Viimeksi julkaistu 23.3.2021 17.22

Eduskunnan vastaus EV 23/2021 vp HE 8/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 8/2021 vp
MmVM 2/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta (HE 8/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 2/2021 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 18 §:n 1 momentti seuraavasti: 
  18 § 
  Valtiontakauksen myöntämisen edellytykset 
  Valtiontakaus voidaan myöntää maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa vuosittain vahvistetun lainojen pääoman enimmäismäärän rajoissa. Valtiontakauksen kohteena olevien lainojen pääomaa saa samanaikaisesti olla maksamatta enintään 110 miljoonaa euroa. Edellä mainittua määrää laskettaessa otetaan huomioon myös ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten nojalla maatalouden rakenteen parantamiseksi myönnettyjen lainojen pääoma, johon kohdistuvan takaajan vastuun toteutumisesta aiheutuvat menot katetaan maatilatalouden kehittämisrahaston varoista. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  .  
  Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan tullessa vireillä oleviin tukihakemuksiin. 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 41 § seuraavasti: 
  41 § 
  Valtiontakausten enimmäismäärä 
  Valtiontakaus voidaan myöntää maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa vuosittain vahvistetun lainojen pääoman enimmäismäärän rajoissa. Valtiontakauksen kohteena olevien lainojen pääomaa saa samanaikaisesti olla maksamatta enintään 110 miljoonaa euroa mukaan lukien lainat, jotka on myönnetty maatalouden rakennetuista annetun lain ja sitä vastaavan aikaisemman lainsäädännön nojalla. Edellä mainittua määrää laskettaessa otetaan huomioon myös ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten nojalla porotalouden ja muiden luontaiselinkeinojen rakenteen parantamiseksi myönnettyjen lainojen pääoma, johon kohdistuvan takaajan vastuun toteutumisesta aiheutuvat menot katetaan maatilatalouden kehittämisrahaston varoista. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  .  
  Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan tullessa vireillä oleviin tukihakemuksiin. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 19.3.2021 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri