Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.29

Eduskunnan kirjelmä EK 9/2020 vp PNE 1/2020 vp  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

PNE 1/2020 vp
PeVM 1/2020 vp

Asia

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta (PNE 1/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 1/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan eduskunnan työjärjestyksen muutoksen:

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,  
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 13 §, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 1190/2006, seuraavasti:  
13 § 
Pankkivaltuutetut ja Suomen Pankin tilintarkastajat 
Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä yhdeksän pankkivaltuutettua valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Pankkivaltuutetut antavat eduskunnalle vuosittain kertomuksen ja tarvittaessa erilliskertomuksia. Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä Suomen Pankille tilintarkastajat siten kuin siitä erikseen säädetään. Tilintarkastajat toimivat samalla eduskunnan vastattavana olevien rahastojen tilintarkastajina. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 24.3.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri