Pöytäkirja
MmVP
10
2021 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 25.3.2021 klo 9.30—11.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Sari
Multala
kok (16, 17, 18, 19, 20) (15 osittain)
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Tiina
Elo
vihr
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
varajäsen
Ari
Koponen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta maatalouden alueellisten taloustilien osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-358476
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta maatalouden alueellisten taloustilien osalta
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevista tilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1165/2008, (EY) N:o 543/2009 ja (EY) N:o 1185/2009 ja neuvoston direktiivin 96/16/EY kumoamisesta.
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-360167
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevista tilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1165/2008, (EY) N:o 543/2009 ja (EY) N:o 1185/2009 ja neuvoston direktiivin 96/16/EY kumoamisesta.
(perusmuisto)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus välittömästi sovellettavasta täytäntöönpanosäädöksestä Itämeren pääaltaan pyöriäisen suojelemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-360353
Perusmuistio Komission ehdotus välittömästi sovellettavasta täytäntöönpanosäädöksestä Itämeren pääaltaan pyöriäisen suojelemiseksi
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361454
KAA 2/2020 vp MmV 25.03.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360575
KAA 2/2020 vp MmV 25.03.2021 professori Martti Koskenniemi Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360576
KAA 2/2020 vp MmV 25.03.2021 professori Heikki Patomäki, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
C 7
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
professori
Martti
Koskenniemi
liite
professori
Heikki
Patomäki
Helsingin yliopisto
liite
8
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357873
VNS 7/2020 vp MmV 12.03.2021 EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357928
VNS 7/2020 vp MmV 12.03.2021 erityisasiantuntija Sanna-Helena Fallenius, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358059
VNS 7/2020 vp MmV 12.03.2021 tutkimuspäällikkö Matleena Kniivilä, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-358385
VNS 7/2020 vp MmV 12.03.2021 tutkimuspäällikkö Matleena Kniivilä, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357858
VNS 7/2020 vp MmV 12.03.2021 johtaja Simo Tiainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358070
VNS 7/2020 vp MmV 12.03.2021 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358052
VNS 7/2020 vp MmV 12.03.2021 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357429
VNS 7/2020 vp MmV 12.03.2021 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358053
VNS 7/2020 vp MmV 12.03.2021 Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358054
VNS 7/2020 vp MmV 12.03.2021 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
J 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358055
VNS 7/2020 vp MmV 12.03.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358058
VNS 7/2020 vp MmV 12.03.2021 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
L 8
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 12.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Johanna
Kentala-Lehtonen
valtioneuvoston kanslia
liite
erityisasiantuntija
Sanna-Helena
Fallenius
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Elina
Warsta
maa- ja metsätalousministeriö
tutkimuspäällikkö
Matleena
Kniivilä
Luonnonvarakeskus
liite
johtaja
Simo
Tiainen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Kalatalouden Keskusliitto
liite
Elintarviketeollisuusliitto ry
liite
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
WWF Suomi
liite
9
Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359461
KAA 3/2020 vp MmV 19.03.2021 aloitteen allekirjoittaja Jukka Kirjavainen Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359859
KAA 3/2020 vp MmV 19.03.2021 erityisasiantuntija Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-359860
KAA 3/2020 vp MmV 19.03.2021 erityisasiantuntija Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359465
KAA 3/2020 vp MmV 19.03.2021 lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359598
KAA 3/2020 vp MmV 19.03.2021 erikoissuunnittelija Mikko Alhainen, Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-359599
KAA 3/2020 vp MmV 19.03.2021 erikoissuunnittelija Mikko Alhainen, Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto
F 9
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
aloitteen allekirjoittaja
Jukka
Kirjavainen
liite
erityisasiantuntija
Jussi
Laanikari
maa- ja metsätalousministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Leila
Suvantola
ympäristöministeriö
liite
erikoissuunnittelija
Mikko
Alhainen
Suomen riistakeskus
liite
10
Kotimaisen kalan edistämisohjelma ja kalankasvatus
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-358965
MMM_YM_Lampinen_Tarasti_esitys_160321.pdf
A 10
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-358966
Luke_Setälä_160321.pdf
B 10
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-358967
Suomen_Kalankasvattajaliitto_Skytén-Suominen_160321.pdf
C 10
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-358968
Alf-Håkan_Romar_esitys_1_160321.pdf
D 10
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-358969
Alf-Håkan_Romar_esitys_2_160321.pdf
E 10
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.3.2021: 
-kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö 
-ympäristöneuvos Markus Tarasti, ympäristöministeriö 
-erikoistutkija Jari Setälä, Luonnonvarakeskus 
-hallituksen puheenjohtaja Irja Skytén-Suominen, Suomen Kalankasvattajaliitto ry 
-kalankasvattaja Alf-Håkan Romar 
-kehityspäällikkö Knut-Olof Lerche, Raisio Oyj 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360924
HE 30/2021 vp MmV 24.03.2021 neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360685
HE 30/2021 vp MmV 24.03.2021 neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360910
HE 30/2021 vp MmV 24.03.2021 kalatalouspäällikkö Mika Oraluoma, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
C 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360939
HE 30/2021 vp MmV 24.03.2021 hallituksen jäsen Anne Nuorgam, saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
D 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360548
HE 30/2021 vp MmV 24.03.2021 kalatalousasiantutija Petter Nissén, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
E 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360826
HE 30/2021 vp MmV 24.03.2021 hallituksen puheenjohtaja, DI Veikko Rintamäki, Tenon kiinteistönomistajat ry Asiantuntijalausunto
F 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361310
HE 30/2021 vp MmV 24.03.2021 hallituksen puheenjohtaja, DI Veikko Rintamäki, Tenon kiinteistönomistajat ry Asiantuntijalausunto
G 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360829
HE 30/2021 vp MmV 24.03.2021 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
H 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361573
HE 30/2021 vp MmV 25.03.2021 Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
I 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360662
HE 30/2021 vp MmV 24.03.2021 Metsähallitus Asiantuntijalausunto
J 11
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Tapio
Hakaste
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Yrsa
Nyman
oikeusministeriö
liite
kalatalouspäällikkö
Mika
Oraluoma
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
hallituksen jäsen
Anne
Nuorgam
saamelaiskäräjät
liite
vs. lakimiessihteeri
Kalle
Varis
saamelaiskäräjät
kalatalousasiantutija
Petter
Nissén
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
liite
hallituksen puheenjohtaja, DI
Veikko
Rintamäki
Tenon kiinteistönomistajat ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Luonnonvarakeskus
liite
Maanmittauslaitos
liite
Metsähallitus
liite
12
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357964
KAA 9/2019 vp MmV 12.03.2021 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
A 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357661
KAA 9/2019 vp MmV 12.03.2021 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
B 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360606
KAA 9/2019 vp MmV 25.03.2021 Lapin liitto Asiantuntijalausunto
C 12
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
saamelaiskäräjät
liite
Paliskuntain yhdistys
liite
Lapin liitto
liite
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Wallius
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
erityisasiaintuntija
Emilia
Laitala
valtiovarainministeriö
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Kuntaliitto
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 20/2021 vp MmV 25.03.2021 neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 14
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-358388
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
B 14
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
neuvotteleva virkamies
Orian
Bondestam
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 23.3.2021. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 3. kappaleen kolmas virke muutettiin seuraavasti: 
”Kaupallisista kalastajista ylläpidettävästä rekisteristä ei saada suoraan näiden kalastajien lukumäärää, mutta maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan heidän osuutensa on noin 20 prosenttia merialueen ja sisävesien I ryhmän kalastajista, joita on yhteensä noin 700.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360777
HE 133/2020 vp MmV 25.03.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
A 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360783
HE 133/2020 vp MmV 25.03.2021 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
B 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360860
HE 133/2020 vp MmV 25.03.2021 lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C 15
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-350915
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta
D 15
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
lainsäädäntöneuvos
Kirsi
Taipale
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Ruokavirasto
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-347562
Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360909
E 7/2021 vp MmV 25.03.2021 maatalousneuvos Kari Valonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 16
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
17
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 2/2021 vp
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 12.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
Valiokunnassa oli kuultavana: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
18
Toissijaisuusasioiden lista
Merkittiin saapuneeksi TS 13/2021 vp 
19
Muut asiat
20
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 26.3.2021 klo 8.30 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 25.3.2021 13.16