Pöytäkirja
PmNP
2
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 7.5.2019 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Antti
Rinne
sd
Juho
Eerola
ps
Paula
Risikko
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Maria
Guzenina
sd
Laura
Huhtasaari
ps
Maria
Ohisalo
vihr
Lulu
Ranne
ps
Ville
Tavio
ps
Katja
Taimela
sd
Anne
Kalmari
kesk
Kalle
Jokinen
kok
Mia
Laiho
kok
Hanna
Kosonen
kesk
Jukka
Kopra
kok
Anna-Maja
Henriksson
r
Paavo
Arhinmäki
vas
Arto
Pirttilahti
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Dimitri
Qvintus
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 4/2019 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 5/2019 vp. 
2
Eduskuntaryhmien istumajärjestys
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253686
Istumajärjestysehdotus.pdf
Toinen varapuhemies Paula Risikko kertoi, että tänään käydyissä eduskuntaryhmien neuvottelussa ilmeni, että ryhmien kannat istumajärjestykseen eivät ole muuttuneet edelliseen eduskuntaryhmien neuvotteluun nähden. 
Puhemies Rinne totesi, että koska eduskuntaryhmät eivät ole löytäneet asiaan kaikkien ryhmien hyväksyttävissä olevaa ratkaisua, puhemiesneuvoston ehdotus eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä pysyy puhemiesneuvoston 3.5.2019 kokouksessa hyväksytyssä muodossa.  
Edellä olevan mukaisesti puhemiesneuvosto ehdottaa eduskunnan päätettäväksi, että edustajat istuvat täysistuntosalissa eduskuntaryhmittäin siten, että puhemiehen paikalta katsottuna oikealta luetellen ryhmien järjestys on seuraava: perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kokoomuksen eduskuntaryhmä, kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, ruotsalainen eduskuntaryhmä, keskustan eduskuntaryhmä, Liike Nyt –eduskuntaryhmä, vihreä eduskuntaryhmä, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kukin ryhmä puhemiesneuvoston määräämien rajojen puitteissa.  
Lisäksi puhemiesneuvosto edellyttää, että kaikille ryhmille taataan mahdollisuus tasapuoliseen medianäkyvyyteen istuntosalissa istumapaikasta riippumatta. 
Puhemiesneuvosto toteaa, että nyt ehdotettava istumajärjestys pohjautuu Euroopan parlamentin ja Pohjoismaiden neuvoston istumajärjestykseen, eikä se määritä minkään puolueen paikkaa poliittisella kentällä.  
3
Täysistuntosuunnitelma viikoille 19 – 26/2019
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253690
Istuntosuunnitelma 19_26_2019 vp.pdf
Puhemiesneuvosto hyväksyi täysistuntosuunnitelman viikoille 19 - 26/2019 vp. Hallituksen muodostamisen jälkeen täysistuntosuunnitelmaa päivitetään ja istuntoja pidetään lähtökohtaisesti tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. 
4
Valtioneuvoston kanslian listaus annettavista esityksistä
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253725
Valtioneuvoston kanslian listaus annettavista esityksistä.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi valtioneuvoston kanslian listauksen annettavista esityksistä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 7.5.2019 16.57