Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.01

Eduskunnan vastaus EV 262/2018 vp HE 306/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta

HE 306/2018 vp
VaVM 35/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta (HE 306/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 35/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki tuloverolain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 9 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 564/2005, sekä 
lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1549/1995 ja 564/2005, uusi 6 momentti seuraavasti: 
9 § 
Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poiketen siitä, mitä 3 momentissa säädetään, yksinomaan pääomasijoitustoimintaa harjoittavan kommandiittiyhtiön rajoitetusti verovelvollisen äänettömän yhtiömiehen, johon sovelletaan Suomen ja kyseisen yhtiömiehen asuinvaltion välillä solmittua kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevaa sopimusta, osuutta vastaava osa kommandiittiyhtiön saamasta tulosta on veronalaista tuloa vain siltä osin kuin tulo olisi rajoitetusti verovelvollisen suoraan saamana ollut veronalaista. Jos osakkaan veronalainen tulo ylittää kyseisen osakkaan osuuden yhtymän tuloon, ylittävä osa luetaan veronalaiseksi tuloksi kymmenenä seuraavana verovuotena sitä mukaa kuin tulo-osuutta kertyy. Pääomasijoitustoimintaa harjoittavan kommandiittiyhtiön on oltava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahasto, jonka yhtiösopimuksen mukaisena ja tosiasiallisena ainoana tarkoituksena on pääomasijoitustoiminnan harjoittaminen. 
Mitä 5 momentissa säädetään, sovelletaan myös rajoitetusti verovelvolliseen, jonka osuutta vastaava osa mainitussa momentissa tarkoitetusta tulosta muodostuu yhden tai useamman kotimaisen tai ulkomaisen yhtymän tulo-osuuden perusteella, edellyttäen, että rajoitetusti verovelvolliseen sovelletaan Suomen ja rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltion välillä solmittua kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevaa sopimusta ja että ulkomainen yhtymä on rekisteröity sellaisella lainkäyttöalueella tai perustettu sellaisen lainkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti, jonka kanssa on sovittu viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta veroasioissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa. Ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityjen pääomasijoitustoimintaa harjoittavien kommandiittiyhtiöiden rajoitetusti verovelvollisiin äänettömiin yhtiömiehiin sovelletaan 9 §:n 5 momenttia kuitenkin ensimmäisen kerran vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa. Siihen asti niiden verotukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 26.2.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri