Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 49/2016 vp

Viimeksi julkaistu 9.5.2016 10.36

Eduskunnan vastaus EV 49/2016 vp HE 55/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 55/2016 vp
TaVM 10/2016 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 55/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 10/2016 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta  

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  lisätään huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1527/1994, uusi 3 momentti seuraavasti: 
  3 § 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Raakaöljyn ja öljytuotteiden varmuusvarastot tulee sijoittaa siten, että ne voidaan laskea liikkeelle ja tosiasiallisesti toimittaa loppukäyttäjille ja markkinoille määräajassa ja olosuhteissa, jotka lieventävät mahdollisesti esiintyviä toimitusongelmia. Huoltovarmuuskeskuksen on varmistettava, että varmuusvarastot ovat käytettävissä ja että niihin on fyysinen pääsy siten, että huoltovarmuus on turvattu. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain (1070/1994) 7 § seuraavasti: 
  7 § 
  Maahantuoja on velvollinen varastoimaan raakaöljyä ja öljytuotteita siten, että ne ovat käytettävissä. Maahantuojana pidetään sitä, jonka lukuun tuonti tapahtuu.  
  Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä varastojen käytettävyydestä.  
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 3.5.2016 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri