Viimeksi julkaistu 10.12.2020 11.38

Eduskunnan vastaus EV 199/2020 vp HE 194/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 194/2020 vp
VaVM 32/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta (HE 194/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 32/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan verontilityslain (532/1998) 12 § ja 12 f §:n 2—8 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 12 § laissa 1240/2018 ja 12 f §:n 2—8 kohta laissa 1573/2019, seuraavasti: 
  12 § 
  Veronsaajaryhmien jako-osuudet 
  Valtion jako-osuus on 66,70 prosenttia ja kuntien jako-osuus 33,30 prosenttia yhteisöverosta. 
  12 f § 
  Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuosina 2020—2027 
  Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  2) valtion jako-osuus verovuonna 2021 on 55,66 prosenttia ja kuntien jako-osuus 44,34 prosenttia yhteisöverosta; 
  3) valtion jako-osuus verovuonna 2022 on 65,81 prosenttia ja kuntien jako-osuus 34,19 prosenttia yhteisöverosta; 
  4) valtion jako-osuus verovuonna 2023 on 65,91 prosenttia ja kuntien jako-osuus 34,09 prosenttia yhteisöverosta; 
  5) valtion jako-osuus verovuonna 2024 on 67,43 prosenttia ja kuntien jako-osuus 32,57 prosenttia yhteisöverosta; 
  6) valtion jako-osuus verovuonna 2025 on 67,24 prosenttia ja kuntien jako-osuus 32,76 prosenttia yhteisöverosta; 
  7) valtion jako-osuus verovuonna 2026 on 67,14 prosenttia ja kuntien jako-osuus 32,86 prosenttia yhteisöverosta; 
  8) valtion jako-osuus verovuonna 2027 on 67,03 prosenttia ja kuntien jako-osuus 32,97 prosenttia yhteisöverosta. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
  Lain 12 §:ää sovelletaan verovuodelta 2028 ja 12 f §:n 2—8 kohtaa verovuosilta 2021—2027 tehtävissä yhteisöveron tilityksissä. 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 momentti ja 124 b §:n 2—8 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 124 §:n 3 momentti laissa 1239/2018 ja 124 b §:n 2—8 kohta laissa 1574/2019, seuraavasti: 
  124 § 
  Veron määräytyminen 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 18 §:n 3 momentissa tarkoitetun tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,66. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  124 b § 
  Veron määräytyminen verovuosina 2020—2027 
  Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa säädetään: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  2) vuonna 2021 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 8,87; 
  3) vuonna 2022 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,84; 
  4) vuonna 2023 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,82; 
  5) vuonna 2024 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,51; 
  6) vuonna 2025 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,55; 
  7) vuonna 2026 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,57; 
  8) vuonna 2027 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,59. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 9.12.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri