Viimeksi julkaistu 22.6.2022 16.33

Eduskunnan vastaus EV 84/2022 vp HE 79/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta (HE 79/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 8/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki kansallisesta vientilupaviranomaisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Lain tarkoitus  
Tällä lailla täydennetään yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/479, jäljempänä vientimenettelyasetus, ja sen nojalla annettujen täytäntöönpanoasetusten kansallista soveltamista. 
2 §  
Toimivaltainen viranomainen 
Vientimenettelyasetuksessa ja sen nojalla annetuissa täytäntöönpanoasetuksissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö. Ulkoministeriö toimii kansallisena vientilupaviranomaisena, joka vastaa vientilupavaatimusten sisältöä koskeviin yhteydenottoihin, antaa vientilupaa koskevaa neuvontaa ja tekee vientilupaa koskevan päätöksen. 
Ulkoministeriön tehtävänä on vientimenettelyasetuksessa tarkoitetulla tavalla:  
1) pyytää 5 artiklan mukaisesti Euroopan komissiota asettamaan tuotteen viennin edellytykseksi vientilupa;  
2) pyytää 7 artiklan mukaisesti Euroopan komissiota tutkimaan 5 ja 6 artiklassa tarkoitetun toimenpiteen vaikutuksia tai tarkistamaan, onko toimenpiteen soveltaminen edelleen tarpeellista;  
3) ilmoittaa 8 artiklassa tarkoitetulla tavalla toimenpiteistä, joita aiotaan toteuttaa. 
Henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisteripitäjänä toimii ulkoministeriön kansainvälisen kaupan osaston vientivalvontayksikkö. 
3 § 
Valvonta 
Vientimenettelyasetukseen ja sen nojalla annettuihin täytäntöönpanoasetuksiin perustuvasta vientivalvonnasta vastaa Tulli.  
4 § 
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 
Ulkoministeriön kansainvälisen kaupan osaston vientivalvontayksiköllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 2 §:ssä säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot maksutta muilta viranomaisilta, joilla on vientiasian käsittelyn ja vientiluvan myöntämisen kannalta merkityksellistä tietoa. 
Tullilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tästä laista aiheutuvien omien valvontatehtävien suorittamiseksi vientimenettelyasetuksen ja sen nojalla annettujen täytäntöönpanoasetusten sekä tämän lain noudattamisen varmistamiseksi välttämättömät tiedot maksutta muilta viranomaisilta. 
Ulkoministeriön kansainvälisen kaupan osaston vientivalvontayksiköllä ja Tullilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa Euroopan komissiolle ja muulle viranomaisille välttämättömiä tietoja vientimenettelyasetuksen ja sen nojalla annettujen täytäntöönpanoasetusten sekä tämän lain noudattamisen varmistamiseksi. 
5 § 
Viittaus rikoslakiin  
Rangaistus säännöstelyrikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 46 luvun 1—3 §:ssä.  
6 §  
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. 
7 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 21.6.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri