Eduskunnan vastaus
EV
82
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
HE 68/2020 vp
TaVM 15/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta (HE 68/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 15/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maakaasumarkkinalain (587/2017) 93 §:n 1, 3 ja 6 momentti, sekä 
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 327/2020, uusi 4 a kohta, seuraavasti: 
3 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
4 a) yhdysputkella siirtoputkea, joka ylittää Suomen ja toisen Euroopan unionin jäsenvaltion välisen rajan tai kulkee sen poikki ja jonka tarkoituksena on yhdistää näiden kansalliset siirtoverkot toisiinsa, sekä Suomen ja kolmannen maan välistä siirtoputkea Suomen alueen tai aluemeren rajaan saakka; 
93 § 
Uuden infrastruktuurin vapauttaminen eräistä velvoitteista 
Energiavirasto voi hakemuksesta vapauttaa verkonhaltijan, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijan ja varastointilaitteiston haltijan määräajaksi 16 §:ssä säädetystä siirtovelvollisuudesta, 51 ja 55 §:ssä säädetystä käyttöoikeusmenettelystä sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:ssä säädetystä ehtojen, menetelmien ja tariffien vahvistamismenettelystä, jos hakija tekee investoinnin, joka koskee: 
1) yhdysputkea; 
2) nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston tai varaston rakentamista; taikka 
3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun yhdysputken, laitteiston tai varaston kapasiteetin huomattavaa kasvattamista tai niiden muuttamista siten, että uusien maakaasun toimituslähteiden kehittäminen on mahdollista. 
Edellytyksenä vapautuksen myöntämiselle on, että: 
1) investointi lisää kilpailua maakaasun toimituksissa ja parantaa toimitusvarmuutta; 
2) investointia ei siihen liittyvien riskien vuoksi tehtäisi ilman vapautusta; 
3) investoinnin tekevä vapautuksen hakija ei ole investoinnin kohteeseen liittyvän maakaasuverkon, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston tai varastointilaitteiston haltija; 
4) investoinnista aiheutuvat kustannukset peritään investoinnin käyttäjiltä; sekä 
5) vapautus ei haittaa kilpailua merkityksellisillä markkinoilla, joihin investointi todennäköisesti vaikuttaa, maakaasun sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa eikä asianomaisten säänneltyjen maakaasuverkkojen, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen tai varastojen tehokasta toimintaa tai maakaasun toimitusvarmuutta unionissa. 
Kun Energiavirasto on vastaanottanut tässä pykälässä tarkoitettua vapautusta koskevan hakemuksen tai antanut päätöksen tällaiseen hakemukseen, Energiaviraston on noudatettava maakaasumarkkinadirektiivin 36 artiklan 3, 4, 8 ja 9 kohdassa säädettyä menettelyä. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 27 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1002/2018, uusi 2 momentti seuraavasti: 
27 § 
Viranomaisten valvontayhteistyö 
Jos kolmannesta maasta tulevan ja kolmanteen maahan menevän maakaasunsiirtoputken ensimmäinen yhteenliitäntäpiste Euroopan unionin jäsenvaltioiden siirtoverkkoon sijaitsee Suomen alueella tai aluemerellä, Energiavirasto voi tehdä yhteistyötä kolmannen maan asianomaisten viranomaisten kanssa sekä kuulla näitä tällaisen siirtoputken toimintaan liittyvissä asioissa. Energiaviraston on ennen yhteistyöhön liittyvän toimenpiteen aloittamista kuultava muiden asianomaisten jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisia varmistaakseen unionin maakaasulainsäädännön johdonmukaisen soveltamisen siirtoputkeen jäsenvaltioiden alueella ja aluemerellä. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 22.6.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 23.6.2020 10.54