Viimeksi julkaistu 1.11.2021 15.47

Päiväjärjestys SuVE 34/2021 vp Suuri valiokunta Perjantai 22.10.2021 klo 13.30

SuV:n kh

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

Saapuneet U-asiat

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 61/2021 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 

Päätetään kutsua asiantuntijoiksi ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAliite

Saapuneet E-asiat (4-6 §)

4.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiahintojen noususta

Valtioneuvoston E-selvitysE 112/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-401178
Perusmuistio komission tiedonanto energiahintojen noususta

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2021

Valtioneuvoston E-selvitysE 113/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-401513
EU:n oikeusalan tulostaulu 2021

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään lähettää asia tiedoksi lakivaliokuntaan. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto terveysuhkiin varautumisesta ja reagoimisesta vastaavan EU-viranomaisen perustamisesta, seuraava vaihe Euroopan terveysunionin loppuun saattamiseksi ja komission päätös terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA, European Health Emergancy preparedness and Response Authority) perustamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 114/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-401613
EU; Terveys; Komission tiedonanto ”Terveysuhkiin varautumisesta ja reagoimisesta vastaavan EU:n viranomaisen perustamisesta, seuraava vaihe Euroopan terveysunionin loppuun saattamiseksi” ja komission päätös ”Terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA, European Health Emergancy preparedness and Response Authority) perustamisesta”.

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan ja sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

Saapuneet jatkokirjelmät

7.  Valtioneuvoston selvitys: Komission esitys Euroopan unionin ehdotukseksi vientiluotoista ja hiilivoimaloista

Valtioneuvoston E-selvitysE 82/2021 vp
E-jatkokirjelmäEJ 11/2021 vp

Jatkokirjelmä EJ 11/2021 vp - E 82/2021 vp on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. Vaiteliaisuus koskee koko jatkokirjelmää. Kirjelmän Suomen kantaa ja asian taustaa koskevien kappaleiden osalta vaiteliaisuus on kuitenkin voimassa vain siihen saakka, kun neuvottelutulos on julkistettu. 

Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan jatkokirjelmä EJ 11/2021 vp - E 82/2021 vp. 

Saapuneet lausunnot (8-9 §)

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista (eurooppalaiset vihreät joukkolainat)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 43/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 36/2021 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 36/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

9.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta vuoteen 2030 ulottuvasta metsästrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 106/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 20/2021 vp

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 20/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 

Selvitysasiat (10-11 §)

10.  Epävirallinen energia- ja liikenneministerikokous 21.-23.9.2021

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 76/2021 vp
EUN-raportti EDK-2021-AK-394663
Epävirallinen energia- ja liikenneministerikokous 22.-23.9.2021

Raportointi 

Asiantuntija paikan päällä: 

 • ministeri Mika Lintilä 

avustajanaan:ylitarkastaja Tatu Pahkalatyö- ja elinkeinoministeriö 

Merkitään raportti saapuneeksi. 

Raportointi valmis. 

Merkitään selvitys saaduksi. 

11.  Euroopan unionin neuvoston kokous 26.10.2021 (Ylimääräinen energianeuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 91/2021 vp

Valmistelu 

Asiantuntija: 

 • ministeri Mika Lintilä 

avustajanaan:ylitarkastaja Tatu Pahkalatyö- ja elinkeinoministeriö 

Merkitään selvitys saaduksi. 

Asiantuntijakuuleminen (12-24)

12.  Valtioneuvoston selvitys: 55-valmiuspaketti tiedonanto - Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta

Valtioneuvoston E-selvitysE 97/2021 vp

Asiantuntijat Teamsin kautta: 

 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeliliite
 • johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitraliite
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oyliite
 • professori Peter Lund Aalto-yliopistoliite
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTliite
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAliite

13.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 48/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeliliite
 • johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • professori Peter Lund Aalto-yliopistoliite
 • energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTliite

14.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 49/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeliliite
 • johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • professori Peter Lund Aalto-yliopisto
 • energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

15.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävän lentoliikenteen tasapuolisuuden varmistamisesta (uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön edistäminen Euroopan unionin alueella)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 50/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 21/2021 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 21/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Asiantuntijat: 

 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeliliite
 • johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • professori Peter Lund Aalto-yliopistoliite
 • energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

16.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (NK. FUELEU MARITIME)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 51/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeliliite
 • johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • professori Peter Lund Aalto-yliopisto
 • energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

17.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille koskevan asetuksen (EU) 2019/631 muuttamisesta vastaamaan unionin nostettua ilmastokunnianhimoa (henkilö- ja pakettiautojen CO2-raja-arvojen kiristäminen ja uuden raja-arvon asettaminen vuodelle 2035)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 52/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeli
 • johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • professori Peter Lund Aalto-yliopisto
 • energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTliite

18.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 53/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeli
 • johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • professori Peter Lund Aalto-yliopistoliite
 • energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

19.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 55/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeliliite
 • johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • professori Peter Lund Aalto-yliopistoliite
 • energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

20.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 56/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeli
 • johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • professori Peter Lund Aalto-yliopisto
 • energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTliite

21.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 57/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeli
 • johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • professori Peter Lund Aalto-yliopistoliite
 • energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTliite

22.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi päästökauppadirektiivin 2003/87/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmailun osuudesta unionin koko talouden laajuisen päästövähennystavoitteen edistämisessä ja maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen asianmukaisesta toteuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 58/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeli
 • johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • professori Peter Lund Aalto-yliopisto
 • energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

23.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 22/2021 vp

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 22/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Asiantuntijat: 

 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeli
 • johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • professori Peter Lund Aalto-yliopistoliite
 • energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

24.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeliliite
 • johtaja Mari Pantsar Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • professori Peter Lund Aalto-yliopisto
 • energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTliite

25.  Toissijaisuusasioiden lista

Esityslistan liite EDK-2021-AK-401927
Toissijaisuusasioiden_lista_22102021.pdf

Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. 

26.  Muut asiat

27.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 27.10.2021 klo 13.00, SuV:n kokoushuone