Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.02

Eduskunnan vastaus EV 255/2018 vp HE 213/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

HE 213/2018 vp
HaVM 31/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 213/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 31/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki arpajaislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan arpajaislain (1047/2001) 3 §:n 2 momentin 5 kohta, 
sellaisena kuin se on laissa 1286/2016, 
muutetaan 4 §:n 5 kohta, 13 c ja 14 §, 14 a §:n 1 momentti, 16 ja 25 §, 27 §:n 1 momentti, 32 §, 36 §:n 1 momentti, 38 §, 47 §:n 1 momentti, 56 §:n 1 ja 3 momentti, 62 §:n 3 momentti, 62 a §:n 2 momentti, 62 b §:n 2 momentti ja 64 §:n 1 momentin 7 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 5 kohta, 13 c ja 14 §, 14 a §:n 1 momentti, 16 §, 47 §:n 1 momentti, 62 §:n 3 momentti, 62 a §:n 2 momentti, 62 b §:n 2 momentti ja 64 §:n 1 momentin 7 kohta laissa 1286/2016 sekä 25 ja 32 § osaksi laissa 506/2009, sekä 
lisätään lakiin uusi 14 c § seuraavasti: 
4 §  
Muut määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5) pelikasinolla hyväksyttyä ja valvottua huoneistoa, jossa voidaan pitää pelaajan käytettävänä sellaisia raha-automaatteja ja kasinopelejä, joissa mahdollinen häviö voi olla ilmeisessä epäsuhteessa ainakin jonkun osallistujan maksukykyyn, sekä muita rahapelejä; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
13 c §  
Rahapelien toimeenpano 
Rahapelit on toimeenpantava siten, että rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään sekä pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään.  
Valtioneuvoston asetuksella säädetään: 
1) siitä, kuinka suuri osuus rahapelejä toimeenpantaessa kertyvistä pelimaksuista on maksettava pelaajille voittoina, miten voitot on pyöristettävä sekä miten perimättä jääneet voitot on jaettava;  
2) pelipisteissä, erityisissä pelisaleissa ja pelikasinoissa olevien raha-automaattien ja kasinopelien lajeista ja enimmäismääristä, erityisten pelisalien enimmäismääristä sekä pelikasinoiden lukumäärästä, sijaintipaikoista ja aukioloajoista. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi säätää rahapelien sallituista myyntiajoista. 
Sisäministeriön asetuksella säädetään rahapelien pelisäännöistä. Pelisääntöjen tulee sisältää voitonjakoa ja pelipanosten palauttamista koskevat määräykset sekä raha-automaattien ja kasinopelien suurimpia sallittuja pelipanoksia ja pelivoittoja koskevat määräykset. Raha-arpajaisten sekä veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien sääntöjen tulee lisäksi sisältää arvontaa koskevat määräykset. Pelisäännöt voivat sisältää myös muita pelilaji-, pelityyppi- tai pelikohtaisia pelien tahtia sekä muita sellaisia ominaisuuksia koskevia määräyksiä, jotka ovat tarpeen peleihin liittyvien pelihaittojen vähentämiseksi. 
14 §  
Pelitili ja sähköisesti välitettävät rahapelit 
Pelaajalla saa olla ainoastaan yksi pelitili. Pelitili on henkilökohtainen. 
Sähköisesti välitettäviä rahapelejä ja pelipisteisiin sijoitettuja raha-automaattipelejä toimeenpantaessa Veikkaus Oy:n on avattava pelaajalle pelitili. Pelitiliä avattaessa yhtiön on todennettava pelaajan henkilöllisyys ja hänen asuinpaikkansa pelaajan täysi-ikäisyyden sekä muun valtion tai alueen lainsäädännön alueellisen soveltamisalan kunnioittamisen varmistamiseksi.  
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pelitilistä sekä pelaajan henkilöllisyyden ja hänen asuinpaikkansa todentamisesta. 
Yhtiön on asetettava sähköisesti välitettävien rahapelien pelaamiselle tarvittaessa pelilaji-, pelityyppi-, peli- ja pelaajakohtaisia määrällisiä ja ajallisia rajoituksia pelihaittojen vähentämiseksi.  
Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pelaamisen pelilaji-, pelityyppi-, peli- ja pelaajakohtaisten määrällisten ja ajallisten rajoitusten asettamisesta. 
14 a §  
Rahapelien ikäraja ja asiakkaan tunteminen 
Veikkaus Oy taikka elinkeinonharjoittaja tai yhteisö, joka välittää rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja tai luovuttaa tilan raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, ei saa antaa alle 18-vuotiaan pelata rahapelejä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
14 c § 
Tunnistautuneena pelaaminen pelipisteessä ja erityisessä pelisalissa yleisön käytettävänä pidettävällä raha-automaatilla  
Veikkaus Oy:n on varmistettava, että pelaaja voi pelata pelipisteessä yleisön käytettävänä olevaa raha-automaattia ainoastaan tunnistautuneena siten, että pelaaja on kirjautuneena pelitililleen.  
Erityisessä pelisalissa yleisön käytettävänä pidettävää raha-automaattia voi pelata myös ilman tunnistautumista. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä menettelystä, jolla varmistetaan, että pelaaminen tapahtuu tunnistautuneena.  
16 § 
Raha-automaatteja ja kasinopelejä koskevat erityiset säännökset 
Raha-automaatit ja kasinopelit tulee sijoittaa valvottuun tilaan. Niitä ei saa sijoittaa tilaan, jossa niiden käyttäminen voi vaarantaa turvallisuutta tai aiheuttaa järjestyshäiriöitä. 
25 § 
Tavara-arpajaislupa 
Luvan tavara-arpajaisiin (tavara-arpajaislupa) myöntää ja peruuttaa toimeenpanopaikan poliisilaitos toimialueellaan.  
Luvan poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella toimeenpantaviin tavara-arpajaisiin myöntää ja peruuttaa Poliisihallitus.  
Lupaa haetaan kirjallisesti. Lupa voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi. 
27 § 
Toimeenpano- ja osallistumisoikeutta koskevat poikkeukset 
Edellä 5 §:ssä tarkoitettu yhteisö tai säätiö saa toimeenpanna ilman 25 §:n 1 momentissa säädettyä lupaa tavara-arpajaiset, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 3 000 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa (pienarpajaiset). Pienarpajaiset saadaan toimeenpanna varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
32 § 
Bingolupa 
Luvan bingopelin toimeenpanemiseen (bingolupa) myöntää ja peruuttaa Poliisihallitus.  
Lupaa haetaan kirjallisesti. Lupa voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi. 
36 § 
Tilitys ja tilityksen oikaisu 
Luvansaajan on tehtävä bingopelin toimeenpanemisesta tilitys lupaviranomaisen määräämältä tilityskaudelta. Tilityskausi saa olla enintään 12 kuukautta. Tilitys on toimitettava kuukauden kuluessa tilityskauden päättymisestä lupaviranomaiselle, jonka on tarkastettava tilitys. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
38 § 
Tavaravoittoautomaattilupa 
Luvan tavaravoittoautomaatin käytettävänä pitämiseen (tavaravoittoautomaattilupa) myöntää ja peruuttaa laitteen sijoituspaikan poliisilaitos. 
Lupaa haetaan kirjallisesti. Lupa myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi. 
Lupa myönnetään 5 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle tai säätiölle 7 §:ssä säädetyillä edellytyksillä. 
47 § 
Voittojen periminen  
Raha-arpajaisissa saatu voitto on perittävä yhden vuoden kuluessa arvontatuloksen vahvistamisesta tai arpaan merkityn myyntiajan päättymisestä. Veikkaus- ja vedonlyöntipelien voitot on perittävä yhden vuoden kuluessa ja totopelien voitot kolmen kuukauden kuluessa näiden pelien pelisääntöjen mukaisen lopputuloksen vahvistamisesta. Raha-automaatti- ja kasinopelien voitot on perittävä yhden vuoden kuluessa voittoon oikeuttavan tuloksen saavuttamisesta. Yhdistelmäpelien voitot on perittävä vuoden kuluessa näiden pelien pelisääntöjen mukaisen voittoon oikeuttavan tuloksen saavuttamisesta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
56 § 
Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskevat poikkeukset 
Sen estämättä, mitä 5 ja 7 §:ssä säädetään, peliautomaatin tai pelilaitteen sijoituspaikan poliisilaitos myöntää luvan: 
1) elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, yhteisölle ja säätiölle pitää maksua vastaan yleisön käytettävänä käsinpyöritettäviä onnenpyöriä ja ennen 1 päivää kesäkuuta 1970 hankittuja sellaisia peliautomaatteja ja pelilaitteita, joita käyttämällä pelaaja voi saada voittona tavaraa tai muun rahanarvoisen etuuden taikka niihin vaihdettavissa olevia pelimerkkejä; sekä 
2) huvipuistolle ja tivolille pitää maksua vastaan yleisön käytettävänä 1 kohdassa tarkoitettuja peliautomaatteja ja pelilaitteita, tavaravoittoautomaatteja sekä sellaisia muita peliautomaatteja ja pelilaitteita, joita käyttämällä pelaaja voi saada voittona tavaraa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lupa myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
62 §  
Arpajaisten toimeenpanoa koskevat kiellot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ilman tässä laissa tarkoitettua lupaa tapahtuvaan raha-automaattien, kasinopelien, tavaravoittoautomaattien tai 56 §:ssä tarkoitettujen peliautomaattien ja pelilaitteiden käytettävänä pitämiseen ei saa luovuttaa tilaa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
62 a §  
Rahapelin toimeenpanon kieltäminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kielto voidaan kohdistaa rahapelin toimeenpanijaan sekä sellaiseen elinkeinonharjoittajaan tai yhteisöön, joka välittää rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja, luovuttaa tilan raha-automaattien käytettävänä pitämiseen tai markkinoi rahapelejä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
62 b §  
Rahapelin markkinoinnin kieltäminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kielto voidaan kohdistaa rahapelin toimeenpanijaan sekä sellaiseen elinkeinonharjoittajaan tai yhteisöön, joka välittää rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja, luovuttaa tilan raha-automaattien käytettävänä pitämiseen tai markkinoi rahapelejä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
64 §  
Arpajaisrikkomus 
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7) rikkoo 16 §:n raha-automaattien tai kasinopelien, 40 §:n tavaravoittoautomaattien ja 56 §:n 1 momentissa tarkoitettujen peliautomaattien tai pelilaitteiden sijoittamista koskevia säännöksiä tai 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
on tuomittava arpajaisrikkomuksesta sakkoon. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 .  
Lain voimaan tullessa voimassa olleen 3 §:n 2 momentin 5 kohdan kumoaminen sekä tämän lain 4 §:n 5 kohta, 13 c §, 14 a §:n 1 momentti, 14 c §, 16 §, 47 §:n 1 momentti, 62 §:n 3 momentti, 62 a §:n 2 momentti, 62 b §:n 2 momentti ja 64 §:n 1 momentin 7 kohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2022.  
Lain 14 §:n 2 momentin säännöstä Veikkaus Oy:n velvollisuudesta avata pelitili pelipisteisiin sijoitettuja raha-automaattipelejä toimeenpantaessa sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2022.  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 3 §:n 4 momentti seuraavasti: 
1 luku 
Yleiset säännökset 
3 § 
Soveltamisalaa koskeva rajaus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tätä lakia ei sovelleta pidettäessä raha-automaatteja käytettävänä pelikasinon ulkopuolella. Lakia sovelletaan kuitenkin, jos pelaaminen tapahtuu arpajaislain 14 c §:ssä tarkoitetulla tavalla tunnistautuneena. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 19.2.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri