Viimeksi julkaistu 27.11.2021 9.51

Hallituksen esitys HE 1/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi Puolan kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki, koska Puola on irtisanonut mainitun sopimuksen. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 16.10.2021 eli samaan aikaan kuin sopimuksen voimassaolo päättyy.  

PERUSTELUT

Asian tausta ja valmistelu

1.1  Tausta

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki Puolan kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Puola irtisanoi sopimuksen 11.7.2019. 

1.2  Valmistelu

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä. 

Nykytila ja sen arviointi

Suomen ja Puolan välillä on voimassa Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1980 tehty sopimus oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa, jäljempänä sopimus. Sopimuksen mukaan sopimuspuolten kansalaiset nauttivat toisen sopimuspuolen alueella tuomioistuimissa, syyttäjäviranomaisissa ja sellaisissa muissa viranomaisissa, joiden toimivaltaan siviili-, perhe- ja rikosasiat kuuluvat, samanlaista henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvaa oikeussuojaa kuin omat kansalaiset. 

Ehdotus ja sen vaikutukset

Esityksen tarkoituksena on Suomen ja Puolan tekemän sopimuksen voimassaolon päättymisen vuoksi saattaa eduskunnan hyväksyttäväksi laki Puolan kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta. 

Voimaantulo

Ehdotetaan, että laki tulee voimaan samanaikaisesti kuin sopimuksen voimassaolo päättyy eli 16.10.2021. 

Koska Puola on irtisanonut sopimuksen, ei sopimuksen irtisanomiselle tarvita eduskunnan suostumusta. Sopimuksen voimaansaattamislain kumoamisesta on kuitenkin säädettävä lailla. 

Puolan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä on päätetty aikanaan eduskunnassa äänten enemmistöllä ja laki sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä on säädetty tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Sopimus ei Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaan sisällä määräyksiä maakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Itsehallintolain perusteella maakuntapäivien hyväksyminen ei myöskään yleisesti ottaen ole tarpeen sopimuksen irtisanomiselle tai kumoamislaille. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Tällä lailla kumotaan Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta  
siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki (685/1981). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4.2.2021 
Pääministeri Sanna Marin 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson