Viimeksi julkaistu 24.11.2022 14.36

Eduskunnan vastaus EV 162/2022 vp HE 235/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 235/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 28/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki lapsilisälain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään lapsilisälain (796/1992) 7 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1218/2019 ja 559/2022, väliaikaisesti uusi 5 momentti seuraavasti: 
7 § 
Lapsilisän määrä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lapsilisä maksetaan kaksinkertaisena vuoden 2022 joulukuulta.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. 
Tätä lakia sovelletaan joulukuulta 2022 maksettavaan lapsilisään, vaikka se maksettaisiin lain voimassaolon päättymisen jälkeen. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 11 §:n 2 momentin 8 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1172/2018, ja 
lisätään 11 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 49/2005, 1218/2005, 583/2007, 1107/2016 ja 1172/2018, väliaikaisesti uusi 9 kohta seuraavasti: 
11 § 
Huomioon otettavat tulot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tulona ei kuitenkaan oteta huomioon: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8) opintotukilain (65/1994) 11 §:n 7 momentin mukaan maksettavaa opintorahan oppimateriaalilisää; 
9) lapsilisälain (796/1992) 7 §:n 5 momentissa tarkoitettua lapsilisää siltä osin, kuin sen määrä ylittää mainitun pykälän 1—4 momentissa säädetyn lapsilisän määrän. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. 
Tätä lakia sovelletaan joulukuulta 2022 maksettavaan toimeentulotukeen, vaikka se maksettaisiin lain voimassaolon päättymisen jälkeen. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.11.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri