Viimeksi julkaistu 9.9.2021 13.34

Esityslista VaVE 29/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Perjantai 10.9.2021 klo 11.30

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Muutokset valiokunnan ja jaostojen kokoonpanoissa

Merkitään, että täysistunto on: 

- 8.9.2021 myöntänyt ed. Merja Kyllöselle vapautuksen valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä 

- 9.9.2021 valinnut ed. Katja Hännisen valtiovarainvaliokuntaan jäseneksi 

- 9.9.2021 valinnut ed. Merja Kyllösen valtiovarainvaliokuntaan varajäseneksi.  

Päätetään valita hallinto- ja turvallisuusjaostoon ed. Kyllösen tilalle jäseneksi ed. Hänninen. 

4.  Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 79/2020 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Asia lähetetään verojaostoon. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 muuttamisesta tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden sisällyttämiseksi siihen (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 34/2021 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Asia lähetetään verojaostoon. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - 2000 luvun yritysverotus

Valtioneuvoston E-selvitysE 84/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-384455
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle 2000-luvun yritysverotuksesta

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Asia lähetetään verojaostoon. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: 55-valmiuspaketti tiedonanto - Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta

Valtioneuvoston E-selvitysE 97/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-385725
55-valmiuspaketti komission tiedonanto - Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 

Merkitään tiedoksi. 

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2022 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2022 (budjetti; Euroopan unioni)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 35/2021 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Hyväksytään valiokunnan kannanotto: Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta uudistaa kirjelmän E 80/2021 vp käsittelyn yhteydessä 18.6.2020 ennakollisesti hyväksymänsä kannanoton, jossa se yhtyi valtioneuvoston kantaan. 

9.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 (MAR-asetus) muuttamisesta ennustettavuuden lisäämiseksi ja riitojenratkaisumenettelyjen selkeyttämiseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisen yhteydessä

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 40/2021 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Päätetään kutsua kuultavaksi valtiovarainministeriö. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksiHallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 99/2021 vp
Hallituksen esitysHE 100/2021 vp

Yhteiskäsittely: 

Ennakkokäsittely 

Päätetään kutsua kuultaviksi valtiovarainministeriö, Finanssivalvonta, Rahoitusvakausvirasto, työelämäprofessori Vesa Vihriälä, Suomen Pankki, Finanssiala ry, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja Palkansaajien tutkimuslaitos. 

11.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

KertomusK 8/2021 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.12.2021. 

Päätetään asian käsittelystä. 

12.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission esityksestä Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 yleiseksi talousarvioksi (budjetti; Euroopan unioni)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 43/2020 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 10/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 11/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-384709
Komission lisätalousarvioesitys nro 4 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2021
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-384702
Komission lisätalousarvioesitys nro 5 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2021

Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 10/2021 vp - U 43/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 11/2021 vp - U 43/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

UJ 10/2021 vp 

  • neuvotteleva virkamies Anna-Lotta Hyvärinen valtiovarainministeriö

UJ 11/2021 vp 

  • erityisasiantuntija Jussi-Pekka Rantanen valtiovarainministeriö

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 

13.  Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029

Valiokunnan oma asiaO 27/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386190
O 27/2021 vp VaV 10.09.2021 toimialajohtaja Pekka Rajala, Väylävirasto Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Asiantuntija: 

  • toimialajohtaja Pekka Rajala Väylävirastoliite

14.  Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2021-AK-385199
Invitation letter NP_SECG_Ljubljana_Slovenia.pdf
Esityslistan liite EDK-2021-AK-385200
Draft programme_SECG_Ljubljana_Slovenia.pdf
Esityslistan liite EDK-2021-AK-385201
General information_SECG_Ljubljana_Slovenia.pdf

- Päätetään osallistujista etätapaamisena 28. syyskuuta järjestettävään talous- ja rahaliiton vakautta ja yhteensovittamista käsittelevään parlamenttien väliseen konferenssiin Art. 13 Sloveniassa. (VaV 2, TaV 2, SuV 2) 

-Teatterijärjestöjen keskusliiton KUTSU perinteiseen teatteri-iltaan ke 6.10.2021 klo 19.00 Kansallisteatterissa, esityksenä on "Hitler ja Blondi". Tilaisuus on yhteinen sivistysvaliokunnan kanssa. 

15.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 14.9.2021 klo 12.00 (epävirallinen etäkokous).