Viimeksi julkaistu 22.6.2021 12.10

Eduskunnan vastaus EV 99/2021 vp HE 1/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

HE 1/2021 vp
LaVM 12/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (HE 1/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 12/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Tällä lailla kumotaan Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki (685/1981). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 18.6.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri