Pöytäkirja
PeVP
5
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Perjantai 14.2.2020 klo 9.30—11.13
Läsnä
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok (5 osittain)
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (5 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (6, 7) (5 osittain)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk (6, 7) (5 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Heikki
Vestman
kok (6, 7) (5 osittain)
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi eduskunnan kanslian edustaja ja professori Mikael Hidén. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjelmän sisällöstä. 
Valiokunta päätti, ettei asian UJ 2/2020 vp - U 45/2018 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen
Muu asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284527
M 5/2019 vp PeV 14.02.2020 valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtakunnansyyttäjä
Raija
Toiviainen
Syyttäjälaitos
liite
valtionsyyttäjä
Anu
Mantila
Syyttäjälaitos
6
Muut asiat
Todettiin viikkosuunnitelma. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.2.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 14.2.2020 12.36