Pöytäkirja
MmVP
12
2021 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 15.4.2021 klo 9.30—10.10
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Toimenpidealoite turkistuotantoalan kasvattamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Toimenpidealoite siirtymistuen säätämisestä turkistuottajille
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
6
Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364979
KAA 3/2020 vp MmV 13.04.2021 ylitarkastaja Salli Uljas, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-364980
KAA 3/2020 vp MmV 13.04.2021 ylitarkastaja Salli Uljas, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364994
KAA 3/2020 vp MmV 13.04.2021 luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors, Suomen Metsästäjäliitto Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364970
KAA 3/2020 vp MmV 13.04.2021 suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, BirdLife Suomi ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365023
KAA 3/2020 vp MmV 13.04.2021 aloitteen allekirjoittaja, kenttäjohtaja Timo Leskinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 6
Lisäselvitys EDK-2021-AK-364567
KAA 3/2020 vp MmV 13.04.2021 erityisasiantuntija Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
F 6
Lisäselvitys EDK-2021-AK-365140
KAA 3/2020 vp MmV 15.04.2021 erityisasiantuntija Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364973
KAA 3/2020 vp MmV 13.04.2021 Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364883
KAA 3/2020 vp MmV 13.04.2021 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364951
KAA 3/2020 vp MmV 13.04.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
J 6
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylitarkastaja
Salli
Uljas
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
Ere
Grenfors
Suomen Metsästäjäliitto
liite
suojelu- ja tutkimusjohtaja
Teemu
Lehtiniemi
BirdLife Suomi ry
liite
kenttäjohtaja
Timo
Leskinen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
erityisasiantuntija
Jussi
Laanikari
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364865
HE 30/2021 vp MmV 14.04.2021 maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365262
HE 30/2021 vp MmV 14.04.2021 varatuomari Juha Tapiola, Outakosken osakaskunta Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365139
HE 30/2021 vp MmV 14.04.2021 kalastuksenvalvoja Hans Pieski, Utsjoen kirkonkylän osakaskunta Asiantuntijalausunto
C 7
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Tapio
Hakaste
maa- ja metsätalousministeriö
erityisasiantuntija
Irena
Pirhonen
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Jari
Salila
oikeusministeriö
neuvotteleva virkamies
Yrsa
Nyman
oikeusministeriö
maanmittausneuvos
Markku
Markkula
Maanmittauslaitos
liite
varatuomari
Juha
Tapiola
Outakosken osakaskunta
liite
kalastuksenvalvoja
Hans
Pieski
Utsjoen kirkonkylän osakaskunta
liite
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-364615
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
A 8
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 6. kappaleen viides virke muutettiin seuraavasti (kaksi uutta virkettä): 
Valtioneuvoston kirjelmässä todetaan, että maatalouden turvemaista aiheutuvat päästöt ovat huomattavat. Viljelytapa kuitenkin vaikuttaa olennaisesti päästöihin.” 
6 a. kappaleen ensimmäinen virke muutettiin seuraavasti: 
”Valiokunta katsoo lisäksi, että kotieläintilojen ja kasvihuoneiden kohtuuhintaisten kuivikkeiden ja kasvualustojen saanti on turvattava.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-364777
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
A 9
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevista tilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1165/2008, (EY) N:o 543/2009 ja (EY) N:o 1185/2009 ja neuvoston direktiivin 96/16/EY kumoamisesta.
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Yhtyen valtioneuvoston kantaan valiokunta toteaa, että kasvinsuojeluaineiden myynti maatalouskäyttöön on hehtaaria kohti laskettuna Suomessa eurooppalaisittain erittäin vähäistä. On välttämätöntä, että kasvinsuojeluaineiden käyttöä seurataan maataloussektorilla ja metsätaloussektoreilla erikseen. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen
Kansalaisaloite
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Aloitteen allekirjoittajat, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus. Järjestetään julkinen verkkokuuleminen tiistaina 27.4.2021. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 262/2020 vp MmV 14.04.2021 lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 12
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.4.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Wallius
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
13
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Kuultavina keskiviikkona 28.4. klo 9.00 ministeri Tuppurainen, erityisavustaja Pilvi-Elina Kupias ja EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen. 
14
Muut asiat
Valiokuntien viralliset etäkokoukset 
PNE 1/2021 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta 
-eduskunta on hyväksynyt 9.4.2021 puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvän ehdotuksen perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisena (PeVM 7/2021 vp). 
Merkittiin. 
15
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 16.4.2021 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 15.4.2021 12.10