Viimeksi julkaistu 11.5.2022 10.18

Toimenpidealoite TPA 58/2022 vp 
Ari Koponen ps 
 
Toimenpidealoite hybridivaikuttamisen torjunnan tehostamisesta

Eduskunnalle

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja kiristynyt kansainvälinen tilanne lisäävät hybridivaikuttamisen ja kyberhyökkäysten riskiä. Suojelupoliisi pitää Venäjän laaja-alaista vaikuttamista keskeisenä kansallisen turvallisuuden uhkana ja näin ollen toivoo sellaisia lainsäädännön muutoksia, jotka tehostaisivat hybridivaikuttamisen torjuntaa. 

Kriisien aikana informaatiovaikuttaminen lisääntyy. Vihamielisen informaatiovaikuttamisen torjumiseksi suojelupoliisi näkee tärkeäksi säätää rangaistavaksi sellainen vieraan valtion turvallisuus- tai tiedustelupalvelun toimeksiannosta tai puolesta tapahtuva toiminta, jonka pyrkimyksenä on vaikuttaa suomalaiseen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tai jossa tahallisesti levitetään ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen yhteiskunnallisesta päätöksenteosta tai Suomen yhteiskunnallisista oloista. Lisäksi tulisi kriminalisoida toiminta, jossa henkilö vieraan valtion tiedustelutoimintaa hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen luovuttaa ulkomaan tiedustelupalvelulle sen toimintaa varten tarvitsemia tiloja, välineitä tai tietoja. 

Televisio- ja radiomedioilla on suuri vaikutus yleiseen mielipiteeseen, ja niitä käytetään vieraiden valtioiden vihamieliseen vaikuttamiseen. Sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa olisikin syytä asettaa televisio- ja radiotoimintaa varten tarvittavan ohjelmistotoimiluvan saamisen ehdoksi se, että harjoitettava toiminta ei vaaranna kansallista turvallisuutta. Samoin tulisi harkita säätämistä Suomen viranomaisten oikeudesta estää sellaisten Suomen ulkopuolella sijaitsevien verkkolaitteiden toiminta, joita systemaattisesti käytetään Suomen turvallisuutta horjuttavaan valtiollisiin kyberhyökkäyksiin. 

Suomessa tulisi myös nopeasti ryhtyä huhtikuussa 2022 annetussa turvallisuusympäristön muutosta koskevassa valtioneuvoston ajankohtaisselonteossa käsitellyn EU:n CER-direktiiviehdotuksen edellyttämiin toimenpiteisiin maamme kriittisen infrastruktuurin määrittämiseksi ja tunnistamiseksi. Kriittisen infrastruktuurin määrittäminen on edellytys sille, että sitä voidaan nykyistä kattavammin, järjestelmällisemmin ja tehokkaammin suojata. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin toteuttaakseen suojelupoliisin ehdotukset, jotka tehostaisivat hybridivaikuttamisen torjuntaa. 
Helsingissä 10.5.2022 
Ari Koponen ps