Toimenpidealoite
TPA
79
2018 vp
Arja
Juvonen
ps
Toimenpidealoite hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin ja vanhustenhoidon laadun kehittämisestä kestävästi
Eduskunnalle
Yksi tärkeimmistä hyvän hoidon kriteereistä vanhustenhuollossa on riittävä henkilöstön määrä. Olen ottanut vanhustenhoidon henkilöstömitoitukseen kantaa monissa asiayhteyksissä kirjallisilla kysymyksillä (mm. KK 282/2011 vp, KK 350/2012 vp, KK 1187/2013 vp, KK 652/2013 vp, KK 651/2013 vp, KK 560/2013 vp, KK 648/2013 vp, KK 1082/2014 vp, KK 473/2016 vp, KK 488/2016 vp, KK 445/2017 vp) Olen esittänyt henkilöstömitoituksen kirjaamista vanhuslakiinvuonna 2014 myös lakialoitteella LA 44/2014 vp
Henkilöstömitoituksen kirjaaminen vanhuslakiin on asia, joka ei vanhene vaan jota on syytä ajaa lakiin toistuvasti, kunnes se on sinne saatu. Lainsäädäntö on se työkalu, joka on paras ohjaamaan hyvän vanhustenhoidon tilannetta. 
Vanhustenhuollon laatusuosituksessa ympärivuorokautisen hoivan vähimmäishenkilöstömäärä on tällä hetkellä määritelty luvulla 0,5. Luku on laskenut huomattavasti laatusuosituksen alkuajoilta eli 2000-luvun alusta, jolloin henkilöstömitoitukseen kohdennettiin enemmän resursseja. 
Laatusuosituksen tarkoituksena oli antaa ohjeistuksia vanhustenhoidon sektorille hyvän hoidon jatkuvuudesta. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksella uskottiin olevan vaikutuksia siihen, että vanhustenhoidon kentällä huomioitaisiin riittävä henkilöstön määrä. Valitettavasti näissä yrityksissä on epäonnistuttu, ja vuoden 2019 julkisuuteen nousseet uutiset vanhustenhoidon huonosta tilasta, riittämättömästä henkilöstömäärästä ja jopa "haamuhoitaja"-ilmiöstä, jossa työvuorolistalla on henkilön nimi, vaikka hän ei ole kuitenkaan työvuorossa, ovat järkyttäneet suomalaisia. 
Vanhustenhoidon tilanne on kriisiytynyt, ja on äärettömän tärkeää, että asiaan puututaan suurella vakavuudella. Riittävä määrä hoitajia hoivayksikössä on yksi merkittävä tekijä siihen. Vanhustenhoidon laatua on parannettava myös monella muulla tavalla. 
Vanhuspalvelulain säätämisen yhteydessä hallitus totesi, että mikäli vuoden 2014 loppuun mennessä suoritetun vaikutusarvioinnin yhteydessä ilmenee, että laatusuosituksen vähimmäismitoitus alittuu yhdessäkin toimintayksikössä, valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksen vanhuspalvelulain täsmentämisestä. Viimeaikaisten julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan vanhustenhoidon henkilöstömitoituksen toteutumisessa on laajoja ongelmia. Hoitajamitoitus on syytä kirjata lakiin.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin antaakseen eduskunnalle esityksen vanhuspalvelulain täsmentämisestä henkilöstömitoituksen osalta siten, että henkilöstömitoitus on 0,7, sekä aloittaa myös muita toimenpiteitä, joilla vanhustenhoidon turvallisuutta, laatua ja osaamista kehitetään kestävästi. 
Helsingissä 13.2.2019 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 13.2.2019 13.53