Viimeksi julkaistu 27.11.2021 9.27

Hallituksen esitys HE 218/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 145/2021 vp) täydentämisestä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.  

Esityksessä ehdotetaan, että yksinoikeudella toimeenpantaviin arpajaisiin sovellettava verokanta, joka täydennettävässä hallituksen esityksessä on ehdotettu alennettavaksi 12 prosentista 5,0 prosenttiin vuosille 2022 ja 2023, alennettaisiin 3,4 prosenttiin vuodelle 2022 ja 5,0 prosenttiin vuodelle 2023. 

Kuten täydennettävässä esityksessäkin, laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 ja olemaan voimassa vuoden 2023 loppuun. 

PERUSTELUT

Asian tausta ja valmistelu

1.1  Tausta

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 145/2021 vp) on ehdotettu yksinoikeudella toimeenpantaviin arpajaisiin sovellettava verokanta alennettavaksi 12 prosentista 5,0 prosenttiin vuosille 2022 ja 2023. 

Arpajaisverokannan alentaminen on osa toimenpidekokonaisuutta, joilla jatketaan Veikkaus Oy:n rahapelien tuottojen turvaamista edunsaajille. Vuodelle 2021 Veikkaus Oy:n edunsaajille turvattiin vuotta 2019 vastaava rahoitustaso kompensoimalla tuottojen alenemista 347 miljoonalla eurolla, mistä 80 miljoonaa euroa rahoitettiin alentamalla arpajaisveroa vuodelle 2021 12 prosentista 5,5 prosenttiin. 

Vuosille 2022 ja 2023 kompensaatiomäärää on ollut tarkoitus alentaa, kuitenkin siten, että arpajaisveron alentamisella kompensaatiosta rahoitettaisiin edelleen 80 miljoonaa euroa. 

Hallitus on päättänyt luopua kompensaatiomäärän alentamisesta ja turvata edunsaajille vuodelle 2022 vuoden 2021 tapaan vuotta 2019 vastaava rahoitustaso. Lisäkompensaatiosta, yhteismäärältään 77 miljoonaa euroa, 46,7 miljoonaa rahoitettaisiin valtiontalouden kehyksiin sisältyvää niin sanottua jakamatonta varausta hyödyntämällä, 18,7 miljoonaa arpajaisveroa alentamalla ja 11,7 miljoonaa euroa jakamattomista voittovaroista. 

1.2  Valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä. 

Esityksen kiireellisyyden vuoksi on tarpeen poiketa kuulemista säädösvalmistelussa koskevista ohjeista eikä esityksestä ole järjestetty tavanomaista lausuntokierrosta. 

Hallituksen esityksen tausta-aineisto on saatavilla osoitteessa valtioneuvosto.fi/hankkeet tunnuksella VM145:00/2021

Ehdotukset ja niiden vaikutukset

Hallituksen esitystä HE 145/2021 vp ehdotetaan täydennettäväksi muuttamalla ehdotusta laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta siten, että arpajaisvero yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista vuonna 2022 olisi täydennettävän esityksen mukaisen 5,0 prosentin sijasta 3,4 prosenttia. Vuonna 2023 verokanta olisi täydennettävän esityksen mukaisesti 5,0 prosenttia. 

Alennus on mitoitettu siten, että Veikkaus Oy:n verovuodelta 2022 maksettavaksi tulevan arpajaisveron määrä alenisi noin 19 miljoonalla eurolla enemmän kuin täydennettävän esityksen mukaisella noin 80 miljoonalla eurolla. Yhtiön tuotto ja siitä avustuksina jaettava määrä kasvaisi vastaavasti. 

PAF:n maksama arpajaisvero alenisi vastaavasti noin 1,4 miljoonalla eurolla, jos sen maksettavaksi veroksi ilman muutosta oletetaan vuotta 2020 vastaava taso. 

Vuositasolla arpajaisvero alenisi täydentävän esityksen johdosta noin 20 miljoonalla eurolla. Koska vero on tilitettävä tuottojen kertymiskuukautta toiseksi seuraavana kuukautena, toimenpide vaikuttaisi kertymään vuoden 2022 maaliskuusta lähtien ja pienentäisi siten vuoden 2022 kassakertymää noin 17 miljoonalla eurolla. Vaikutukset on arvioitu samoin oletuksin kuin täydennettävässä esityksessä. 

Voimaantulo

Tässä täydentävässä esityksessä ehdotetaan, että laki tulee voimaan hallituksen esityksen HE 145/2021 vp mukaisesti 1.1.2022 ja on voimassa vuoden 2023 loppuun. 

Täydentävän esityksen suhde täydennettävään esitykseen

Hallituksen esityksen HE 145/2021 vp lakiehdotus ehdotetaan muutettavaksi 4 §:n 1 momentin mukaisen veroprosentin osalta. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että eduskunta hyväksyisi laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 145/2021 vp) lakiehdotuksen tässä täydentävässä esityksessä ehdotetulla tavalla muutettuna. 

Laki arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti arpajaisverolain (552/1992) 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1315/2011, seuraavasti: 
4 § Veron peruste ja verokanta 
Yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista arpajaisvero on 3,4 prosenttia tuotosta vuonna 2022 ja 5,0 prosenttia tuotosta vuonna 2023. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa vuoden 2023 loppuun. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 18.11.2021 
Pääministeri Sanna Marin 
Valtiovarainministeri Annika Saarikko