Viimeksi julkaistu 16.12.2021 13.39

Eduskunnan kirjelmä EK 47/2021 vp LA 48/2021 vp  Lakialoite laiksi Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta

LA 48/2021 vp
SiVM 18/2021 vp

Asia

Kansanedustaja Pauli Kiuru ym. ovat tehneet lakialoitteen laiksi Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta (LA 48/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 18/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan Eduskunnan kirjastosta annettu laki (717/2000). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 13.12.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri