Pöytäkirja
MmVP
11
2021 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Perjantai 9.4.2021 klo 9.00—10.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Sari
Multala
kok (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (11 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat ajankohtaiset asiat
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-364596
Hakaste_260321.pdf
A 3
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.3.2021: 
-maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
-neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 
-yksikön päällikkö Vesa Ruusila 
-erityisasiantuntija Irena Pirhonen 
-erityisasiantuntija Teppo Säkkinen 
4
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 2/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362104
O 2/2021 vp MmV 26.03.2021 kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361694
O 2/2021 vp MmV 26.03.2021 neuvotteleva virkamies Elina Warsta, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Elina
Warsta
maa- ja metsätalousministeriö
liite
5
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361695
VNS 7/2020 vp MmV 26.03.2021 Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa, Euroopan parlamentti Asiantuntijalausunto
A 5
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
Euroopan parlamentin jäsen
Petri
Sarvamaa
Euroopan parlamentti
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2021-AK-363835
HE 30/2021 vp MmV 09.04.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363320
HE 30/2021 vp MmV 06.04.2021 Outakosken osakaskunta Asiantuntijalausunto
B 6
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Outakosken osakaskunta
liite
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-363808
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta
A 7
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun 25.3. päivätyn mietintöluonnoksen pohjalta. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363322
HE 36/2021 vp MmV 06.04.2021 hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363323
HE 36/2021 vp MmV 06.04.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 6.4.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
hallitussihteeri
Timo-Ville
Nieminen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevista tilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1165/2008, (EY) N:o 543/2009 ja (EY) N:o 1185/2009 ja neuvoston direktiivin 96/16/EY kumoamisesta.
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-360167
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevista tilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1165/2008, (EY) N:o 543/2009 ja (EY) N:o 1185/2009 ja neuvoston direktiivin 96/16/EY kumoamisesta.
(perusmuisto)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363324
E 29/2021 vp MmV 06.04.2021 tilastojohtaja Mari Ylä-Jarkko, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
A 9
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 6.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
maatalousylitarkastaja
Tove
Jern
maa- ja metsätalousministeriö
tilastojohtaja
Mari
Ylä-Jarkko
Luonnonvarakeskus
liite
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta maatalouden alueellisten taloustilien osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-358476
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta maatalouden alueellisten taloustilien osalta
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363325
E 22/2021 vp MmV 06.04.2021 kehittämispäällikkö Anita Heinonen, Tilastokeskus Asiantuntijalausunto
A 10
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 6.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
maatalousekonomisti
Antti
Unnaslahti
maa- ja metsätalousministeriö
yliaktuaari
Hannu
Maliniemi
Tilastokeskus
kehittämispäällikkö
Anita
Heinonen
Tilastokeskus
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-347562
Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
(perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-363813
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
A 11
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
12
Muut asiat
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 13.4.2031 klo 9.30 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 9.4.2021 12.58