Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.31

Eduskunnan vastaus EV 200/2020 vp HE 228/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla  covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

HE 228/2020 vp
MmVM 12/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 228/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 12/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki kiinteistönmuodostamislaissa   tarkoitettujen   toimituskokousten   järjestämisessä   covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain (302/2020) 3 §:n 1 momentti seuraavasti: 
3 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain (301/2020) 3 §:n 1 momentti seuraavasti: 
3 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 11.12.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri