Viimeksi julkaistu 22.6.2021 17.13

Eduskunnan vastaus EV 103/2021 vp HE 85/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

HE 85/2021 vp
LiVM 15/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 85/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 15/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) uusi 137 a § seuraavasti: 
137 a § 
Tavaraliikenteen ohjaus- ja hallinta Suomen ja Venäjän välisillä maantieraja-asemilla 
Tieliikenteen  ohjaus-  ja  hallintapalvelun  tarjoaja  voi  tarjota  137  §:n  mukaista  liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelua Suomen ja Venäjän välisille maantieraja-asemille saapuvan tavaraliikenteen ja sen tullitoimenpiteiden ja rajatarkastuksen suorittamiseksi ja niiden sujuvuuden varmistamiseksi. Tehtäviin sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään 137 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä. Tarjotessaan näitä palveluja palveluntarjoaja voi rekisterinpitäjänä käsitellä asiaan liittyviä seuraavia henkilötietoja:  
1) ajoneuvon rekisteritunnus, muu yksilöivä tunniste ja rekisteröintimaa; 
2) kuljettajan etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite; 
3) tieto rajanylitystä koskevan varauksen tekemisen ajankohdasta; 
4) pysäköintialueelle saapumisen ajankohta ja sieltä poistumisen ajankohta; 
5) rajanylityspaikalta poistumisen ajankohta; ja 
6) lokitiedot. 
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja voi käyttää järjestelmää, joka tunnistaa ajoneuvon rekisteritunnuksen tai muun yksilöivän tunnisteen automaattisesti. Automaattista tunnistusta saa tehdä vain rajanylityspaikalla ja sen läheisyydessä olevalla pysäköintialueella. Tietojärjestelmään talletetut henkilötiedot on poistettava ajoneuvon poistuttua rajanylityspaikalta. 
Tietojärjestelmään talletetut tiedot on luovutettava maksutta Tullille ja Rajavartiolaitokselle teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti.  
Palvelun tarjoajan palveluksessa olevaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan tässä pykälässä tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 21.6.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri