Viimeksi julkaistu 1.12.2021 15.33

Eduskunnan vastaus EV 183/2021 vp HE 207/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

HE 207/2021 vp
TaVM 33/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 207/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 33/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 1 §:n 1 momentti ja 14 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti laissa 609/2021 ja 14 § laissa 280/2021, sekä 
lisätään lakiin uusi 5 e § ja liite seuraavasti: 
1 § 
Soveltamisala 
Tässä laissa säädetään sellaisesta Suomessa toimiville yrityksille COVID-19-pandemian aiheuttamasta liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseksi myönnettävästä määräaikaista valtiontuesta, jonka Euroopan komissio on erillisen ilmoituksen perusteella hyväksynyt sisämarkkinoille soveltuvaksi (kustannustuki). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5 e § 
Matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yritykset ja liiketoimintarajoitusten alaiset yritykset 
Matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yritykselle voidaan myöntää kustannustukea 1 päivänä kesäkuuta 2021 alkavalta ja 30 päivänä syyskuuta 2021 päättyvältä tukikaudelta, jos yritys toimi 1 päivänä kesäkuuta 2021 liitteessä luetelluilla TOL2008 -luokituksen mukaisilla toimialoilla, ja jos yritys osoittaa hakemuksessaan, että tukikauden liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailukauden liikevaihdosta.  
Vaikka yritys ei ole toiminut liitteessä luetelluilla toimialoilla, yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys osoittaa hakemuksessaan, että sen liiketoiminta on kärsinyt yritykseen kohdistuneesta julkisoikeudellisesta, pandemian torjuntaan liittyvästä, 1 momentissa tarkoitettuun tukikauteen ajoittuneesta rajoituksesta ja että kyseisen tukikauden liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailukauden liikevaihdosta. 
Vaikka yritys ei ole toiminut liitteessä luetelluilla toimialoilla, yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys osoittaa hakemuksessaan, että sen liiketoiminta on kärsinyt sen keskeiseen asiakaskuntaan kohdistuneesta julkisoikeudellisesta, pandemian torjuntaan liittyneestä, 1 momentissa tarkoitettuun tukikauteen ajoittuneesta rajoituksesta ja että tukikauden liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailukauden liikevaihdosta.  
Kustannustukea myönnettäessä otetaan 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisista kuluista huomioon enintään neljä kertaa yrityksen vertailukauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa. Tuesta vähennetään yritykselle myönnetty muu 1 momentissa tarkoitetulle tukikaudelle kohdistuva tämän lain mukainen tuki. Jos tuen määrä vähennyksen jälkeen jää alle 2 000 euroa, tukea ei makseta. Tuen haku avautuu joulukuussa 2021. Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa. 
Edellä 1—3 momentissa tarkoitetulle yritykselle voidaan myöntää kustannustukea 1 momentissa tarkoitetulta tukikaudelta 5 §:ssä säädetyn kaavan mukaisesti seuraavien tekijöiden perusteella: 
1) yrityksen 1 momentissa tarkoitetun tukikauden liikevaihto, joksi määritellään:
a) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän kesäkuuta 2021 ja 30 päivän syyskuuta 2021 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäverot Verohallinnolle kuukausittain;
b) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän heinäkuuta 2021 ja 30 päivän syyskuuta 2021 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohallinnolle neljännesvuosittain;
c) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohallinnolle kalenterivuosittain;
d) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2021 ja 28 päivän helmikuuta 2021 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan tai niiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan, jos yritys on perustettu siihen 2 kohdan a—c alakohdan nojalla sovellettavan arvonlisäverojen ilmoituskauden ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen;
e) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän kesäkuuta 2021 ja 30 päivän syyskuuta 2021 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen oman ilmoituksen mukaan, jos yritys ei ole tehnyt arvonlisäveroilmoituksia;
 
2) yrityksen vertailukauden liikevaihto, joksi määritellään:
a) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän kesäkuuta 2019 ja 30 päivän syyskuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäverot Verohallinnolle kuukausittain;
b) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän heinäkuuta 2019 ja 30 päivän syyskuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohallinnolle neljännesvuosittain;
c) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2019 ja 31 päivän joulukuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohallinnolle kalenterivuosittain;
d) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2020 ja 29 päivän helmikuuta 2020 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan tai niiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan, jos yritys on perustettu siihen a—c alakohdan mukaan sovellettavan arvonlisäverojen ilmoituskauden ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen;
e) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän kesäkuuta 2019 ja 30 päivän syyskuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen oman ilmoituksen mukaan, jos yritys ei ole tehnyt arvonlisäveroilmoituksia.
 
Tässä pykälässä tarkoitettuun tukeen ei sovelleta 2 §:n 1 ja 2 kohtaa, 3 §:ää, 4 §:n 1 ja 2 kohtaa, 5 §:n 1 ja 3 momenttia eikä 7 §:n 1 momenttia. 
14 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2022. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 

Liite 

Toimialat, joilla toimiville yrityksille voidaan myöntää 5 e §:ssä tarkoitettua kustannustukea 

49310 

 

Paikallisliikenne 
49320 

 

Taksiliikenne 
49391 

 

Säännöllisten linja-autojen kaukoliikenne 
49392 

 

Linja-autojen tilausliikenne 
55101 

 

Hotellit 
55109 

 

Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet 
55201 

 

Retkeilymajat 
55209 

 

Lomakylät yms. majoitus 
55300 

 

Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet 
55901 

 

Asuntolat ja täysihoitolat yms. 
55902 

 

Maatilamatkailu, bed & breakfast 
55903 

 

Lomamökkien vuokraus 
55909 

 

Muualla luokittelematon majoitustoiminta 
56101 

 

Ravintolat 
56102 

 

Kahvila-ravintolat 
56103 

 

Ruokakioskit 
56210 

 

Pitopalvelu 
56290 

 

Henkilöstö- ja laitosruokalat 
56301 

 

Olut- ja drinkkibaarit 
56302 

 

Kahvilat ja kahvibaarit 
59140 

 

Elokuvien esittäminen 
74901 

 

Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut 
79110 

 

Matkatoimistojen toiminta 
79120 

 

Matkanjärjestäjien toiminta 
79900 

 

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 
82300 

 

Messujen ja kongressien järjestäminen 
90010 

 

Esittävät taiteet 
90020 

 

Esittäviä taiteita palveleva toiminta 
90030 

 

Taiteellinen luominen 
90040 

 

Taidelaitosten toiminta 
91010 

 

Kirjastojen ja arkistojen toiminta 
91020 

 

Museoiden toiminta 
91030 

 

Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien kohteiden toiminta 
91040 

 

Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta 
93110 

 

Urheilulaitosten toiminta 
93120 

 

Urheiluseurojen toiminta 
93130 

 

Kuntokeskukset 
93190 

 

Muu urheilutoiminta 
93210 

 

Huvi- ja teemapuistojen toiminta 
93291 

 

Hiihto- ja laskettelukeskukset 
93299 

 

Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta 
Helsingissä 1.12.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri