Viimeksi julkaistu 22.6.2021 15.22

Eduskunnan vastaus EV 102/2021 vp HE 51/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 51/2021 vp
UaVM 2/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 51/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 2/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt hallituksen esityksen mukaisesti yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2016 tehdyn pöytäkirjan. 

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdystä pöytäkirjasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2016 tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Edellä 1 §:ssä mainitun pöytäkirjan 6 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta Suomen kansalaiseen tai henkilöön, joka ottaessaan vastaan tehtävänsä tuomioistuimessa asuu pysyvästi Suomessa. 
3 § 
Edellä 1 §:ssä mainitun pöytäkirjan 10 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta Suomen kansalaiseen tai henkilöön, joka välittömästi ennen palvelussuhdettaan tuomioistuimessa asui Suomessa. 
4 § 
Pöytäkirjan muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä soveltamisesta ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
5 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia sovelletaan ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 18.6.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri