Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

U 19/2021 vp

Valtioneuvoston U-kirjelmä
U
19
2021 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella
Perustuslain 96 §:n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan komission 24 päivänä helmikuuta 2021 tekemä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella sekä ehdotuksesta laadittu muistio. 
Helsingissä 8.4.2021 
Liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
Neuvotteleva virkamies
Katariina
Vuorela
MUISTIO
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
8.4.2021
EU/2021/0218
KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI VERKKOVIERAILUSTA YLEISISSÄ MATKAVIESTINVERKOISSA UNIONIN ALUEELLA
1
Tausta ja tavoitteet
Komissio antoi 24.2.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (COM(2021) 85 final) verkkovierailusta Euroopan unionissa. Ehdotuksen taustalla on niin sanotun verkkovierailuasetuksen eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella (531/2012) voimassaolon päättyminen vuoden 2022 kesäkuun lopussa. Ehdotuksella on tarkoitus jatkaa verkkovierailusääntelyä kymmenellä vuodella.  
Ehdotuksen tarkoituksena on alentaa tukkuhintoja varmistaen kestävä verkkovierailu kotimaan hinnoilla. Lisäksi esitetyillä uusilla säännöksillä on tarkoitus lisätä läpinäkyvyyttä ja varmistaa todellinen Roam-Like-at-Home (jäljempänä ’’RLAH’’) -kokemus huomioon ottamalla myös palveluiden laatu ja hätäpalveluiden saatavuus verkkovierailuissa.  
EU:ssa verkkovierailun tukku- ja markkinasääntelyä on ollut jo 14 vuoden ajan, mikä on nähty tarpeelliseksi verkkovierailujen sisämarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta. Verkkovierailua koskevaa sääntelyä muutettiin merkittävästi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2120 sekä verkkovierailuasetuksen muutoksella vuonna 2016, joiden myötä kuluttajien verkkovierailumaksuista lähtökohtaisesti luovuttiin kesällä 2017. 
Komissio katsoo, että EU:n kansalaiset ovat merkittävästi hyötyneet vuoden 2017 verkkovierailumaksuista luopumisesta, jonka jälkeen mobiilipalveluiden käyttö verkkovieraillessa EU:ssa on kasvanut merkittävästi. Tukkuhintojen säännellyn enimmäishinnan selvä alentuminen on näkynyt myös todellisten tukkuhintojen alentumisena jopa alemmas kuin säännellyt hinnat, joten verkkovierailun vähittäismaksujen poistaminen on nähty kestävänä melkein jokaiselle verkkovierailupalveluntarjoajalle. Komissio toteaa, että vaikka RLAH-sääntely on ollut menestys ja verkkovierailumarkkinat toimivat hyvin sääntöjen mukaisesti, verkkovierailumarkkinoiden kilpailudynamiikka edellyttää tukkusääntelyn jatkamista. Komissio katsoo, että tukkuhintojen alentaminen parantaisi loppukäyttäjien asemaa, koska se vaikuttaisi hintatekijöihin, jotka lasketaan tukkuhintojen tasosta riippuen ja erityisesti kohtuullisen käytön lisämaksukattoihin, kestävyyttä koskeviin poikkeuksiin sekä kohtuullisen käytön politiikan mukaista datamäärää niin avointen datapakettien kuin prepaid-liittymien osalta. Muutosten nähtäisiin erityisesti turvaavan todellinen RLAH-kokemus sekä uusien innovaatioiden mahdollistaminen sekä pääsy verkkoon tulevaisuuteen katsovalla sääntelykehyksellä. 
2
Ehdotuksen pääasiallinen sisältö
Komission ehdotuksessa esitetään voimassa olevan verkkovierailuasetuksen sääntelyn voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella kesään 2032 asti. Koska asetusta on muutettu useita kertoja, komissio ehdottaa, että asetus laadittaisiin uudelleen. Ehdotuksen mukaan nykyinen verkkovierailusääntely säilyisi pääpiirteiltään samankaltaisena kuin aiemmin. Ehdotuksen mukaan verkkovierailun enimmäistukkuhintoja kuitenkin laskettaisiin. Lisäksi ehdotus sisältää uusia avoimuutta, palvelun laatua ja hätäviestinnän käyttömahdollisuutta koskevia säännöksiä.  
Ehdotukset uusiksi tukkutason hintakatoiksi 
Komission ehdotuksen 10‒12 artiklassa vahvistettaisiin keskimääräiset tukkutason verkkovierailuhintakatot puheluille, tekstiviesteille ja datansiirrolle. Ehdotuksella muutettaisiin kesäkuusta 2017 sovellettuja arvoja, joista säädetään voimassa olevan asetuksen 7, 9 ja 12 artiklassa. Komission ehdotuksen 10‒12 artiklassa säädettäisiin hintakattojen vaiheittaisesta alenemisesta kaksiportaisesti.  
Ehdotuksen mukaan keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voisi veloit-taa verkkovierailuoperaattorilta kyseisestä vierailuverkosta soitetusta verkkovierailupuhelusta, mukaan lukien muun muassa nousevan liikenteen, välityksen ja laskevan liikenteen kustannukset, ei saisi ylittää turvarajaa, joka on 0,022 euroa minuutilta. Vuoden 2025 alusta tukkutason enimmäishinta alenisi 0,019 euroon minuutilta. Voimassa oleva verkkovierailupuhelujen tukkuhintakatto on 0,032 euroa minuutilta.  
Ehdotuksen mukaan keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voisi veloit-taa verkkovierailuoperaattorilta kyseisestä vierailuverkosta lähetetystä säännellystä verkko-vierailutekstiviestistä, ei saisi ylittää turvarajaa, joka on 0,004 euroa tekstiviestiltä. Vuoden 2025 alusta tämä tukkutason enimmäishinta alenisi 0,003 euroon tekstiviestiltä. Voimassa oleva verkkovierailutekstiviestien hintakatto on 0,01 euroa.  
Ehdotuksen mukaan keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voisi veloit-taa verkkovierailuoperaattorilta säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta kyseisen verkkovierailun avulla, ei saisi ylittää turvarajaa, joka on 2,00 euroa siirrettyä data-gigatavua kohti. Vuoden 2025 alusta tämä tukkutason enimmäishinta alenisi 1,50 euroon siirrettyä datagigatavua kohti. Voimassa oleva verkkovierailudatapalvelun hinta on 3,00 euroa siirrettyä datagigatavua kohti.  
Sen lisäksi, että tukkuhinnat laskisivat kaksiportaisesti, esitetään asetusehdotuksen 22 artiklassa, että hintoja voitaisiin määritellä uudestaan komission delegoidulla asetuksella vuonna 2026. Komission tulisi delegoitua asetusta antaessaan huomioida esitetyssä liitteessä I esitettyjä periaatteita, kriteerejä ja muuttujia sekä ottaa huomioon eri puolilla unionia perityt kulloisetkin keskimääräiset tukkuhinnat ja tarpeen jättää asianmukaista taloudellista liikkumavaraa, jotta kaupalliset markkinat voivat kehittyä. 
Verkkovierailupalvelun laatua koskevat ehdotukset 
Komission ehdotuksen 3 artiklassa asetettaisiin matkaviestinverkkojen operaattoreille velvollisuus antaa verkkovierailuoperaattorille mahdollisuus toisintaa kotimaassa tarjottavat vähittäistason matkaviestinpalvelut, jos se olisi teknisesti mahdollista. Tukkutason käyttöoikeuksiin tulisi siten sisällyttää käyttöoikeudet, joita tarvitaan säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi asiakkaille millä tahansa käytettävissä olevalla verkkoteknologialla ja teknologiasukupolvella.  
Ehdotetussa 5 artiklassa puolestaan säädettäisiin, että verkkovierailuoperaattoreiden olisi varmistettava, jos se olisi teknisesti mahdollista, että säänneltyjä vähittäistason verkkovierailupalveluja tarjottaisiin samoin ehdoin kuin jos tällaisia palveluja kulutettaisiin kotimaassa, erityisesti palvelun laadun osalta. Verkkovierailuoperaattorin tulisi ehdotetun 9 artiklan mukaan varmistaa, että sopimuksessa, johon sisältyy minkä tahansa tyyppinen säännelty vähittäistason verkkovierailupalvelu, sisällytettäisiin tieto palvelun laadusta, jota voidaan kohtuudella odottaa unionin alueella tapahtuvissa verkkovierailuissa. 
Hätäpalveluja koskevat ehdotukset  
Ehdotetun 13 artiklan mukaan vierailuverkon operaattori ei saisi periä verkkovierailuoperaattorilta maksua, joka liittyisi verkkovierailuasiakkaan käynnistämään hätäviestintään ja soittajan sijaintitietojen siirtämiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ehdotetun 10-12 artiklan soveltamista. 
Asetuksen voimassa olevan 3 artiklan mukaisesti matkaviestinverkkojen operaattoreiden on julkaistava viitetarjous ja asetettava se verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta pyytävän yrityksen saataville. Jatkossa viitetarjoukseen tulisi ehdotetun 3 artiklan mukaisesti sisällyttää kaikki tarvittavat tiedot, jotta verkkovierailuoperaattori voi varmistaa, että sen asiakkaat voivat käyttää hätäpalveluja maksutta hätäviestinnällä sopivimpaan hätäkeskukseen ja että soittajan sijaintitiedot siirretään maksutta sopivimpaan hätäkeskukseen verkkovierailupalveluja käytettäessä.  
Ehdotetun 16 artiklan mukaan verkkovierailuoperaattoreiden olisi varmistettava, että niiden asiakkaille tiedotetaan riittävästi keinoista käyttää hätäpalveluja vierailujäsenvaltiossa. Verkkovierailuoperaattorin olisi ilmoitettava verkkovierailuasiakkaalle automaattisella viestillä, että tämä voi käyttää hätäpalveluja maksutta soittamalla eurooppalaiseen hätänumeroon ”112” ja käyttämällä vierailujäsenvaltiossa käytössä olevia vaihtoehtoisia hätäviestintätapoja. Tiedot olisi toimitettava verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen maksutta tekstiviestillä aina, kun verkkovierailuasiakas saapuu muun kuin kotimaan operaattorinsa jäsenvaltion alueelle.  
Ehdotukset lisäarvopalveluja koskevan läpinäkyvyyden lisäämiseksi 
Ehdotetun 9 artiklan mukaan verkkovierailuoperaattoreiden olisi varmistettava, että sopimuksessa, johon sisältyy minkä tahansa tyyppinen säännelty vähittäistason verkkovierailupalvelu, annettaisiin tietoa palveluista, joista voitaisiin periä korkeampia maksuja verkkovierailun yhteydessä. 
Ehdotetun 14 artiklan mukaan verkkovierailuoperaattoreiden olisi asiakkaan saapuessa muun kuin kotimaan operaattorinsa jäsenvaltion alueelle annettava tälle viestipalvelua käyttäen au-tomaattisesti sekä viivytyksettä ja maksutta tieto riskistä, että maksut voivat nousta lisäarvo-palvelujen käytön vuoksi. Viestiin tulisi liittää linkki verkkosivustolle, jossa annetaan tietoa tällaisista palveluista sekä tiedot lisäarvopalvelujen numeroalueista, jos ne ovat saatavilla. 
Ehdotetun 17 artiklan mukaisesti BEREC perustaisi unionin laajuinen tietokannan kussakin jäsenvaltiossa käytettävistä lisäarvopalvelujen numeroalueista ja asettaisi sen kansallisten sääntelyviranomaisten ja operaattoreiden saataville. 
3
Ehdotuksen oikeusperusta ja suhde suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteisiin
Ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 114 artiklaan, jossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetaan toimivalta säätää tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevista toimenpiteistä. EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti 114 artiklan nojalla asetettavien toimenpiteiden tulee vahvistaa ja parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta. EU-lainsäätäjät voivat käyttää kyseistä oikeusperustaa erityisesti silloin, kun kansalliset säännöt, jotka vaikuttavat perusvapauksien toteutumiseen, poikkeavat toisistaan ja siten niillä on suora vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan tai ne voivat vääristää markkinoita.  
Komission mukaan asetusehdotus on SEUT 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jaetun toimivallan mukainen ja se näkee, että ainoastaan toimenpiteet EU:n tasolla ovat tehokkaita eikä asiaa voitaisi ratkaista kansallisella, alueellisella tai paikallistasolla. EU:n toimenpiteet ovat tarpeellisia, jotta voidaan kehittää sähköisen viestinnän sisämarkkinoita.  
Komission ehdotus sisältää toimenpiteitä sekä tukku- että vähittäiskaupan tasolla. Euroopan unionin tuomioistuimen tapauksessa C-58/08 Vodafone tuomioistuin katsoi, että myös verkkovierailumarkkinoiden tukkutason sääntely on toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen mukaista, koska verkkovierailupalvelujen vähittäis- ja tukkumaksujen keskinäinen riippuvuus on huomattava. Siten kaikki toimenpiteet, joilla yksin pyritään alentamaan vähittäishintoja vaikuttamatta tukkutason hinnoitteluun yhteisön laajuisessa verkkovierailussa olisi voinut häiritä yhteisön laajuisten verkkovierailumarkkinoiden moitteetonta toimintaa. 
Komissio katsoo myös, että uudet ehdotukset liittyvät myös tiukasti verkkovierailujen rajat ylittävään luonteeseen ja täten jäsenvaltiot eivät näin ollen pystyisi puuttumaan niihin riittävällä tavalla. Komission mukaan käsiteltävissä olevat ongelmat voisivat johtaa jopa käytön estämiseen sekä verkkovierailun että palveluiden ja sovellusten käyttämisen estämiseen sekä unionin laajuisten verkkovierailumarkkinoiden toimintaan. 
Valtioneuvosto katsoo, että komission oikeusperustaa sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperi-aatetta koskevat näkemykset ovat asianmukaisia.  
4
Ehdotuksen vaikutukset
Komissio on vaikutusarvioinnissaan (SWD(2021) 28 final) avannut tarkemmin ehdotuksen vaikutuksia, missä se on käsitellyt neljää eri vaihtoehtoa ehdotukselle ja kuvannut erillisessä tiivistelmässä esitykseksi valitun vaihtoehdon vaikutuksia (SWD(2021) 27 final).  
Tiivistelmän mukaan suositeltu vaihtoehto tasapainottaisi operaattoreiden intressejä varmistamalla kestävän RLAH:n tarjonnan vaarantamatta operaattoreiden mahdollisuutta kattaa tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisen kustannuksensa. Alhaisemmat tukkuhintakatot alentaisivat todennäköisesti suurempien operaattoreiden verkkovierailukustannuksia. Komission kestävyysanalyysissä arvioidaan, että tämä johtaisi kestämättömien operaattoreiden (joiden negatiivinen verkkovierailumarginaali ylittää 3 prosenttia niiden kotimaisesta marginaalista) prosenttiosuuden pienenemiseen ja negatiivisen verkkovierailumarginaalin vähenemiseen verrattuna perustasoon, joka olisi 42 prosenttia vuonna 2023 ja 52 prosenttia vuonna 2025. 
Vaikutukset kuluttajiin 
Komission mukaan kuluttajien edut nähdään myös tärkeinä. Niiden loppukäyttäjien osuus, jotka ovat vaarassa joutua lisämaksujen kohteeksi operaattorille myönnettyjen kestävyyttä koskevien poikkeuksien osalta, pienenisi yli 40 prosenttia, ja samalla poikkeukselliset lisämaksut vähenisivät edelleen. Ehdotuksen nähtäisiin lisäksi parantavan loppukäyttäjien verkkovierailukokemusta parantamalla palvelun laatua ja lisäämällä kuluttajien tietoisuutta palvelun laatuun liittyvistä oletuksista verkkovierailujen aikana ja auttamalla verkkovierailijoita välttämään jälkikäteisiä yllätyksiä lisämaksullisten puheluiden osalta. Esitetyt muutokset lisäisivät todennäköisesti asiakastyytyväisyyttä ja vähentäisivät valitusten määrää. Ehdotus tarjoaisi myös tarvittavat työkalut toteuttaa hätäpalveluiden maksuton käyttö ja tarjoaisi myös soittajan sijaintitietopalveluiden välittämisen myös vammaisille loppukäyttäjille mikä auttaisi suojelemaan loppukäyttäjien terveyttä, elämää ja omaisuutta. 
Odotettavissa on myös vähäisiä ympäristöhyötyjä, koska verkkovierailijoiden olisi entistä helpompaa käyttää ympäristöystävällisiä sovelluksia ja palveluita. 
Vaikutukset yrityksiin 
Tiivistelmän mukaisesti ehdotuksella olisi vaikutuksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin siten, että ne voisivat hyötyä todellisesta RLAH-kokemuksesta parantuneen palvelulaadun ansiosta ja kestävyyttä koskevien poikkeuksien riskin pienenemisellä. Pienet ja keskisuuret yritykset sekä sovellusten kehittäjät hyötyisivät siitä, että kuluttajat käyttäisivät rajat ylittäviä palveluita paremmilla ja tiedossa olevilla palveluvaatimuksilla. Sellaiset uudet sovellukset ja palvelut, jotka edellyttävät korkealaatuista palvelutasoa tai 5G:tä, voisivat hyötyä välillisesti, koska niiden käyttöönotto sisämarkkinoilla voisi helpottua.  
Hallinnollista taakkaa voitaisiin keventää komission toimivallalla antaa delegoituja säädöksiä tukkutason hintakattojen tarkistamista vuoden 2025 jälkeen, mikä komission mukaan yksinkertaistaisi lainsäädäntöprosessia. Lisäsäästöt liittyisivät yksinkertaistettuun seurantajärjestelmään, euroalueen ulkopuolisten toimijoiden yksinkertaistettuihin vaatimuksiin ja vanhentuneiden säännösten kumoamiseen. 
Taloudelliset vaikutukset 
Komission mukaan tukkuhintakattojen alentaminen merkitsisi todennäköisesti liikennettä vastaanottavien teleyritysten tukkutason verkkovierailutuottojen pienenemistä samalla kuitenkin varmistaen kustannusten täysimääräisen kattamisen. Teleyritysten osalta vähittäistasojen verkkovierailutulojen mahdollinen pienentyminen liittyisi taas alhaisempiin lisämaksuihin, jolloin lisämaksut eivät voi ylittää tukkutason enimmäishintoja. Teleyrityksille ja viranomaisille sääntelystä aiheutuvat lisäkustannukset olisivat vähäisiä. Hätäpalveluiden käyttömahdollisuutta koskeva toimenpide aiheuttaisi täytäntöönpanokustannuksia, jotka linkittyvät kuitenkin jo EU:n teledirektiivissä määriteltyjen oikeuksien ja velvollisuuksien täytäntöönpanoon. Lisäksi BEREC:lle aiheutuisi kustannuksia lisämaksullisten numeroiden tietokannan kehittämisestä ja ylläpidosta. 
Ei ole odotettavissa, että ehdotuksella olisi merkittäviä vaikutuksia jäsenvaltioiden budjetteihin ja hallinnollisiin kustannuksiin. 
5
Ahvenanmaan toimivalta
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 27 §:n 40 kohdan mukaan valtakunnalla on lain-säädäntövalta asioissa, jotka koskevat teletoimintaa. 
6
Ehdotuksen käsittely Euroopan unionin toimielimissä ja muiden jäsenvaltioiden kannat
Komission ehdotuksen käsittely Euroopan unionin neuvoston televiestintä- ja tietoyhteiskunta-asioiden työryhmässä käynnistyi 2 päivänä maaliskuuta 2021 asetusehdotuksen esittelyllä. Käsittely on jatkunut työryhmässä maaliskuussa.  
Aiempien verkkovierailua koskevien säädösesitysten tavoin on oletettavissa, että jäsenvaltioiden kannat vaihtelevat niiden maantieteellisestä sijainnista riippuen. Taustalla on vallitseva tilanne, jossa pohjoiseurooppalaiset, verrattain paljon matkaviestinpalveluja kuluttavat käyttäjät matkustavat yleensä enemmän Etelä-Euroopan maihin kuin toisinpäin. Näin ollen pohjoisemman Euroopan maat tarkastelevat komission esitystä erityisesti ulospäin suuntautuvan verkkovierailuliikenteen näkökulmasta, ja eteläisemmän Euroopan ns. turistimaat erityisesti sisäänpäin suuntautuvan verkkoliikenteen näkökulmasta. Aiempia eroja jäsenvaltioiden neuvottelukannoissa on kuvattu U-kirjelmässä U 33/2016 vp. Asetusneuvotteluista ei kuitenkaan odoteta yhtä haastavia kuin vuoden 2016 asetusmuutoksia koskevissa neuvotteluissa.  
Euroopan parlamentissa komission ehdotusta tullaan käsittelemään ITRE-valiokunnassa. Parlamentti ei ole vielä ottanut esitykseen virallista kantaa. 
7
Ehdotuksen kansallinen käsittely
Komissio järjesti verkkovierailuasetuksen uudelleentarkastelusta julkisen kuulemisen 19.6.2020-11.9.2020. Valtioneuvosto jätti vastauksen julkiseen kuulemiseen. 
Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu luonnos valtioneuvoston U-kirjelmäksi on toimitettu kommenteille EU-asioiden komitean alaiselle EU 19 -jaostolle (viestintä) ajalle 12.3.-16.3.2021. 
8
Valtioneuvoston kanta
Valtioneuvosto kannattaa monelta osin sähköistä viestintää koskevan erityissääntelyn keventämistä. Valtioneuvosto kuitenkin pitää verkkovierailumarkkinoiden tukkutason yksityiskohtaisen sääntelyn jatkamista välttämättömänä ottaen huomioon vallitsevan markkinatilanteen sekä asetuksella (EU) 2015/2120 säädetyn kesällä 2017 toteutuneen uudistuksen, jossa kuluttajien ja muiden verkkovierailuasiakkaiden kotimaanhintainen matkapuhelimen verkkovierailukäyttö mahdollistettiin laajasti Euroopassa. Verkkovierailun tukkuhinnoilla, jotka sovitaan vähittäisliittymän tarjoavan teleyrityksen ja kohdemaan teleyritysten välillä, on merkittävä vaikutus verkkovierailupalvelujen vähittäishinnoittelulle ja siten eurooppalaisille kuluttajille. 
Valtioneuvosto katsoo asioissa U 74/2013 vp ja U 33/2016 vp linjatun mukaisesti, ettei verkkovierailua koskeva sääntelykehys saa johtaa matkaviestinnän kotimaisten hintojen nousuun. Valtioneuvosto arvioi, että liian korkeaksi säännelty tukkuhintojen enimmäistaso voi johtaa matkaviestinpalvelujen kotimaisten hintojen korotuspaineisiin tai muihin muutoksiin, joista olisi merkittävää haittaa niin suomalaisille käyttäjille kuin laajemmin kotimaiselle ja eurooppalaiselle tietoyhteiskuntakehitykselle.  
Valtioneuvosto pitää komission esitystä tukkuhintojen merkittävästä alentamisesta oikeasuuntaisena. Valtioneuvosto myös katsoo yleisellä tasolla, että komission esityksen perusteluissa on vaikutustenarviointien perusteella kuvattu asianmukaisesti verkkovierailumarkkinoiden tilannetta ja tarvetta riittävän tiukalle tukkuhintojen sääntelylle verkkovierailumarkkinoiden kestävyyden turvaamiseksi. Valtioneuvosto kuitenkin katsoo, että säänneltyjen tukkuhintojen tulisi heijastaa todellisia kustannuksia ja huomioida käytetyn datan määrän merkittävä vuosittainen kasvu, joten neuvotteluissa tulisi huolellisesti arvioida, tulisiko hintojen olla vielä esitettyä matalampia ja aleta esitettyä nopeammalla aikataululla. Valtioneuvosto kiinnittää huomiota sääntelyn verrattain pitkään kestoon nopeasti kehittyvällä markkinalla ja pitää tärkeänä, että enimmäistukkuhintojen alentamisella pystytään riittävän joustavasti vastaamaan markkinoiden kehitykseen.  
Valtioneuvosto suhtautuu varauksella komission ehdotukseen siirtää toimivalta tukkuhintojen enimmäistason asettamisen komission delegoidulla säädöksellä. Toimivallan siirrolla voi olla huomattavia vaikutuksia, sillä tukkuhintojen enimmäistaso vaikuttaa keskeisesti verkkovierailumarkkinoiden ja sitä kautta myös laajemmin eurooppalaisten viestintämarkkinoiden tulevaisuuteen. Valtioneuvoston mielestä toimivaltaa siirrettäessä tulee varmistaa, että sen tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto on määritelty tarkkarajaisesti ja täsmällisesti eikä delegoiduilla säädöksillä voisi muuttaa lainsäädännön keskeisiä osia. Neuvotteluissa tulisi tarkasti arvioida, mikä on sopiva lainsäädäntöväline tukkuhintojen asettamiseen.  
Valtioneuvosto katsoo, että laitteiden väliseen eli niin sanottuihin M2M-palveluihin liittyvään pitkäaikaiseen verkkovierailuun liittyviä haasteita ei ole huomioitu ehdotuksessa riittävällä tasolla. Lähtökohtaisesti verkkovierailusääntely on tarkoitettu lyhytaikaiseen kotimaan ulkopuolella tapahtuvaan henkilöiden väliseen viestintään, joka poikkeaa luonteeltaan merkittävästi laitteiden välisestä verkkovierailusta. Valtioneuvosto katsoo, että verkkovierailupalvelujen tarjoajilla tulisi olla riittävät ja asianmukaiset keinot puuttua pitkäaikaiseen M2M-verkkovierailuun.  
Valtioneuvosto kannattaa esityksen tavoitteita parantaa kuluttajien asemaa näiden käyttäessä verkkovierailupalveluja. Näin ollen valtioneuvosto kannattaa ehdotusta, jolla parannettaisiin kuluttajien ja muiden verkkovierailuasiakkaiden mahdollisuutta nauttia saman laatuisista verkkovierailupalveluista kuin jos niitä kulutettaisiin kotimaassa, mutta katsoo ettei säännöksillä tulisi rajoittaa teleyrityksen mahdollisuuksia tehdä kaupallisesti kannattavia verkkovierailusopimuksia. Lisäksi valtioneuvosto kannattaa säännöksiä, joiden tavoitteena on varmistaa kuluttajien mahdollisuus käyttää hätäpalveluita maksutta myös verkkovierailun yhteydessä. Valtioneuvosto kannattaa myös esitettyjä avoimuusvelvollisuuksia, jotka liittyvät verkkovierailupalveluiden laatuun, lisäarvopalveluiden maksullisuuteen ja hätäpalvelujen käyttöön ja maksuttomuuteen. Erityisesti sellaiset toimenpiteet, joilla edistetään väestön turvallisuutta, ovat merkityksellisiä. Valtioneuvosto kuitenkin katsoo, että ehdotettujen muutosten implementointi hätäpalvelujärjestelmiin voi olla aikaa vievää, joten niitä koskeville säännöksille tulee varata riittävä aika täytäntöönpanolle. 
Viimeksi julkaistu 8.4.2021 13.46