Viimeksi julkaistu 3.11.2021 14.03

Hallituksen esitys HE 7/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia. 

Maatalouden harjoittajille palautettaisiin valmisteveroa väliaikaisesti korotettuna vuoden 2017 aikana maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä. Lisäpalautusta maksettaisiin 7,70 senttiä litralta. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 lisätalousarvioesitykseen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018. Lisäpalautus maksettaisiin vuodelta 2017 maksettavan energiaveron palautuksen yhteydessä. 

PERUSTELUT

Nykytila

1.1  Lainsäädäntö ja käytäntö

Energiatuotteiden hintaan sisältyvää valmisteveroa palautetaan ammattimaiselle kasvihuoneviljelijälle ja maatalouden harjoittajalle maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006), jäljempänä maatalouden veronpalautuslaki, nojalla.  

Veronpalautusta maksetaan maataloudessa käytetystä, Suomessa verotetusta kevyestä ja raskaasta polttoöljystä, biopolttoöljystä sekä sähköstä. 

Maataloudella tarkoitetaan hakijan tilalla tapahtuvaa maatalous- ja puutarhakasvien viljelyä, kotieläintuotteiden tuotantoa ja tuotantoeläinten pitoa, mehiläistaloutta, hevostaloutta ja velvoitekesannointia, tilalla tuotettujen maatalous- ja puutarhatuotteiden varastointia, kauppakunnostusta ja pakkaamista sekä viljankuivausta riippumatta siitä, missä kuivausta harjoitetaan. Kasvihuoneviljelyllä tarkoitetaan puutarhakasvien viljelyä pysyväisluonteisessa rakennuksessa, joka on katettu valoa läpäisevällä materiaalilla ja jossa on lämmityslaitteisto. 

Kasvihuoneet voivat hankkia sähköä suoraan alennetun veroluokan II verolla sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun (1260/1996), jäljempänä sähköverolaki, liitteen verotaulukon 2 mukaisesti, jolloin kasvihuoneet eivät saa energiaveronpalautusta käyttämästään sähköstä maatalouden veronpalautuslain nojalla. Ammattimaiset kasvihuoneviljelijät saavat kasvihuoneiden tarpeisiin hankitun sähkön veroluokalla II, jos kasvihuoneviljelijä on hankkinut erillisen sähkömittarin kasvihuonetta varten. Mittarin avulla kulutettavan sähkön määrä voidaan tarkasti laskuttaa kasvihuoneiden ja yksityiskäytön välillä. Ammattimaiset kasvihuoneet ovat oikeutettuja lisäksi energiaintensiivisen yrityksen energiaveron palautukseen (veroleikkuri). 

Muulle maataloudelle sähkön verotuki maksetaan palauttamalla hakemuksesta veroluokkien I ja II välinen erotus. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman linjauksen mukaisesti energiaverotuksen ympäristöohjaus ulotettiin myös päästökaupan ulkopuolella olevan maataloussektorin hiilidioksidipäästöihin vuoden 2014 alusta. Maataloudelle palautetaan energiasisältöveroa vastaava määrä, jolloin maatalouden rasitteeksi jää päästökaupan ulkopuolisena sektorina hiilidioksidiveron määrä. Sähkön veronpalautuksen määrään ei tehty vastaavaa muutosta, koska sähköstä ei kanneta energiasisältö- tai hiilidioksidiveroa.  

Maataloudessa käytettyjen polttoaineiden valmisteveron palautus on kytketty suoraan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1274/1994), jäljempänä polttoaineverolaki, säädettyyn energiasisältöveroon. Palautusta maksetaan polttoaineiden osalta polttoaineverolaissa säädetyn energiasisältöveron verran. Tämä tarkoittaa myös, että polttoaineverolaissa säädetyn energiasisältöveron muutokset eivät enää edellytä erillistä muutosta maatalouden veronpalautuslakiin. Vastaavaa kytkentää ei ole tehty sähköveron osalta.  

Vuodelta 2016 maatalouden energiaveronpalautusta myönnettiin kaiken kaikkiaan 36 544 yritykselle. Palautuksen määrä vaihtelee merkittävästi tilakohtaisesti, mutta tukimäärät ovat keskimäärin pieniä. Palautuksen keskiarvo vuonna 2016 oli noin 880 euroa ja noin 17 900 maatilalle maksettiin palautusta 50—500 euron välillä.  

Maatalouden energiaveron palautus oli yhteensä noin 32 miljoonaa euroa vuodelta 2016. Kasvihuoneiden suora sähköverotuki oli Luonnonvarakeskuksen maatalouden rakennetilaston vuoden 2014 mukaisilla sähkönkulutusluvuilla laskettuna noin 25 miljoonaa euroa eli maatalouden energiaverotuki on yhteensä yli 50 miljoonaa euroa. Lisäksi suurimmat kasvihuoneet saivat vuodelta 2016 energiaintensiivisten yritysten energiaveronpalautusta yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa. 

Vuodelta 2017 maataloudelle palautetaan valmisteveroa kevyestä polttoöljystä ja biopolttoöljystä 7,05 senttiä litralta ja raskaasta polttoöljystä 8,05 senttiä kilogrammalta. Palautuksen jälkeen veroa jää maksettavaksi kevyestä polttoöljystä 15,47 senttiä litralta ja raskaasta polttoöljystä 18,78 senttiä kilogrammalta. Biopolttoöljystä maksettavaksi jää tyypillisesti 7,74 senttiä litralta. Lisäksi maksettavaksi jää huoltovarmuusmaksu. Lisäksi sähköstä palautetaan veroa 1,55 senttiä kilowattitunnilta, joten käytännössä maatalouden sähkövero vastaa teollisuuden sähköverokantaa II. 

Veronpalautukset maksetaan verovuodelta hakemuksesta jälkikäteen, jolloin valtion talousarvion kassaperusteisuuden takia muutokset maatalouden energiaverojen palautuksissa vaikuttavat valtion budjettiin pääasiassa vuoden viiveellä. Palautukset maksaa Verohallinto. Palautusmäärän muuttuessa palautusta maksetaan kulutusajankohtana voimassa olevan palautusmäärän mukaisena.  

Veronpalautusta haetaan kirjallisesti Verohallinnolta. Hakemuskäsittely on sidottu maatalouden tuloveroilmoituksiin ja niiden aikatauluihin. Verovuoden aikana käytettyä polttoöljyä ja sähköä koskeva hakemus on jätettävä viimeistään verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä. Yhteisön ja yhteisetuuden on jätettävä hakemus kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluttua sen verovuoden päättymisestä, jolta palautusta haetaan.  

Verohallinto tekee energiaveronpalautuksien osalta valvonnan kerran vuodessa. Valvontakausi kestää kesäkuun alusta elokuun loppuun. Valvontakäsittelyssä tutkitaan muun muassa hakemuksen oikea-aikaisuus, hakijan oikeus palautukseen sekä se, ettei hakijalla ole palauttamattomia takaisinperittäväksi määrättyjä tukia eikä hakija ole taloudellisissa vaikeuksissa. Palautusten maksu hakijoille tapahtuu syyskuussa. 

1.2  EU:n lainsäädäntö

Polttoaineiden ja sähkön verotus on yhdenmukaistettu energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/96/EY, jäljempänä energiaverodirektiivi. Energiaverodirektiivissä tarkoitettuja energiatuotteita ovat muun muassa moottoribensiini, dieselöljy, biopolttonesteet, kevyt ja raskas polttoöljy, maakaasu, kivihiili ja sähkö. 

Energiaverodirektiivin mukaan energiatuotteista on kannettava vähimmäisvero, jonka jäsenvaltio voi halutessaan ylittää. Direktiivin mukaan on lisäksi mahdollista myöntää veronalennus esimerkiksi polttoaineille, jotka ovat ympäristöominaisuuksiltaan parempia kuin markkinoilla olevat muut tuotteet tai polttoaineille, joita käytetään erikseen säädetyissä erityistarkoituksissa, kuten teollisuudessa tai maataloudessa. Vaikka energiaverodirektiivi mahdollistaa edellä kuvatulla tavalla esimerkiksi maatalouden tukemisen alentamalla kevyen polttoöljyn veron tasoa kotitalouksiin verrattuna, maatalouteen kohdistuvat tukitoimet tulevat arvioitaviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen verosyrjintää sekä erityisesti valtiontukea koskevien määräysten perusteella. Valtiontukisäännökset asettavat rajoituksia ja menettelyllisiä vaatimuksia veronalennusten eli tukien käytölle. 

Pääsäännön mukaan valtion tueksi katsottavat toimenpiteet on ilmoitettava komissiolle ennen niiden käyttöönottoa. Ennakkoilmoitusmenettelyn tarkoituksena on varmistaa tukien soveltuvuus yhteismarkkinoille eikä tukitoimenpidettä voida ottaa käyttöön ennen kuin komissio on hyväksynyt tukijärjestelmän. Ennakkoilmoitusvelvollisuudesta on kuitenkin säädetty poikkeuksia. 

Komission antaman asetuksen tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi N:o 651/2014, jäljempänä ryhmäpoikkeusasetus, 44 artiklan mukaan ympäristöverojen alennusten muodossa toteutettavat ympäristönsuojelutukiohjelmat, jotka täyttävät energiaverodirektiivin edellytykset, ovat sisämarkkinoille soveltuvia. Ne vapautetaan ennakkoilmoitusvaatimuksesta, jos veronalennuksen saajat valitaan läpinäkyvien ja objektiivisten kriteerien perusteella ja jos tukea saavat maksavat veroa vähintään energiaverodirektiivissä vahvistetun vähimmäistason. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tukea myönnettäessä jäsenvaltion on varmistuttava siitä, että energiaverodirektiivin rakennetta ja vähimmäistasoja noudatetaan jäsenvaltiossa tosiasiallisesti. Ryhmäpoikkeusasetukseen perustuvista tuista on tehtävä 20 työpäivän kuluessa toimenpiteen voimaantulosta vakiomuotoinen yhteenvetoilmoitus komissiolle. Jos tukea maksetaan enemmän kuin unionin lainsäädäntö mahdollistaa, kyseessä on laiton tuki ja seurauksena voi olla tuen takaisinperiminen tuen saajalta korkoineen. 

Energiaverotukiin on sovellettava 44 artiklan lisäksi myös ryhmäpoikkeusasetuksen yleisiä edellytyksiä. Niiden mukaan tukea ei saa esimerkiksi myöntää taloudellisissa vaikeuksissa olevalle yritykselle. Tukea ei myöskään saa maksaa yritykselle, jolle on annettu sellainen komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi. Jäsenvaltion on myös valvottava näiden ryhmäpoikkeusasetuksen yleisten edellytysten täyttymistä, jotta se voi ottaa tuen käyttöön ilman komission ennakkopäätöstä. Muutoin tukea voidaan pitää laittomana. Esimerkiksi taloudellisissa vaikeuksissa olon valvonnan on oltava verotukien tapauksessa vähintäänkin jälkikäteistä otantaan perustuvaa valvontaa. Tämän lisäksi yritykseltä voidaan edellyttää tukihakemuksen yhteydessä annettavaa vakuutusta siitä, ettei se ole taloudellisissa vaikeuksissa. 

Uudistettujen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualan valtiontuesta vuosina 2014—2020 annettujen suuntaviivojen mukaan maatalouden energiaveronpalautuksen on oltava ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014—2020 sovellettavien horisontaalisten säännösten mukainen, jollei tällaista tukea ole vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta.  

Eräistä maataloudessa käytettävistä energiatuotteista maksettavan valmisteveron palautuksen valtiontukiohjelma (SA:40798), jäljempänä maatalouden energiaveronpalautus, täyttää ryhmäpoikkeusasetuksen 651/2014 edellytykset ja on näin vapautettu ennakkoilmoitusvelvollisuudesta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksessa säädettäviä julkaisuvelvoitetta koskevia alempia määrärajoja ei sovelleta maatalouden energiaveronpalautukseen. Tukiohjelman tarkoituksena on alentaa eräiden energiatuotteiden valmisteveron tasoa silloin, kun näitä tuotteita käytetään maatalouden alkutuotannossa. Tuen komissiolle ilmoitettu vuotuinen enimmäismäärä on 34 miljoonaa euroa. Nykyisen maatalouden energiaveronpalautusta koskevan valtiontukiohjelman voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020. 

Vaikka ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan kuuluva tuki on vapautettu ennakkoilmoitusvaatimuksesta, on sen perusteella myönnetty tuki valtiontukea, jonka käyttöönotosta edellä mainitusti ilmoitetaan ja raportoidaan jälkikäteen vuosittain komissiolle. Komissio kohdistaa ryhmäpoikkeuksen alaisiin tukiin myös valvontamenettelyjä. Ryhmäpoikkeusasetuksen soveltaminen maatalouden energiaverotukiin tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksessa säädettyä julkaisuvelvoitetta koskevia alempia määrärajoja ei sovelleta maatalouden energiaveronpalautukseen. 

Esityksen tavoite ja ehdotettu muutos

Pääministeri Sipilän hallitus päätti hallituksen neuvotteluissa vuoden 2017 kolmanneksi lisätalousarvioesitykseksi, että syksyn 2017 vaikeista sadonkorjuuolosuhteista kärsiviä maatalouden harjoittajia tuetaan 25 miljoonalla eurolla kohonneiden kone- ja kuivatuskustannusten kompensoimiseksi.  

Tuki on tarkoitus toteuttaa maatalouden energiaveron palautusjärjestelmän kautta kertaluonteisena energiaveron lisäpalautuksena. Lisäpalautusta maksettaisiin vuoden 2017 aikana maataloudessa tapahtuneesta kevyen polttoöljyn käytöstä. Kevyen polttoöljyn käyttö kohdistuu energiaveronpalautuksen piirissä olevista energialähteistä kaikkein tarkimmin vaikeista sääoloista kärsineisiin tiloihin – esimerkiksi raskasta polttoöljyä käytetään lähinnä kasvihuoneissa. Kevyttä polttoöljyä käytetään myös lämmityksessä, mutta erityisesti traktoreissa, kuivureissa ja muissa maataloudessa käytettävissä työkoneissa, ja juuri kuivatus- ja työkonekustannukset ovat nousseet poikkeuksellisten sääolojen takia syksyllä 2017. Myös komissio katsoo, että edellä mainituilla perusteilla lisäpalautuksen kohdistuminen vain kevyeen polttoöljyyn täyttää energiaverotukiin sovellettavan ryhmäpoikkeusasetuksen 44 artiklan edellyttämät objektiivisuuskriteerit.  

Lisäksi vuoden 2017 kevyen polttoöljyn kulutuslukujen käyttö lisäpalautuksen perusteena täyttäisi sekä ryhmäpoikkeusasetuksen 44 artiklan mukaiset että valtiontukien yleiset edellytykset ja olisi myös oikeudenmukaisinta satovahingoista kärsineille viljelijöille. Lisäpalautus maksettaisiin vuoden 2017 säännönmukaisen palautuksen aikataulussa. Lisäksi Verohallinnon näkökulmasta tämä olisi menettelyllisesti yksinkertaisinta ja nopeinta. Muutokset olisi mahdollista tehdä nopeallakin aikataululla ja hallinnolliset kustannukset jäisivät pieniksi. Muutokset eivät vaatisi lisäresursseja. Palautushakemukset jätettäisiin normaalin tapaan helmikuun loppuun mennessä eikä lisäpalautusta tarvitsisi erikseen hakea, vaan palautukset voitaisiin maksaa syyskuun 2018 lopussa vuodelta 2017 maksettavan palautuksen yhteydessä. 

Energiaverojen lisäpalautus tarkoittaisi nykyisen voimassa olevan maatalouden energiaveronpalautuksen valtiontukiohjelman väliaikaista muuttamista. Lisäpalautuksen käyttöönotosta on ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti tehtävä ilmoitus komissiolle 20 työpäivän kuluessa tuen voimaantulosta ja komissio voi otannan perusteella kohdistaa siihen jälkikäteen valvontamenettelyjä.  

Maatalouden energiaveronpalautuslakia muutettaisiin siten, että lain 4 §:ään lisättäisiin väliaikaisesti voimassa oleva uusi 2 momentti, jota sovellettaisiin ainoastaan kevyen polttoöljyn vuoden 2017 aikana maataloudessa tapahtuneeseen käyttöön. Momentin mukaan, sen lisäksi mitä pykälän 1 momentissa säädetään veronpalautuksesta, maksettaisiin kevyestä polttoöljystä lisäpalautusta 7,70 senttiä litralta. 

Koska energiaveronpalautusten hakuaika vuodelta 2017 ei ole vielä päättynyt, ei ole tiedossa kevyen polttoöljyn kulutuslukuja, joten eduskuntakäsittelyn aikana joudutaan vielä mahdollisesti tekemään tarkistuksia lisäpalautuksen senttimäärään. Palautuksen suuruus on laskettu olettamalla karkeasti, että kevyen polttoöljyn kulutus viljankuivauksessa kaksinkertaistui vuodesta 2016 vuoteen 2017 muun kevyen polttoöljyn kulutuksen pysyessä vuoden 2016 tasolla. Luonnonvarakeskuksen maatalous- ja puutarhayritysten energiankulutusta koskevien ennakkotietojen mukaan viljankuivaus vastasi noin 22 prosenttia vuoden 2016 kevyen polttoöljyn kulutuksesta. Siten maatalouden energiaveronpalautushakemusten mukainen kevyen polttoöljyn kulutus kasvaisi arviolta noin 58 miljoonalla litralla 325 miljoonaan litraan vuonna 2017. 

Esityksen vaikutukset

3.1  Taloudelliset vaikutukset

Esitys kasvattaisi valtion budjetin menoja kertaluonteisesti 25 miljoonalla eurolla vuonna 2018.  

Kevyen polttoöljyn arvonlisäveroton hinta oli noin 0,73 senttiä litralta vuonna 2017, joten edellä mainituilla oletuksilla energiaveronpalautuksen piirissä olevan maatalouden energiakustannukset nousivat poikkeuksellisten sääolojen vuoksi noin 42 miljoonaa euroa ennen energiaveronpalautuksien huomioimista. Voimassa oleva energiasisältöveronpalautus pienentää tätä kustannusrasitusta noin neljällä miljoonalla eurolla 38 miljoonaan euroon. Ehdotettu lisäpalautus pienentäisi poikkeuksellisista sääoloista johtuvaa energiakustannusten nousun nettorasitusta 38 miljoonasta eurosta noin 13 miljoonaan euroon. 

Keskimääräisen lisäpalautuksen arvioidaan olevan noin 690 euroa. Lisäpalautus kohdistuisi myös niille maatalouden harjoittajille, joiden energiakustannukset ovat nousseet poikkeuksellisten sääolojen vuoksi vain vähän tai ei lainkaan. 

3.2  Ympäristövaikutukset

Koska maatalouden harjoittajien tuotantopäätökset vuoden 2017 osalta ovat pääosin tapahtuneet ilman tietoa lisäpalautuksesta, ei energiaveron palautuksen korotus kertaluonteisesti tapahtuvana toimenpiteenä välttämättä toisi mukanaan ympäristön kannalta negatiivisia kannusteita. Toisaalta jälkikäteen tapahtuva energiaveron palautuksen kasvattaminen voisi lisätä odotuksia siitä, että tulevaisuudessa vastaavanlaisissa tapauksissa, energiaveron palautusta käytettäisiin taloudelliseen tukemiseen, jolloin esitys voisi vaikuttaa maatalouden toimijoiden tuleviin tuotantopäätöksiin ja vähentää siten energiaverotuksen ympäristöohjauksen voimakkuutta. 

3.3  Vaikutukset viranomaisen toimintaan

Ehdotettu muutos aiheuttaisi Verohallinnolle vain vähäisen yksikköhinnan muuttamisesta aiheutuvan hallinnollisen kustannuksen, koska lisäpalautus maksettaisiin hakijalle normaalissa palautusaikataulussa ja -menettelyssä. 

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2018, jotta Verohallinto ehtisi tehdä tarpeelliset tietojärjestelmämuutokset lisäpalautuksen maksamiseksi syyskuun 2018 lopussa vuodelta 2017 maksettavan säännönmukaisen palautuksen yhteydessä.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 lisätalousarvioesitykseen. 

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Lakiehdotus

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palauttamisesta annetun lain (603/2006) 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1186/2014, väliaikaisesti uusi 2 momentti seuraavasti: 
4 § Veronpalautuksen määrä 
Ponsiosa 
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, hakijalle palautetaan valmisteveroa verovuoden 2017 aikana maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä 7,70 senttiä litralta.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2018 
Pääministeri Juha Sipilä 
Valtiovarainministeri Petteri Orpo