Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.31

Eduskunnan vastaus EV 174/2020 vp HE 231/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 231/2020 vp
StVM 37/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 231/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 37/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain (315/2020) 4 §, sellaisena kuin se on laissa 725/2020, seuraavasti: 
4 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2021. 
Tätä laki sovelletaan työttömyysetuuden maksamiseen sellaiselta työttömyysetuuden hakujaksolta, joka alkaa lain voimaantulon jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2021. Sen 3 §:ää sovelletaan kuitenkin työttömyysetuuden maksamiseen myös, kun hakemus on saapunut ennen tämän lain voimaantuloa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.12.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri