Viimeksi julkaistu 8.12.2021 16.48

Eduskunnan vastaus EV 198/2021 vp HE 145/2021 vp  HE 218/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 145/2021 vp) täydentämisestä

HE 145/2021 vp
HE 218/2021 vp
VaVM 26/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 145/2021 vp). 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 145/2021 vp) täydentämisestä (HE 218/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (VaVM 26/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti arpajaisverolain (552/1992) 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1315/2011, seuraavasti: 
4 § 
Veron peruste ja verokanta 
Yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista arpajaisvero on 3,4 prosenttia tuotosta vuonna 2022 ja 5,0 prosenttia tuotosta vuonna 2023. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20   ja on voimassa vuoden 2023 loppuun. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.12.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri