Pöytäkirja
PeVP
34
2021 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 14.4.2021 klo 10.55—11.15
Läsnä
puheenjohtaja
Antti
Rinne
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Maria
Guzenina
sd (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (6 osittain)
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (4 osittain)
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Mats
Löfström
r (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (5 osittain)
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun mukaisten etäkokousten käyttöönotto
Todettiin etäkokoukset otettavan käyttöön kokouskohtaisin päätöksin. 
4
Valiokuntaneuvoksen viran täyttäminen
Perustuslakivaliokunta päätti ehdottaa kansliatoimikunnalle, että OTM, lainsäädäntöneuvos Johannes Heikkonen nimitetään perustuslakivaliokunnan apulaissihteerinä toimivan valiokuntaneuvoksen virkaan. 
5
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364432
Muistio Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364436
Lausunto Pohjois-Savon ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoituksista
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364437
Lausunto alueellisista Covid-19-epidemian vaiheista koskien VN:n antamaa asetusta ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: työ- ja elinkeinoministeriön edustaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustaja, professori Janne Salminen ja professori Tuomas Ojanen. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-332062
OSA; MUUTETTU EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA UNIONISSA KOSKEVAN YHTEISEN MENETTELYN LUOMISESTA JA DIREKTIIVIN 2013/32/EU KUMOAMISESTA (MENETTELYASETUS)
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364945
HE 222/2020 vp PeV 13.04.2021 johtava asiantuntija Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364946
HE 222/2020 vp PeV 13.04.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
B 7
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Seija
Jalkanen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
Päätettiin pyytää ministeriöltä arviota siitä, kuinka yleisiä laissa säädettyjen edellytysten vastaiset sopimukset ovat. 
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Kutsutaan kuultaviksi: työ- ja elinkeinoministeriön edustaja ja dosentti, tenure track -professori Anu Mutanen. Pyydetään kirjallinen lausunto: professori Mikael Hidén. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: ympäristöministeriön edustaja, professori Olli Mäenpää, professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, professori Elina Pirjatanniemi ja yliopistonlehtori Kaisa Huhta. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360896
HE 246/2020 vp PeV 24.03.2021 hallitusneuvos Anne Hartoneva, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364310
HE 246/2020 vp PeV 09.04.2021 ylitarkastaja Heikki Partanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364518
HE 246/2020 vp PeV 09.04.2021 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360899
HE 246/2020 vp PeV 24.03.2021 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364302
HE 246/2020 vp PeV 09.04.2021 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364516
HE 246/2020 vp PeV 09.04.2021 oikeustieteen tohtori Maija Dahlberg Asiantuntijalausunto
F 9
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Anne
Hartoneva
oikeusministeriö
liite
ylitarkastaja
Heikki
Partanen
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
professori
Tomi
Voutilainen
liite
professori
Sakari
Melander
liite
oikeustieteen tohtori
Maija
Dahlberg
liite
10
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365144
HE 241/2020 vp PeV 14.04.2021 yksikönpäällikkö Corinna Tammenmaa, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 10
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Corinna
Tammenmaa
oikeusministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Anna
Kiiskinen
oikeusministeriö
hallitussihteeri
Maria
Soininen
oikeusministeriö
lakimies
Johanna
Lindholm
Svenska Finlands folkting
saamen kieliturvasihteeri
Anne Kirste
Aikio
saamelaiskäräjät
professori
Markku
Suksi
erityisasiantuntija
Pirkko
Selin-Grönlund
Kuurojen Liitto ry
11
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Merkittiin saapuneeksi tiedusteluvalvontavaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
12
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 15.4.2021 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
Viimeksi julkaistu 14.4.2021 13.43