Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.25

Toimenpidealoite TPA 18/2021 vp 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd ym. 
 
Toimenpidealoite vammaisvaikutusten lisäämisestä lainsäädäntötyössä

Eduskunnalle

Valtioilla on oikeudellinen ja moraalinen velvollisuus huolehtia, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkien väestöryhmien kohdalla. Suomi on ratifioinut 10.6.2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.  

Sopimus velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja takaamaan vammaisille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin kaikille muillekin. Lisäksi sopimus korostaa yleisen asennemuutoksen tärkeyttä, stereotypioiden ja ennakkoluulojen poistamisen merkitystä ja yleistä tietoisuuden lisäämistä vammaisten aseman edistämiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi.  

Vammaiset ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä. Arviolta 15 % maailman ihmisistä on tavalla tai toisella vammaisia. Vammaisten ihmisten yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja palveluiden saaminen eivät ole vielä täysin toteutuneet Suomessakaan.  

Hyvin usein vammaisiin kohdistuu ennakkoluuloja, syrjintää, poissulkemista ja jopa väkivaltaa. Vammaisilta saatetaan evätä oikeus koulutukseen, terveydenhuoltoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ainoastaan heidän vammansa perusteella.  

Tulee muistaa, että vammaispalveluissa ei ole kyse ylimääräisestä lisäpalvelusta, vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Tästä syystä kaikessa lainvalmistelussa tulee tulevaisuudessa huomioida myös lainsäädännön vammaisvaikutukset.  

Lainsäädännön valmistelutyössä tulee ottaa entistä vahvemmin huomioon vaikutukset vammaisiin ja tätä kautta lisätä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin täysimääräisesti.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta vammaisvaikutusten arviointi otetaan vahvasti mukaan jo lainvalmistelutyössä, jotta lakien vaikutukset vammaisten ihmisten elämään ja oikeuksien toteutumiseen voidaan ottaa läpileikkaavasti huomioon kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.  
Helsingissä 10.3.2021 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Noora Koponen vihr 
Sari Tanus kd 
Veronika Honkasalo vas 
Mari Rantanen ps 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
Petri Honkonen kesk 
Veronica Rehn-Kivi