Viimeksi julkaistu 1.12.2021 9.39

Hallituksen esitys HE 222/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Esityksen tarkoituksena on toteuttaa voimaantulosäännöksen tekninen korjaus. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. 

PERUSTELUT

Asian tausta ja valmistelu

1.1  Tausta

Hallitus antoi 16.9.2021 eduskunnalle hallituksen esityksen rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi covid-19-pandemiasta toipumiseksi (HE 126/2021 vp). Eduskunnan talousvaliokunta antoi esityksestä mietinnön (TaVM 29/2021 vp) 27.10.2021 ja eduskunta hyväksyi lait (EV 153/2021 vp) 11.11.2021. Esityksen 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksestä jäi puuttumaan muualla esityksessä esille tuotu sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohtaa koskeva voimaantulosäännös, jonka tarkoituksena oli saattaa kyseinen lainkohta voimaan mahdollisimman pian. Tämän seurauksena sijoituspalvelulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta on tulossa voimaan 28.2.2022 alkaen, vaikka alkuperäisenä tarkoituksena olisi ollut saattaa kohdat voimaan mahdollisimman pian lakien vahvistamisen jälkeen.  

Kyseessä on säännösmuutos, joka liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503 yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista kansalliseen täytäntöönpanoon ja joka perustuu kyseisen asetuksen hyväksymisen yhteydessä toteutettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU, 2 artiklan 1 kohdan muutokseen. Artiklakohtaan lisättiin uusi p alakohta. Artiklakohdan muutoksesta johtuvat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön olisi tullut tehdä 10.5.2021 mennessä. 

1.2  Valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä. 

Esityksen kiireellisyyden vuoksi on poikettu säädösvalmistelussa kuulemista koskevista ohjeista, eikä esityksestä ole järjestetty tavanomaista lausuntokierrosta. Esityksestä HE 126/2021 vp järjestettiin lausuntokierros 30.3.–9.5.2021. 

Hallituksen esityksen HE 126/2021 vp tausta-aineisto on saatavilla osoitteessa: https://vm.fi/hanke?tunnus=VM012:00/2021.  

Esityksen tarkoitus ja ehdotukset

Esityksen tarkoituksena on muuttaa sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain (939/2021) voimaantulosäännöstä siten, että sanotun muutoslain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdan voimaantuloa aikaistetaan vastaamaan HE 126/2021 vp perusteluissa ilmaistua. Ehdotetun muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Kyse on teknisestä muutoksesta. 

Voimaantulo

Ehdotetaan, että laki tulee voimaan 1.1.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. 

Suhde muihin esityksiin

Hallituksen esityksen HE 126/2021 vp 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 1 momentti ehdotetaan muutettavaksi tällä esityksellä. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain (939/2021) voimaantulosäännöksen 1 momentti, seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2022. Sen 1 luvun 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25.11.2021 
Pääministeri Sanna Marin 
Valtiovarainministeri Annika Saarikko