Viimeksi julkaistu 8.6.2022 14.21

Eduskunnan vastaus EV 65/2022 vp HE 44/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 44/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 10/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään päästökauppalain (311/2011) 56 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1020/2021, väliaikaisesti uusi 2 momentti ja 56 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1020/2021, väliaikaisesti uusi 2 momentti seuraavasti: 
56 a § 
Bionesteiden kestävyys 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja kestävyyskriteerejä ei tule osoittaa toiminnanharjoittajan ilmoittaessa päästöselvityksessä laitoksessaan polttoon vuonna 2022 käytettyjen bionesteiden päästökertoimeksi nollan. 
56 b § 
Biomassapolttoaineiden kestävyys 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja kestävyyskriteerejä ei tule osoittaa toiminnanharjoittajan ilmoittaessa päästöselvityksessä laitoksessaan polttoon vuonna 2022 käytettyjen biomassapolttoaineiden päästökertoimeksi nollan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.6.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri