja että ulkopuoliset eivät saa tietoja kuulemisessa esillä olevista asioista tai asiakirjoista ennen niiden julkiseksi tuloa. Etäyhteydellä kuulemiseen osallistuvan kansanedustajan on huolehdittava, että hänen kanssaan samassa tilassa ei ole kuulemisen aikana läsnä ulkopuolisia. 
Etäkuulemisessa ei saa käsitellä salassa pidettäviä asiakirjoja eikä vaiteliaisuuden alaisia asioita. 
Vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta säädetään 43 c §:ssä. 
48 § 
Poissaolotiedon kirjaaminen 
Täysistunnon pöytäkirjaan merkitään tieto poissaolosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän ja hyväksyttävän henkilökohtaisen syyn vuoksi. 
Puhemiesneuvosto antaa ohjeita poissaolotiedon kirjaamisesta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 11 päivänä lokakuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 8.10.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri