Viimeksi julkaistu 12.11.2021 15.30

Eduskunnan vastaus EV 159/2021 vp HE 202/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

HE 202/2021 vp
StVM 27/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 202/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 27/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 473/2009, sekä  
lisätään 4 lukuun väliaikaisesti uusi 9 § seuraavasti: 
4 luku 
Soviteltu ja vähennetty työttömyysetuus 
9 § 
Sovittelua koskeva väliaikainen poikkeus 
Poiketen siitä, mitä tässä luvussa säädetään, sovitteluun ei sovelleta 2 §:n 4 momentissa eikä 4 §:n 2 momentissa säädettyä 1 päivän joulukuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien. 
11 luku 
Toimeenpanoa koskevat säännökset 
8 § 
Työttömyysetuuden maksaminen ilman päätöstä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ennakkoa voi olla maksettuna yhteensä enintään kuudelta kuukaudelta. Ennakko vähennetään myöhemmin myönnettävästä työttömyysetuudesta etuutta maksettaessa. Ennakko voidaan katsoa myös muun myöhemmin myönnettävän työttömyysetuuden ennakkosuoritukseksi. Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa voi tällöin kuitata myöhemmin myönnettävästä etuudesta ennakkomaksuna liikaa maksamansa etuuden määrän. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. 
Tätä lakia sovelletaan työttömyysetuuden maksamiseen sellaiselta hakujaksolta, joka alkaa 1 päivänä joulukuuta 2021 tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022. 
Lain 11 luvun 8 §:n 2 momenttia sovelletaan työttömyysetuuden maksamiseen myös, kun hakemus olisi saapunut ennen tämän lain voimaantuloa. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 12.11.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri