Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.27

Eduskunnan kirjelmä EK 54/2018 vp LA 84/2018 vp  Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LA 84/2018 vp
StVM 36/2018 vp

Asia

Kansanedustaja Antti Kaikkonen kesk ym. ovat tehneet lakialoitteen laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (LA 84/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 36/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain (150/2011) voimaantulosäännöksen 2 momentti. 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20.  
Eläke, joka on myönnetty kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain (329/1967) 2 §:n 2 momentin mukaisesti, sellaisena kuin 2 §:n 2 momentti oli voimassa 28 päivänä helmikuuta 2011, lakkaa tämän lain tullessa voimaan.  
Eläkkeensaajalla, jolla on maksussa tällä lailla lakkautettava eläke, on oikeus saada lakkautetun eläkkeen sijaan kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain mukaista sopeutumisrahaa kolmen vuoden ajan tämän lain voimaantulosta lukien.  
Eläkkeensaajalla, jonka tällä lailla lakkautettava eläke on keskeytettynä, on oikeus saada kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain mukaista sopeutumisrahaa kyseisen lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti määräytyvän ajan tämän lain voimaantulosta lukien.  
Niillä kansanedustajilla, joilla on ennen tämän lain voimaantuloa ollut oikeus tällä lailla lakkautettavaan eläkkeeseen mutta jotka eivät ole mainittua eläkettä hakeneet, on oikeus saada kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain mukaista sopeutumisrahaa kyseisen lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti määräytyvä aika tämän lain voimaantulosta lukien. Sopeutumisrahaa on haettava kuuden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta. 
Jos edellä 3 tai 4 momentissa tarkoitettu eläkkeensaaja taikka 5 momentissa tarkoitettu kansanedustaja on sopeutumisrahan päättyessä täyttänyt 59 vuotta, hänellä on oikeus sopeutumisrahaan 65 vuoden ikään saakka.  
Mitä kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetussa laissa sopeutumisrahasta säädetään, sovelletaan muutoin myös tämän lain nojalla sopeutumisrahaa saaviin ja heidän sopeutumisrahaansa.  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain (329/1967) 2 §:n 2 ja 3 momentti, 4 §:n 2 ja 3 momentti sekä 5 ja 7 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 ja 3 momentti, 4 §:n 2 momentti ja 5 § laissa 150/2011, 4 §:n 3 momentti laissa 864/1971 sekä 7 § laeissa 864/1971 ja 150/2011, sekä 
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1531/1993, uusi 3 momentti ja 19 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 
2 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä on oikeus sopeutumisrahaan seuraavasti: 
1) sopeutumisrahaa maksetaan enintään yhden vuoden ajan, mikäli edustajantoimi on kestänyt vähintään yhden vuoden; 
2) sopeutumisrahaa maksetaan enintään kahden vuoden ajan, mikäli edustajantoimi on kestänyt vähintään seitsemän vuotta; tai 
3) sopeutumisrahaa maksetaan enintään kolmen vuoden ajan, mikäli edustajantoimi on kestänyt vähintään 15 vuotta. 
Jos kansanedustaja on sopeutumisrahan päättyessä täyttänyt 59 vuotta, sopeutumisrahaa voidaan maksaa 65 vuoden ikään asti. Sopeutumisrahan määrä on aina vähintään se määrä, joka 6 §:n 1 momentin mukaisesti karttuu yhdeksän vuoden edustajantoimesta. Sopeutumisrahasta on muutoin voimassa, mitä vanhuuseläkkeestä tässä laissa säädetään.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Eläkeajaksi työkyvyttömyyseläkettä varten luetaan myös työkyvyttömyyden alkamisen ja eläkeiän saavuttamisen välinen aika soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin valtion palveluksessa olevien työntekijöiden eläkkeistä säädetään.  
Eläkeajaksi luetaan niin ikään aika, jona kansanedustaja on saanut 2 momenttia soveltaen myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä, milloin hänelle myöhemmin vanhuuden tai uuden työkyvyttömyyden johdosta on myönnettävä eläke tämän lain nojalla. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5 § 
Eläkkeen perusteena oleva palkkio lasketaan kuukautta kohden edustajanpalkkiosta annetun lain (328/1947), valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkiosta ja korvauksista annetun lain (1096/2006) ja Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain (1184/1994) nojalla edustajantoimesta enintään 15 viimeisen kansanedustajana toimitun täyden kalenterivuoden aikana maksettujen palkkioiden perusteella. Kunkin vuoden palkkio tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon vuoteen 2005 saakka indeksillä ja vuodesta 2005 lukien palkkakertoimella, josta säädetään työntekijän eläkelain 96, 97 ja 100 §:ssä. Kunkin vuoden palkkiosta vähennetään ensin määrä, joka vastaa sanotulle vuodelle vahvistettua työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttia. Eläkkeen perusteena oleva palkkio on näin laskettujen vuosipalkkioiden keskiarvo kuukautta kohden. Jos edustajantoimi ei ole jatkunut yhtään täyttä kalenterivuotta, eläkkeen perusteena oleva palkkio lasketaan sen aikana jatkuneiden täysien kalenterikuukausien aikana maksetuista palkkioista. 
Jos 1 momentin mukaisesti laskettu eläkkeen perusteena oleva palkkio jää pienemmäksi kuin se olisi, jos eläkkeen perusteena oleva palkkio olisi laskettu 15 ensimmäisen kansanedustajana toimitun täyden kalenterivuoden palkkioiden perusteella, lasketaan eläkkeen perusteena oleva palkkio eläkkeenhakijan hakemuksesta 15 ensimmäisen kansanedustajana toimitun täyden kalenterivuoden palkkioiden perusteella.  
6 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti maksettu sopeutumisraha oikeuttaa eläkkeeseen siten, että eläkettä laskettaessa otetaan huomioon 75 prosenttia sopeutumisrahan perusteena olevasta palkkiosta. Eläkkeen karttumisprosentti on 1,5 prosenttia kalenterivuotta kohden. Jos sopeutumisrahaa on 11 §:n 4 momentin mukaisesti maksettu vain siltä osin kuin sopeutumisraha ei yhdessä ansiotulojen ja pääomatulojen kanssa ylitä kansanedustajan eläkkeen enimmäismäärää, eläkettä laskettaessa otetaan huomioon se osuus sopeutumisrahan perusteena olevasta palkkiosta, joka vastaa kansanedustajalle maksetun sopeutumisrahan osuutta hänelle myönnetystä täydestä sopeutumisrahaetuudesta. 
7 § 
Eläke myönnetään hakemuksesta. 
Tämän lain 2 §:n 2 momentin mukaista sopeutumisrahaa on haettava edustajantoimen päättymiskuukautta seuraavan kuuden kalenterikuukauden kuluessa. 
Se aika, jona sopeutumisrahan maksaminen on keskeytettynä, luetaan 2 §:n 2 momentin mukaiseen määräaikaan, jolta sopeutumisrahaa maksetaan. 
19 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kansliatoimikunta voi hakemuksesta myöntää kansanedustajana toimineelle ylimääräisen sopeutumisrahan enintään 12 kuukaudeksi, jos siihen on terveydellisiä, taloudellisia, sosiaalisia tai muita erityisiä syitä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20
Lain 5 §:ää sovelletaan eläketapahtumaan, joka sattuu tämän lain tultua voimaan.  
Laskettaessa eläkkeen perusteena olevaa palkkiota 5 §:n 1 momentin mukaisesti otetaan huomioon vain vuonna 2001 ja sen jälkeen saadut palkkiot. 
Laskettaessa eläkkeen perusteena olevaa palkkiota eläkkeenhakijan hakemuksesta 5 §:n 2 momentin mukaisesti voidaan ottaa huomioon myös ennen vuotta 2001 saadut palkkiot. Ennen vuotta 2001 saadut edustaja- ja ministeripalkkiot lasketaan noudattaen soveltuvin osin eläkkeen perusteena olevan palkkion laskutapaa sellaisena kuin se oli säädettynä 5 §:n 1 momentissa ennen kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain (832/2004) voimaantuloa.  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 3 luvun 4 §:n 2 momentti sekä 5 luvun 3 §:n 3 momentti ja 7 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 luvun 4 §:n 2 momentti laissa 89/2016, 5 luvun 3 §:n 3 momentti laissa 1457/2016 ja 7 §:n 3 momentti laissa 918/2012, seuraavasti: 
3 luku 
Etuuden saamisen yleiset rajoitukset 
4 § 
Estävät sosiaalietuudet 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Työttömyysetuuteen ei ole oikeutta työnhakijalla: 
1) joka saa kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä; 
2) joka saa työttömyyseläkettä; 
3) jolla on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka jolle on myönnetty lomaa raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi taikka joka saa erityishoitorahaa; 
4) siltä ajalta, jolta hän saa maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) tai maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaista luopumistukea; 
5) joka saa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) tai työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä mainittujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain (404/1948) kuntoutusta koskevien säännösten perusteella;  
6) joka saa työeläkelakien mukaista työuraeläkettä; tai 
7) joka saa kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain (329/1967) mukaista sopeutumisrahaa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5 luku 
Työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset 
3 §  
Palkansaajan työssäoloehto 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tarkastelujaksoa pidennetään myös ajalla, jota ei 4 §:n 4 momentin tai 4 a §:n 1 momentin perusteella lueta työssäoloehtoon tai jona henkilö on työllistymistä edistävässä palvelussa. Lisäksi tarkastelujaksoa pidennetään ajalla, jona henkilö on hoitanut kansanedustajan tai ministerin tehtävää.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7 § 
Yrittäjän työssäoloehto 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos henkilö on työskennellyt osasairauspäivärahaa saadessaan tai on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa, tarkastelujaksoa pidennetään vastaavasti. Lisäksi tarkastelujaksoa pidennetään ajalla, jona henkilö on hoitanut kansanedustajan tai ministerin tehtävää.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 18.3.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri