Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.20

Pöytäkirja PeVP 13/2019 vp Perustuslakivaliokunta Tiistai 8.10.2019 klo 10.30—11.05

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr (7, 8, 9, 10, 11, 12) (6 osittain) jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Jukka Gustafsson sd (9, 10, 11, 12) (8 osittain) jäsen Maria Guzenina sd jäsen Olli Immonen ps jäsen Hilkka Kemppi kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (3 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Anna Kontula vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Mats Löfström r (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (3 osittain) jäsen Jukka Mäkynen ps (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (3 osittain) jäsen Sakari Puisto ps jäsen Wille Rydman kok jäsen Heikki Vestman kok jäsen Tuula Väätäinen sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Matti Marttunen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 98/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 43/2018 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-261770
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä
A 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 85/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 37/2018 vp
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-262590
Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävä talousarvioväline

Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 7/2019 vp - U 85/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi valtiovarainministeriön edustaja, professori Janne Salminen ja kollegiumtutkija Klaus Tuori. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet

Valtioneuvoston E-selvitysE 17/2019 vp
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-261526
Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen unionissa - Toimintasuunnitelma

Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 17/2019 vp - E 17/2019 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian EJ 17/2019 vp - E 17/2019 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 18/2019 vp

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

7.  Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)

Lepäämään hyväksytty lakiehdotusLJL 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-261775
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)
A 7

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)

Lepäämään hyväksytty lakiehdotusLJL 2/2019 vp
Esityslistan liite EDK-2019-AK-262934
LJL_2_2019.pdf

Valiokunta keskusteli asian käsittelystä. 

9.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018

KertomusK 11/2019 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 1/2019 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 3/2019 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 5/2019 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 2/2019 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 3/2019 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 3/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 

10.  Valiokunnalle osoitettujen kansalaiskirjeiden käsittely ja julkisuus

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävistä säädetään perustuslaissa. Valiokunnan päätehtävänä on osallistua lakien säätämiseen eduskunnassa. Perustuslain 74 §:n mukaan valiokunta antaa lausuntoja sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunnalla ei ole yleistä toimivaltaa valvoa virkatoimintaa. Asian vireilletulosta eduskunnassa on säädetty perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä. Yksityisen henkilön kirjeen perusteella asia ei tule perustuslakivaliokunnassa vireille. 

Perustuslakivaliokunta keskusteli sille osoitetuista kansalaiskirjeistä ja niiden käsittelystä. Valiokunta totesi, että sen tehtävät määräytyvät perustuslain 74 §:n ja perustuslain muiden säännösten mukaisesti, eikä valiokunta ota käsittelyyn yksittäisten kansalaisten valiokunnalle osoittamia kirjoituksia (ks. myös PeVP 95/2018 vp, § 14). Kansalaiskirjeet eivät johda asian vireilletuloon valiokunnassa, niitä ei käsitellä valiokunnassa eikä yksittäisiä kirjeitä merkitä valiokunnan pöytäkirjaan. 

Eduskunnan puhemiesneuvoston 2.12.2014 eduskunnan työjärjestyksen 6 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla antamien valiokuntien yleisohjeiden mukaan vain valiokunnassa käsiteltävät asiat merkitään valiokunnan diaariin. 

Perustuslain 50 §:n 2 momentissa säädetään valiokunnan pöytäkirjojen ja niihin liittyvien muiden asiakirjojen julkisuudesta. Eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:ssä säädetään asian käsittelyasiakirjojen julkisuudesta. Edellä todetusta sääntelystä seuraa, että valiokunnalle osoitetut kansalaiskirjeet eivät ole valiokunnan pöytäkirjaan liittyviä asiakirjoja tai asian käsittelyasiakirjoja. Valiokunta ei myöskään ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettu viranomainen, eikä valiokunnalle lähetetty asiakirja kuulu mainitun lain soveltamisalaan (ks. myös KHO 9.2.2017 T:510). Eduskunnasta ei siten anneta tietoja valiokunnalle osoitetuista kansalaiskirjeistä. 

Perustuslakivaliokunta painottaa, että sanottu ei merkitse rajoituksia mahdollisuuteen ottaa yhteyttä kansanedustajaan. 

11.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

12.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 11.10.2019 kello 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Matti 
Marttunen