Viimeksi julkaistu 8.12.2021 17.12

Eduskunnan vastaus EV 206/2021 vp HE 177/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta

HE 177/2021 vp
SiVM 16/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta (HE 177/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 16/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki tutkimustietovarannosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tutkimustietovaranto 
Suomessa tehtävää tutkimusta koskevien tietojen keräämiseksi ja välittämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriössä on tutkimustietovaranto.  
2 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) tutkimustoimijalla opetus- ja kulttuuriministeriötä, tutkimusta tekeviä organisaatioita sekä tutkimusta rahoittavia ja tukevia organisaatioita; 
2) tutkijan profiilipalvelulla tutkimustietovarannon yhteydessä toimivaa palvelua, johon kirjautumalla tutkija voi luoda itselleen profiilin, valita siihen sisältyvät tiedot sekä hallita niiden näkyvyyttä ja luovuttamista kolmansille osapuolille. 
3 § 
Tutkimustietovarannon sisältö 
Tutkimustietovaranto sisältää tietoja suomalaisten tutkimustoimijoiden ja muiden tutkimusta tekevien organisaatioiden tutkimustoiminnasta sekä näihin kytkeytyneiden tutkijoiden tekemästä tutkimuksesta. 
Tutkimustietovarantoon tallennetaan: 
1) julkaisujen ja muiden tutkimustuotosten metatietoja ja tiivistelmiä; 
2) tutkimusaineistojen metatietoja ja kuvailuja; 
3) tutkimusinfrastruktuurien tietoja; 
4) tutkimustoimijoiden tietoja; 
5) tutkimushankkeiden ja tutkimusrahoituksen metatietoja ja tiivistelmiä; 
6) tutkijoiden tietoja, tutkijoiden muiden tutkimusaktiviteettien tietoja ja meriittitietoja. 
4 § 
Tietojen luovuttaminen tutkimustietovarantoon 
Tutkimustoimijat voivat luovuttaa 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja tutkimustietovarantoon. 
Tutkimustoimijoiden on huolehdittava luovuttamiensa tietojen täsmällisyydestä ennen niiden tallentamista. 
5 § 
Tietojen käsittely tutkimustietovarannossa 
Opetus- ja kulttuuriministeriö saa muokata ja yhdistellä tutkimustietovarantoon tallennettuja tietoja niiden laadun ja hyödynnettävyyden parantamiseksi. 
Tutkimustoimijoilla on oikeus saada 3 §:n 2 momentin 1—5 kohdassa tarkoitettuja tietoja tutkimustietovarannosta teknisen rajapinnan avulla lakisääteisten tai säätiön säännöissä määrättyjen, tutkimukseen liittyvien perustehtäviensä suorittamista varten. 
Tutkija voi antaa tutkijan profiilipalvelussa suostumuksen 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen itseään koskevien tietojen luovuttamiseen kolmansille osapuolille teknisen rajapinnan avulla. 
6 § 
Avoin tietopalvelu 
Tutkimustietovarannossa on avoin tietopalvelu. Avoimessa tietopalvelussa saadaan näyttää 3 §:n 2 momentin 1—5 kohdassa tarkoitettuja tietoja. Edellä 3 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tietoja saadaan näyttää vain, jos tutkija on antanut suostumuksen niiden julkaisuun tutkijan profiilipalvelussa. 
Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetään, opetus- ja kulttuuriministeriö voi luovuttaa julkisen tietoverkon välityksellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja. Henkilötietoja on mahdollista hakea avoimen tietopalvelun kautta vain yksittäisinä hakuina.  
7 § 
Tutkimustietovarannon rekisterinpitäjä 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tutkimustietovarannon rekisterinpitäjä. 
8 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.12.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri