Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.56

Talousarvioaloite TAA 25/2020 vp 
Ritva Elomaa ps 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vanhusten henkisen ja fyysisen terveyden edistämishankkeeseen (1 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Yksilön kannalta on inhimillistä ja yhteiskunnan kannalta hyödyllistä, että elämä on elämisen arvoista loppuun asti. Kodeissa, palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa on suuri määrä ihmisiä, jotka eivät tunne elämäänsä enää arvokkaaksi ja hyödylliseksi. Tähän tunnetilaan vaikuttaa suuresti se, että kotona ja laitoksessakin voi tuntea itsensä yksinäiseksi ja tarpeettomaksi. Henkinen hyvinvointi on yksi terveyden peruspilareista fyysisen kunnon ohella. Virikkeiden ja pientenkin elämysten kokeminen sekä vapaaehtoinen osallistuminen yhteiseen tekemiseen antavat sisältöä elämään. Monissa palvelutaloissa on toki virikkeellistä toimintaa, mutta yleisesti tarkasteltuna tilanne ei ole hyvä. Erityisesti henkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta korona-aika on ollut haastavaa. Tämä lisää entisestään tukipalvelujen tarvetta. 

Henkilökunta on usein täystyöllistettynä perushoidossa, joten vanhusten liikunta- ja virkistystoiminta jää usein vapaaehtoistyön varaan. Vapaaehtoisvoimin ei kuitenkaan kyetä huolehtimaan laajamittaisesta ja jatkuvasta liikunta- ja virkistystoiminnan järjestämisestä palvelutaloissa. Näin ollen tätä tarkoitusta varten tulisi vanhustenhoitolaitoksiin palkata erikseen idearikas, innostava ja kannustava henkilö, joka huolehtisi päätoimisesti palvelutalojen asukkaiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. 

Yksi henkilö voisi vastata useamman palveluyksikön virkistystoiminnasta. Lisäksi tämä henkilö voisi olla aktiivinen toimija koulujen, vapaaehtoisjärjestöjen, harrastajapiirien ja palvelutalojen välisessä yhteistoiminnassa. Tarve vanhusten hyvinvoinnin parantamiselle on merkittävä, ja tätä varten tulisi kohdentaa valtion määrärahoja hankkeeseen, jossa kartoitettaisiin tarvetta palvelutalojen virkistystoiminnasta vastaavien henkilöiden palkkaamiseksi. 

Käytännössä tämä tapahtuisi rekrytoimalla virkistystyöntekijöitä kokeiluluonteisesti muutamiin palvelutaloihin vuoden määräajaksi. Vuoden kuluttua tulisi tutkia hankkeen onnistumista keräämällä kattava palaute palvelutalojen asukkailta, heidän omaisiltaan ja henkilökunnalta. Toiminnan laajentamisen mahdollisuutta myös kotona asuviin vanhuksiin selvitettäisiin. Tämän tutkimushankkeen voisi suorittaa Varsinais-Suomen alueella eri vanhuspalvelukeskuksissa. Tutkimus voitaisiin toteuttaa palvelutalojen ja alueen korkeakoulujen yhteistyöhankkeena.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 33.60.39 vanhusten henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävän tutkimus- ja kehittämishankkeen käynnistämiseen Varsinais-Suomessa.  
Helsingissä 16.10.2020 
Ritva Elomaa ps