Viimeksi julkaistu 27.11.2021 10.54

Valtioneuvoston U-kirjelmä U 26/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Unionin toimielinten tietosuoja-asetus)

Perustuslain 96 §:n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle Euroopan komission 10 päivänä tammikuuta 2017 tekemä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta. 

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2017 
Oikeus- ja työministeri 
Jari 
Lindström 
 
Lainsäädäntöjohtaja 
Tuula 
Majuri 
 

MuistioOIKEUSMINISTERIÖ10.3.2017EU/2017/0462KOMISSION EHDOTUS ASETUKSEKSI YKSILÖIDEN SUOJELUSTA UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA LAITOSTEN SUORITTAMASSA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ JA NÄIDEN TIETOJEN VAPAASTA LIIKKUVUUDESTA (UNIONIN TOIMIELINTEN TIETOSUOJA-ASETUS)

Yleistä

Euroopan komissio antoi 10 päivänä tammikuuta 2017 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta COM(2017) 8 final (jäljempänä asetusehdotus tai komission ehdotus). Komission ehdotuksella kumottaisiin nykyinen toimielinten tietosuoja-asetus (45/2001, jäljempänä nykyinen toimielinten tietosuoja-asetus) sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskeva päätös (1247/2002). 

Asetusehdotuksen tarkoituksena on saattaa voimassa oleva lainsäädäntö yhdenmukaiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679, jäljempänä yleinen tietosuoja-asetus) kanssa. Samalla toimielinten tietosuoja-asetukseen sisällytettäisiin uuden sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen mukaiset säännökset koskien loppukäyttäjien päätelaitteisiin liittyvien tietojen suojaamista. Nämä säädökset ovat osa EU:n tietosuojauudistusta, jonka tarkoituksena on luoda Euroopan unionille ajanmukainen, vahva, yhtenäinen ja kattava tietosuojakehys. 

Yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016. Direktiivi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten henkilötietojen käsittelyssä rikosoikeuden alalla (2016/680, jäljempänä tietosuojadirektiivi) tuli voimaan 5.5.2016.  

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa edellytetään nykyisen toimielinten tietosuoja-asetuksen mukauttamista yleisessä tietosuoja-asetuksessa vahvistettujen periaatteiden ja sääntöjen mukaisiksi. Näin varmistetaan johdonmukaisuus jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä koskevan sääntelyn välillä ja mahdollistetaan asetusten samanaikainen soveltaminen. Yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018. 

Pääasiallinen sisältö

Koska komission ehdotuksen tarkoituksena on saattaa toimielinten tietosuojaa koskevat säännöt yhdenmukaiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa, rakentuu ehdotus monilta osin yleisen tietosuoja-asetuksen pohjalle. Komission lähtökohtana on ollut, että yleisestä tietosuoja-asetuksesta poiketaan vain sen ollessa välttämätöntä. Komission mukaan uutta toimielinten tietosuoja-asetusta tulisi tulkita yhdenmukaisesti yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa aina, kun niiden säännökset perustuvat samaan käsitteeseen. Uuden toimielinten tietosuoja-asetuksen rakenteen olisi katsottava vastaavan yleisen tietosuoja-asetuksen rakennetta. Toimielinten suorittaman henkilötietojen käsittelyn ominaispiirteiden huomioon ottamiseksi asetusehdotukseen on sisällytetty tarvittavat osat nykyisestä toimielinten tietosuoja-asetuksesta. 

2.1.1  Kohde ja soveltamisala

Asetusta sovellettaisiin nykyisen toimielinten tietosuoja-asetuksen tavoin kaikkien unionin toimielinten ja elinten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun käsittely suoritetaan unionin oikeuden soveltamisalaan kokonaan tai osittain kuuluvien toimien toteuttamiseksi.  

2.1.2  Määritelmät

Asetusehdotuksen määritelmät vastaavat pitkälti yleisen tietosuoja-asetuksen määritelmiä. Joitain eroavaisuuksia on. Asetusehdotuksessa on otettu huomioon, että se koskee unionin toimielimiä. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ei ole määritelty käsitteitä unionin toimielimet ja elimet, käyttäjä ja luettelo. Rekisterinpitäjän määritelmä on asetusehdotuksessa suppeampi kuin yleisessä tietosuoja-asetuksessa, ja se eroaa hieman myös nykyisen toimielinten tietosuoja-asetuksen määritelmästä. Sähköisen viestinnän määritelmä vastaa uuden sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen määritelmää. Sähköinen viestintäverkko ja loppukäyttäjä on määritelty kuten uudessa direktiivissä eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä, ja päätelaitteen määritelmä puolestaan vastaa kilpailusta telepäätelaitemarkkinoilla annetun direktiivin 2008/63/EY määritelmää.  

2.1.3  Nykyisen toimielinten tietosuoja-asetuksen säännökset, jotka tulee yhdenmukaistaa yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa

Asetusehdotuksen henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet vastaavat yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteita. Uutta nykyiseen toimielinten tietosuoja-asetukseen verrattuna ovat läpinäkyvyyden, eheyden ja luottamuksellisuuden periaatteet sekä osoitusvelvollisuus. Läpinäkyvyydellä viitataan käsittelyn läpinäkyvyyteen suhteessa rekisteröityyn. Eheys ja luottamuksellisuus puolestaan edellyttävät henkilötietojen käsittelemistä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia. Rekisterinpitäjän on myös kyettävä osoittamaan, että henkilötietojen käsittely on asetuksen mukaista.  

Käsittelyn lainmukaisuuden edellytykset vastaavat soveltuvin osin yleisen tietosuoja-asetuksen edellytyksiä. Komission ehdotuksessa ei kuitenkaan mainita rekisterinpitäjän oikeutettua etua. Tämä perustuu siihen, että yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan mainittua edellytystä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä yhteydessä. Unionin toimielimet voidaan tältä osin rinnastaa jäsenvaltioiden viranomaisiin. Käsittely olisi asetusehdotuksen mukaan lainmukaista esimerkiksi jos se on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi unionin toimielimelle tai elimelle kuuluvan julkisen vallan perusteella tai sitä käyttäen. Nämä yleistä etua koskevat tehtävät vahvistettaisiin ehdotuksen mukaan unionin lainsäädännössä. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan käsittelyn perustasta on säädettävä laissa näiden tilanteiden lisäksi niissä tilanteissa, joissa käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Tarjottaessa tietoyhteiskunnan palveluja suoraan lapselle, alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen käsittely olisi asetusehdotuksen mukaan lainmukaista vain lapsen vanhempainvastuunkantajan suostumuksella tai valtuutuksella. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa otettiin lähtökohdaksi 16 vuoden ikäraja, josta jäsenvaltiot tosin saavat poiketa, kunhan ikäraja ei ole 13 vuotta alhaisempi. 

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevan käsittelyn periaatteet vastaavat pitkälti yleistä tietosuoja-asetusta, mutta toimielinten osalta ei komission ehdotuksen mukaan säädettäisi mahdollisuudesta pitää voimassa tai ottaa käyttöön rajoituksia koskien geneettisten tietojen, biometristen tietojen tai terveystietojen käsittelyä.  

Rekisteröidyn oikeudet vastaavat pitkälti yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädettyjä oikeuksia. Koska unionin toimielinten ei odoteta perivän maksuja tietojen toimittamiseen liittyvistä hallinnollisista kustannuksista, ei tätä yleisen tietosuoja-asetuksen rekisterinpitäjälle antamaa mahdollisuutta ole otettu komission ehdotukseen. Rekisteröidyn vastustamisoikeuksista ehdotukseen ei sisälly viittauksia suoramarkkinointiin, koska toimielimet eivät harjoita suoramarkkinointia.  

Asetusehdotus mahdollistaisi rekisteröidyn oikeuksien rajoittamisen vastaavissa tilanteissa kuin yleinen tietosuoja-asetus. Rajoituksista säädettäisiin unionin perussopimusten nojalla annetuissa säädöksissä tai toimielinten vahvistamissa sisäisissä säännöissä. 

Rekisterinpitäjän velvollisuudet vastaavat keskeisiltä osin yleisessä tietosuoja-asetuksessa asetettuja velvollisuuksia. Asetusehdotuksessa on lisäksi huomioitu tuleva sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus.  

Asetusehdotukseen sisältyy yleisen tietosuoja-asetuksen tavoin vaatimus sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta, joka edellyttää rekisterinpitäjän ottavan tietosuojaperiaatteet asianmukaisesti huomioon käsittelytapojen määrittämisen ja käsittelyn yhteydessä. Rekisterinpitäjän on lisäksi varmistettava, että oletusarvoisesti käsitellään vain tarpeellisia henkilötietoja, ja että niitä ei saateta rajoittamattoman henkilömäärän saataville. 

Asetusehdotus sisältää yleisen tietosuoja-asetuksen tavoin velvoitteen ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle sekä laatia tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. 

Säännöt koskien henkilötietojen siirtämistä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille vastaavat yleisen tietosuoja-asetuksen sääntöjä. 

Asetusehdotuksen oikeussuojakeinoja, vastuuta ja seuraamuksia koskevat säännökset perustuvat soveltuvin osin yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiin ja muuten nykyisen toimielinten tietosuoja-asetuksen säännöksiin.  

Asetusehdotuksen yhteistyötä ja yhdenmukaisuutta koskevilla säännöksillä pyritään varmistamaan Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kansallisten valvontaviranomaisten välisen yhteistyön sujuminen. Ehdotuksen mukaan Euroopan tietosuojavaltuutettu tekee kansallisten valvontaviranomaisten kanssa yhteistyötä siinä laajuudessa kuin se on tarpeen niiden tehtävien suorittamiseksi, erityisesti antamalla niille tarvittavat tiedot, pyytämällä kansallisia valvontaviranomaisia käyttämään toimivaltuuksiaan tai vastaamalla kyseisten viranomaisten pyyntöön.  

Yleisellä tietosuoja-asetuksella perustettiin kansallisista valvontaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetusta koostuva Euroopan tietosuojaneuvosto valvomaan yleisen tietosuoja-asetuksen yhdenmukaista soveltamista unionissa. Euroopan tietosuojavaltuutetulla on äänioikeus sellaisissa tietosuojaneuvoston päätöksissä, jotka koskevat unionin toimielimiin, elimiin ja laitoksiin sovellettavia periaatteita ja sääntöjä, kun nämä vastaavat asiasisällöltään yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteita ja sääntöjä. 

2.1.4  Nykyisen toimielinten tietosuoja-asetuksen säännökset, jotka tulisi säilyttää niiden tarpeellisuuden vuoksi

Euroopan tietosuojavaltuutetulla on keskeinen rooli henkilötietojen suojan turvaamisessa, minkä vuoksi nykyiset tietosuojavaltuutettua koskevat säännökset on haluttu säilyttää myös uudessa toimielinten tietosuoja-asetuksessa. Komission ehdotus kehittää Euroopan tietosuojavaltuutettua koskevia säännöksiä edelleen ja yhdenmukaistaa ne soveltuvin osin yleisen tietosuoja-asetuksen kansallisia valvontaviranomaisia koskevien sääntöjen kanssa. Ehdotuksen mukaan komissiolla olisi jatkossakin velvollisuus kuulla tietosuojavaltuutettua sellaisten lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä, joilla on vaikutusta henkilötietojen suojaan. 

Uutta nykytilaan verrattuna on, että Euroopan tietosuojavaltuutetulle annettaisiin toimivalta määrätä toimielinten tietosuoja-asetuksen rikkomisesta hallinnollisia sakkoja. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa annetaan vastaava toimivalta kansallisille valvontaviranomaisille, mutta sakkojen enimmäismäärät ovat siinä korkeammat kuin komission ehdotuksessa. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa jätettiin jäsenvaltioille harkintavaltaa viranomaisille määrättävien hallinnollisien sakkojen osalta.  

Ehdotuksen mukaan nykyisestä toimielinten tietosuoja-asetuksesta säilytettäisiin säännökset tietosuojavastaavasta, sähköisen viestinnän luottamuksellisuudesta, käyttäjäluetteloista sekä velvollisuudesta vastata väitteisiin. Lisäksi säilytettäisiin säännöt henkilötietojen siirtämisestä vastaanottajille, jotka eivät ole unionin toimielimiä tai elimiä ja joihin sovelletaan yleistä tietosuoja-asetusta tai tietosuojadirektiiviä.  

Euroopan unionin tuomioistuimella säilyisi ehdotuksen mukaan toimivalta ratkaista asetusta koskevat riidat, ja unionin toimielinten henkilöstöllä olisi jatkossakin mahdollisuus tehdä Euroopan tietosuojavaltuutetulle valitus asetuksen rikkomisesta käyttämättä virkatietä. 

2.1.5  Muuta

Asetusehdotuksesta puuttuu nimenomainen säännös henkilötietojen suojan sovittamisesta yhteen virallisten asiakirjojen julkisuuden kanssa. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan viranomaiset voivat luovuttaa hallussaan olevien virallisten asiakirjojen sisältämiä henkilötietoja niihin sovellettavan unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. 

Asetusehdotus täydentää yleistä tietosuoja-asetusta arkistointitarkoituksia sekä tutkimus- tai tilastollisia tarkoituksia varten tapahtuvaa käsittelyä koskevien suojatoimien osalta. Asetusehdotukseen ei kuitenkaan ole sisällytetty mahdollisuutta poiketa rekisteröidyn oikeuksista tällaisen käsittelyn yhteydessä. 

Asetusehdotus ei vaikuta nykyisen Euroopan tietosuojavaltuutetun tai apulaistietosuojavaltuutetun toimikauteen.  

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta ja päätöksentekomenettely

Komission ehdotus perustuu EUT-sopimuksen (Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, SEUT) 16 artiklaan. Asetus hyväksytään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (neuvoston ja Euroopan parlamentin yhteistyössä, määräenemmistö neuvostossa).  

Toissijaisuusperiaate

Komission ehdotuksen sisältö kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Vain unioni voi hyväksyä sääntöjä koskien tietosuojaa sen toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä.  

Suhteellisuusperiaate

Suhteellisuusperiaate edellyttää, että unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät ylitä sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi (Sopimus Euroopan unionista, 5 artiklan 4 kohta). Komission mukaan ehdotuksessa ei ylitetä sitä, mikä on asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen. 

Ehdotuksen suhde perustuslakiin sekä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin

Komission ehdotus on merkityksellinen perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun henkilötietojen suojan kannalta. Sen mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. 

SEUT 16(1) artiklan mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tämä oikeus vahvistetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa, jossa täsmennetään, että tällaisten tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa oikeuttavan perusteen nojalla. Jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty, ja saada ne oikaistuiksi. Riippumaton viranomainen valvoo näiden sääntöjen noudattamista. 

Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla sisältää määräyksiä jokaisen oikeudesta nauttia yksityiselämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta. Lisäksi on huomioitava Euroopan neuvoston puitteissa vuonna 1981 tehty yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä. 

Komission ehdotus rakentuu monilta osin EU:n nykyisen tietosuojalainsäädännön pohjalle ja konkretisoi EU:n perusoikeuskirjan 8 artiklan määräyksiä oikeudesta henkilötietojen suojaan. Ehdotus on samansuuntainen perustuslain 10 §:n 1 momentin vaatimuksen kanssa lailla toteutettavasta henkilötietojen suojan tarkemmasta sääntelystä. 

Komission ehdotukseen sisältyvät säännökset tietojen oikaisemisesta ja poistamisesta samoin kuin oikeussuojakeinoja, vastuuta ja seuraamuksia koskevat säännökset ovat merkityksellisiä perustuslain 21 §:ssä säädetyn oikeusturvan sekä EU:n perusoikeuskirjan 47 artiklan tehokkaita oikeussuojakeinoja ja puolueetonta tuomioistuinta koskevan määräyksen kannalta. 

Ehdotuksen vaikutukset

7.1  Vaikutukset Suomen lainsäädäntöön

Ehdotus koskee henkilötietojen suojaa unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä, joten se ei aiheuta muutostarpeita kansalliseen lainsäädäntöön. Koska komission tavoitteena on yhdenmukaistaa toimielinten tietosuoja-asetus yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa, voi toimielinten tietosuoja-asetuksessa omaksutuilla ratkaisuilla kuitenkin olla välillisiä vaikutuksia jäsenvaltioissa suoraan sovellettavan yleisen tietosuoja-asetuksen tulkintaan ja yleisen tietosuoja-asetuksen salliman kansallisen liikkumavaran puitteissa annettuun kansalliseen lainsäädäntöön.  

7.2  Muut vaikutukset

Ehdotuksella yhdenmukaistettaisiin unionin toimielimiin, elimiin ja laitoksiin sovellettava henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö jäsenvaltioihin sovellettavan lainsäädännön kanssa. Näin vahvistettaisiin tietosuojaa koskevaa perusoikeutta varmistamalla sen johdonmukainen noudattaminen riippumatta siitä, kuka henkilötietoja käsittelee. 

Ahvenanmaan toimivalta

Ehdotus koskee henkilötietojen suojaa unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä, joten se ei aiheuta muutostarpeita maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvaan lainsäädäntöön. Ehdotuksella voi kuitenkin olla välillinen tulkintavaikutus (ks. edellä kohta 7.1). 

Ehdotusten käsittely Euroopan unionissa

Komissio esitteli asetusehdotuksen neuvoston tietosuojaa ja tietojenvaihtoa käsittelevässä DAPIX-työryhmässä 19.1.2017. Asetusehdotuksen käsittelyä jatkettiin 9.–10.2. ja 20.–21.2. 

Euroopan tietosuojavaltuutettu esitti alustavia näkemyksiään asetusehdotuksesta 19.1. Tietosuojavaltuutettu tukee vahvasti komission ehdotusta ja pitää tärkeänä sen mahdollisimman pitkälle menevää yhdenmukaisuutta yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Toimielimiä koskevien uusien sääntöjen tulisi tietosuojavaltuutetun näkemyksen mukaan olla sovellettavissa viimeistään silloin, kun yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa.  

10  Kansallinen valmistelu

U-kirjelmäluonnos on käsitelty EU-35 oikeudellisten kysymysten jaoston kirjallisessa menettelyssä 28.2.-3.3.2017, jaostossa ovat edustettuina kaikki ministeriöt, oikeuskanslerinvirasto sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus. 

11  Valtioneuvoston kanta

11.1.1  Yleistä

Valtioneuvosto pitää tervetulleena komission ehdotusta uudistaa EU:n toimielinten ja elinten suorittamaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä. On tärkeää, että unionin toimielimiä ja elimiä koskeva sääntely yhdenmukaistetaan yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. 

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että uusi toimielinten tietosuoja-asetus olisi sovellettavissa yhtä aikaa yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkaessa 25.5.2018.  

Valtioneuvosto pitää ehdotuksen oikeusperustaa asianmukaisena ja katsoo sen olevan myös toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukainen. 

Komission ehdotus sisältää viittauksia toimielinten sisäisiin sääntöihin, joilla tarkennettaisiin eräitä asetuksen säännöksiä. Lisäksi sisäisillä säännöillä voitaisiin ehdotuksen mukaan rajoittaa rekisteröidyn oikeuksia. Jatkovalmisteluissa on selvitettävä, onko tämä mahdollista ottaen huomioon, että unionin perusoikeuskirjan 52(1) artiklan mukaan perusoikeuskirjassa tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien käyttämistä voidaan rajoittaa ainoastaan lailla. 

11.1.2 

11.1.3  Suhde asiakirjojen julkisuuteen

Yleistä tietosuoja-asetusta laadittaessa Suomi piti tärkeänä sitä, että henkilötietojen suoja voidaan sovittaa yhteen viranomaisten asiakirjojen julkisuusperiaatteen kanssa. Toimielinten tietosuoja-asetuksessa ei komission ehdotuksen mukaan säädeltäisi sen suhdetta asiakirjojen julkisuuteen. Valtioneuvosto katsoo, että asiakirjajulkisuus tulee turvata asianmukaisesti myös toimielinten tietosuoja-asetusta sovellettaessa.  

11.1.4  Hallinnolliset sakot

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa annetaan valvontaviranomaisille toimivalta määrätä asetuksen rikkomisesta hallinnollisia sakkoja. Koska toimielinten tietosuoja-asetusta koskevan ehdotuksen tavoitteena on toimielimiä koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa, on johdonmukaista, että vastaava toimivalta annetaan myös Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Tavoitteena tulisi olla, että sakkojen määräämisen edellytykset ovat mahdollisimman yhdenmukaiset yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. 

11.1.5  Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Euroopan tietosuojaneuvoston välinen yhteistyö

Euroopan tietosuojaneuvosto perustettiin yleisellä tietosuoja-asetuksella, joten se toimisi ensimmäistä kertaa yhteistyössä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa. On tärkeää, että toiminnallinen kehys Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Euroopan tietosuojaneuvoston välillä on mahdollisimman selkeä.